Aanvraag opportuniteitsadvies voor uitbating, wijziging of uitbreiding van kinderopvang of buitenschoolse opvang

Inhoud

Het lokaal bestuur staat mee in voor voldoende, betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang in de gemeente. Het lokaal bestuur krijgt van de Vlaamse overheid een belangrijke adviesrol toegeschreven in het kader van een uitbreidingsronde kinderopvang en in het kader van een vergunningsaanvraag en staat in voor het afleveren van een opportuniteitsadvies.

Het opportuniteitsadvies geeft advies over de opportuniteit van de opvang en moet een organisator ertoe aanzetten om na te denken en voldoende informatie in te winnen bij de aanvraag van een vergunning. Zo ontstaat er al voor de start van de opvanglocatie een dialoog tussen de organisator en het lokaal bestuur.

Iedere organisator die een nieuwe vergunning aanvraagt, wijzigt of een uitbreiding wil voorzien, dient het opportuniteitsadvies toe te voegen bij zijn vergunningsaanvraag bij het Agentschap Opgroeien. Het opportuniteitsadvies is nodig voor:

 • het opstarten van een nieuwe locatie groepsopvang (niet voor gezinsopvang)

 • de verhuizing van een bestaande locatie groepsopvang binnen de gemeente

 • de uitbreiding van een bestaande locatie groepsopvang met minstens 9 plaatsen

 • de uitbreiding van een bestaande locatie gezinsopvang naar groepsopvang

De organisator dient tijdig het advies aan te vragen, en moet hierbij rekening houden met:

 • de termijn van 30 dagen waarover het lokaal bestuur beschikt om advies uit te brengen

 • de voorziene termijnen bij het onderzoek van een vergunningsaanvraag

Procedure

1. Voortraject: kennismakingsgesprek + stedenbouwkundig advies

Het lokaal bestuur vindt het belangrijk om al voor de start van een opvanglocatie kennis te maken en in dialoog te gaan met een potentieel nieuwe organisator. Hiervoor zet het lokaal bestuur in op een voortraject bestaande uit een kennismakingsgesprek en stedenbouwkundig advies. Een gunstig voortraject is een voorwaarde voor een positief opportuniteitsadvies.

Het initiatief maakt een afspraak bij het Lokaal Loket Kinderopvang. Tijdens het gesprek wordt er kennis gemaakt met de lokale diensten en mogelijkheden (Huis van het Kind, Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), Lokaal Loket Kinderopvang, OCMW, …). Op die manier kan er al een eerste afweging gebeuren: is mijn initiatief goed gelegen (toegankelijk), zijn er zaken waar ik best rekening mee houd, op welke ondersteuning kan ik rekenen, wat is het Lokaal Loket Kinderopvang, ...

Het is niet mogelijk om een opportuniteitsadvies te vragen zonder dat er vooraf een afspraak was met het Lokaal Loket Kinderopvang. Een afspraak maken kan via info@huisvanhetkinddehaan.be of telefonisch via 050 43 51 40 (Sociaal Huis).

De organisator neemt contact op met de dienst Stedenbouw (stedenbouw@dehaan.be) voor de nodige informatie en vergunningen. Het is niet mogelijk om een opportuniteitsadvies aan te vragen zonder advies van de dienst Stedenbouw.

2. Aanvragen opportuniteitsadvies

Een organisator kan een opportuniteitsadvies aanvragen via het e-loket op de website van gemeente De Haan. Binnen 7 dagen na indienen van een adviesvraag ontvangt de organisator een ontvangstbevestiging via mail.

Een adviesvraag is volledig en ontvankelijk als de aanvraag ingediend werd via het e-loket op de website van gemeente De Haan: www.dehaan.be/aanvraag-vergunning-opportuniteitsadvies.

3. Behandelingstermijn

Het lokaal bestuur heeft 30 kalenderdagen om een opportuniteitsadvies te bezorgen aan de organisator.

4. Criteria

 1. Gunstig kennismakingsgesprek
  Er heeft een gunstig kennismakingsgesprek plaatsgevonden. Dit betekent dat de visie en het plan van aanpak van de organisator in lijn ligt met de visie van het lokaal bestuur. Indien de organisator niet ingaat op de uitnodiging voor een gesprek, dan wordt een negatief opportuniteitsadvies verleend.

  Tijdens het kennismakingsgesprek worden volgende criteria afgetoetst:
  • de ligging van het initiatief bevindt zich in een wijk met weinig aanbod kinderopvang van 0-3 jaar

  • de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het initiatief: de locatie is vlot bereikbaar met de auto met een veilige in- en uitstap voor de ouders en de kinderen, de fiets en het openbaar vervoer

  • de betaalbaarheid: is de dagprijs in verhouding en zijn ouders voldoende geïnformeerd over mogelijke voordelen

  • de beschikbaarheid en bruikbaarheid van het initiatief: bv. de locatie biedt flexibele opvanguren aan

  • de betrouwbaarheid van het initiatief (enkel van toepassing bij uitbreiding van bestaande initiatieven)

 2. Gunstig of aangevraagd stedenbouwkundig advies
  De organisator kan met een schriftelijk document van dienst Stedenbouw aantonen dat een gunstig stedenbouwkundig advies werd verleend of dat een onderzoek voor een stedenbouwkundig advies lopende is. Een gunstig of aangevraagd stedenbouwkundig advies is een van de voorwaarden voor een positief opportuniteitsadvies.

 3. Engagement Lokaal Loket Kinderopvang en Lokaal overleg Kinderopvang
  De organisator engageert zich tot een actief partnerschap met het lokaal bestuur. Dit betekent dat de organisator actief zal bijdragen tot het Lokaal Loket Kinderopvang door de cijfers en inschrijvingen via Opvang.Vlaanderen te registreren. De organisator vertegenwoordigt zijn locatie in het LOK . Deelname aan het LOK versterkt de kwaliteit van het lokaal beleid rond kinderopvang. Huis van het Kind is organisator van het Lokaal Loket Kinderopvang en het LOK in De Haan.

5. Opmaak van het opportuniteitsadvies

Het Lokaal Loket Kinderopvang formuleert een opportuniteitsadvies op basis van de criteria.

De mogelijke adviezen zijn:

 • positief opportuniteitsadvies

 • positief opportuniteitsadvies met opmerkingen: in dit geval moet de organisator bij de vergunningsaanvraag t.a.v. het Agentschap Opgroeien formuleren hoe men aan deze bemerkingen zal tegemoet komen teneinde een vergunning te kunnen bekomen

 • negatief opportuniteitsadvies

6. Inspraak van Lokaal Overleg Kinderopvang

Een voorstel van advies wordt via mail voorgelegd aan de leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). De leden van het LOK kunnen, binnen de 5 kalenderdagen, opmerkingen formuleren bij het opgemaakte advies. Indien er geen opmerkingen zijn, dan wordt het opgemaakte advies beschouwd als goedgekeurd.

7. Beslissing door college van burgemeester en schepenen

Het opportuniteitsadvies wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

8. Opportuniteitsadvies bezorgen aan de organisator

De organisator ontvangt via mail een opportuniteitsadvies binnen 30 kalenderdagen na het volledig en ontvankelijk verklaren van de aanvraag. De organisator is verplicht om het opportuniteitsadvies toe te voegen aan de vergunningsaanvraag bij het Agentschap Opgroeien. De organisator moet in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met de opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan.

9. Hoorrecht

Indien de organisator opmerkingen heeft over het ontvangen opportuniteitsadvies kinderopvang of niet akkoord gaat, dan heeft de organisator het recht om gehoord te worden. Dit kan door, binnen de 30 dagen na ontvangst van het advies, contact op te nemen met Huis van het Kind.

Er wordt vervolgens een gesprek ingepland tussen de organisator en een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur. Op basis van dit gesprek zal een nieuwe gemotiveerde beslissing genomen worden waarin het oorspronkelijke opportuniteitsadvies wordt bevestigd of wordt aangepast. Deze wordt opnieuw ter advies voorgelegd aan de leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) en ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.

Voor vragen en bijkomende informatie kan de organisator terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang (Huis van het Kind) via info@huisvanhetkinddehaan.be.