Aanvraag van een vergunning bij levering van grote artikelen aan huis

Moet je grote artikelen laten leveren, dan kan je vragen om een stuk het openbaar domein in te nemen.
Onder het openbaar domein verstaan we voetpad, gelijkgrondse/verhoogde berm, fietspad, parkeerplaatsen, de zeedijk (en, indien nodig en mogelijk, een rijbaan).

Voor de inname van het openbaar domein heb je een toelating nodig.

Tevens dien je te voldoen aan bepaalde voorwaarden om de veiligheid van het weggebruik te vrijwaren.

Voorwaarden

Voorwaarden m.b.t. de vergunning

 • Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de regels der kunst en overeenkomstig het goedgekeurd (signalisatie)plan.
 • Deze vergunning om het openbaar domein te bezetten, doet uiteraard geen afbreuk aan de bepalingen van de omgevingsvergunning, indien deze werken omgevingsvergunningsplichtig zijn.
 • De dienst openbaar domein moet onmiddellijk schriftelijk in kennis worden gesteld van elke wijziging aan de verleende vergunning. De vergunninghouder mag in geen geval veranderingen aan het vergunde object aanbrengen zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester of zijn gemachtigde.
 • Deze vergunning is precair. Dit houdt in dat ze altijd kan worden ingetrokken, gewijzigd of geschorst om redenen waarover de burgemeester soeverein oordeelt zonder dat de vergunninghouder enig recht op schadeloosstelling of vergoeding kan laten gelden. Bovendien moet hij alle verzwaringen van lasten of extra kosten dragen die het gevolg zijn van het wijzigen of het opheffen van de vergunning.
 • Deze vergunning wordt verleend tot wederopzegging. Dat betekent dat de vergunninghouder, aan wie een privatief gebruik van het openbaar domein is toegestaan, geen erfdienstbaarheden, noch andere zakelijke rechten of (voor)rechten laten gelden. Alle bepalingen van deze vergunning zijn tevens bindend voor de vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden van de vergunninghouder. De vergunning kan niet worden overgedragen aan derden, noch geheel of gedeeltelijk, noch voor een bepaalde duur.
 • De vergunninghouder dient het openbaar domein te ontruimen ten laatste op de einddatum van de vergunning.
 • De vergunninghouder is ten volle aansprakelijk zowel tegenover derden als tegenover het gemeentebestuur voor verlies, ongevallen of schade die te wijten zijn aan het gebruik van het vergunde object. Hij is tevens aansprakelijk voor alle gevolgen van de plaatsing of de aanwezigheid van het vergunde object, alsook van de wijziging of de stopzetting van het gebruik ervan.
 • Tegen de vergunninghouder die zich niet aan de opgelegde voorwaarden houdt, kunnen van ambtswege maatregelen worden genomen. De eventueel daaruit voortvloeiende kosten worden met de gewone rechtsmiddelen op hem verhaald. Bovendien moet hij alle verzwaringen van lasten of extra kosten dragen die het gevolg zijn van het wijzigen of het opheffen van de vergunning. Hij kan hierbij geen aanspraak maken op welke vergoeding ook.
 • De vergunning moet duidelijk zichtbaar en beschermd tegen regen en wind op de werfinrichting of container worden aangebracht. Indien het gaat om voertuigen (werfvoertuig, de verhuiswagen, …) dient de vergunning duidelijk zichtbaar geplaatst te worden achter de voorruit van elk voertuig dat deel uitmaakt van de inname. Ze moet ook op het eerste verzoek van de bevoegde ambtenaren van de gemeente De Haan, andere openbare besturen en politiediensten, worden vertoond.
 • De aanwijzingen of bevelen, voorafgaand of ter plaatse opgelegd, door de bevoegde ambtenaren van de gemeente De Haan, andere openbare besturen en politiediensten moeten strikt worden nagevolgd.
 • Onverminderd de huidige vergunning, dient de vergunninghouder eveneens over een vergunning te beschikken van het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV) voor werken die uitgevoerd worden op het domein (de gewestwegen) dat onder het beheer van AWV valt.
 • De belasting op de inname van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken, verhuis, laden en lossen van goederen, occasionele innamen en andere werkzaamheden of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in functie van deze innamen blijft steeds verschuldigd, hetzij vanaf de 1ste dag van de vergunning tot het einde van de door u aangevraagde periode, tenzij het gemeentebestuur (dienst Openbaar Domein) een bericht van uitstel van de aanvangsdatum of een verlenging van de vergunning vóór de aangevraagde aanvangs- of einddatum heeft ontvangen via het digitaal loket.

Voorwaarden m.b.t. de signalisatie

 • Voordat de werkzaamheden starten, wordt een signalisatieplan overgemaakt.
  • Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat de aangebrachte signalisatie moet worden aangevuld of dat ze niet conform is met het, door de bevoegde overheid, goedgekeurd signalisatieplan; kunnen de bevoegde ambtenaren van de gemeente De Haan, andere openbare besturen en politiediensten, onmiddellijk en ambtshalve, de nodige signalisatie zelf of door een gespecialiseerde firma laten aanbrengen op de plaatsen waar enig risico bestaat voor de gebruikers van de openbare weg. Eventueel kunnen de politiediensten de werkzaamheden stilleggen.
  • De kosten die uit deze interventie voortvloeien zijn ten laste van de vergunninghouder.
  • Het stilleggen van de werkzaamheden wegens ontoereikende signalisatie kan door de vergunninghouder of zijn aannemer niet worden ingeroepen om schadevergoeding of een verlenging van de vergunning te verkrijgen.
  • De verlichting, de signalisatie en de bewaking van de werkzaamheden zijn ten laste van de vergunninghouder.
 • De werkzaamheden mogen geen afbreuk doen aan de openbare veiligheid. Behoudens gerechtvaardigde onmogelijkheid mogen ze de vrije afwatering op de weg niet hinderen. Het verkeer (ook het fietsers- en voetgangersverkeer) mag niet onderbroken worden. De werkzaamheden worden gesignaleerd zoals voorgeschreven in het:
  • koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zoals tot op heden gewijzigd;
  • ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op heden gewijzigd;
  • ministerieel besluit van 7 mei 1999, betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg;
  • standaardbestek 250, laatste versie, voor de wegenbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Het werk mag slechts worden gestart, wanneer de signalisatie is aangebracht.
 • De vergunninghouder is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, waarvan het onderzoek zou uitwijzen dat ze te wijten zijn aan een gebrekkige signalisatie.
 • De onderrand van de verkeerstekens moet zich op ten minste 1,50 m boven de grond bevinden.
 • De signalisatie moeten beantwoorden aan de wettelijke vereisten i.v.m. afmeting, verlichting, retroflectie en onderhoud: ze zijn lichtweerkaatsend en/of voorzien van eigen verlichting. Ze dienen te voldoen aan de voorschriften van het Standaard bestek 250, laatste versie.
 • Alle signalisatie dient voorzien te zijn op extreme weersomstandigheden (wind, storm, …).
 • Bij een wegomlegging dient de volledige reisweg gesignaleerd te worden.
 • Verkeersborden betreft stilstaan- en parkeerverbod (E1) met bijpassend onderbord (met vermelding van datum en uur van/tot) moeten 48 uur voor de eigenlijke inname openbaar domein geplaatst. Een lijst met foto’s en kentekens van de op dat moment aanwezige voertuigen wordt overgemaakt naar openbaardomein@dehaan.be en pz.bredha.verkeer@police.belgium.eu.
  De gemeentelijke diensten staan in voor het gratis plaatsen en ophalen van parkeerverbodsborden, in het kader van een verhuis, levering of plaatsen van een container, voor een termijn van maximum 7 kalenderdagen. Deze periode kan niet verlengd worden.
  Het signaleren van innames van het openbaar domein voor een termijn langer dan 7 kalenderdagen, of in het kader van bouwwerken en/of renovatiewerken die uitgevoerd worden door een aannemer, dienen geplaatst te worden door de (bouw)firma of door een gespecialiseerde signalisatiefirma voor rekening van de aanvrager.
 • Geen andere snelheidsbeperkingen mogen worden aangeduid (C43), dan deze voorzien in het M.B. van 25 maart 1977.
 • Een verkeersbord A31 (werken) gericht naar het betrokken verkeer, de zijde van dit verkeersbord mag niet minder zijn dan 0,70 m en zijn onderrand mag zich niet op minder dan 1,50 m boven de grond bevinden.
 • Buiten de werkuren (ook ’s avonds), gedurende de weekends en telkens wanneer het werk voor een bepaalde tijd wordt onderbroken, moeten de borden, die er niet meer nodig zijn afdoende bedekt of weggenomen worden. De verkeerstekens en belemmeringen dienen weggenomen te worden door diegene die de werken uitvoert, zodra ze beëindigd zijn.
 • Het stilleggen van de werkzaamheden wegens ontoereikende signalisatie kan door de vergunninghouder of zijn aannemer niet worden ingeroepen om schadevergoeding of een verlenging van de vergunning te krijgen.
 • Indien aanpassingen nodig zijn aan de geplaatste signalisatie of er bijkomende signalisatie moet worden geplaatst, dan wordt aan de vraag van het gemeentebestuur of de politiezone Bredene-De Haan voldaan voor het vallen van de avond.
 • Wanneer de veroorzaker van de belemmering in gebreke blijft, kan de overheid zelf de nodige maatregelen treffen en de gemaakte kosten terugvorderen (art. 78 – K.B. 1 december 1975).

Parkeerverbod

Signalisatie die nodig is bij een parkeerverbod, wordt door de gemeentediensten geplaatst en opgehaald. Je moet dus zelf geen borden ophalen, plaatsen of terugbrengen.

Procedure

Via deze link kom je op het digitaal platform Eagle waar je een aanvraag voor een vergunning IOD (Inname Openbaar Domein) kunt indienen.

Het gebruik van dit platform is uitgelegd in volgend filmpje: https://elearning.easygenerator.com/d4c6d5d3-6f2c-4e1c-b488-8a7306e46f66/#/login.

Om ervoor te zorgen dat de administratie tijdig kan afgehandeld worden, dient een aanvraag voor een kleine inname zoals het plaatsen van een container, of inname van parkeerplaatsen voor een verhuis, enz. steeds minimum 5 werkdagen op voorhand te worden aangevraagd.

Een aanvraag voor een grotere inname, een werfkraan of werfzone met een belangrijke hinder voor het verkeer, de leefbaarheid en de veiligheid dient steeds 10 werkdagen op voorhand te worden aangevraagd.

Je aanvraag wordt onderzocht en beoordeeld. De vergunning is afhankelijk van de omstandigheden, bvb.: in een winkelstraat, op de zeedijk, op een marktdag, in de nabijheid van een school, als er evenementen zijn, enz.

Je krijgt steeds een reactie of je een vergunning kan krijgen of niet.

Bij het invullen van het aanvraagformulier moeten verschillende gegevens ingevuld worden. In de stap ‘Locatie’ wordt het dichtstbijzijnde adres van de inname ingevuld. Eagle zal vervolgens vragen om de ingenomen zone aan te duiden op een kaart en om verdere details van de inname te specifiëren zoals inname van voetpad, fietspad, parkeerstrook, rijbaan, enz. Hierbij is het belangrijk dat de ingenomen zone op het openbaar domein zo nauwkeurig mogelijk wordt weergegeven. Het intekenen in kaart van de zone is gekoppeld met GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein), een online tool om verschillende werken op elkaar af te stemmen en laat ons toe om conflicten sneller op te sporen.

Wanneer het onmogelijk is om zelf een digitale aanvraag in te vullen, dan kan je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (Leopoldlaan 24) terecht op de dienst Openbaar domein (lokaal 01.06). Een medewerker zal je helpen om je aanvraag digitaal in te dienen.

Tarieven

Je vind een overzicht van de tarieven in de bijlagen onderaan deze pagina. 

Per afzonderlijke vergunning worden afhankelijk van het tijdstip en/of locatie kosten aangerekend. 

Om te vermijden dat innames een zeer lange periode in beslag nemen en daardoor onnodig langdurig hinder veroorzaken op de weg, is er een belasting gekoppeld aan de inname van het openbaar domein.
In het belastingsreglement inname openbaar domein 2020 t/m 2025, goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2019 staat uitgebreid beschreven welke kosten verbonden zijn aan de inname van het openbaar domein.