Activeringsheffing op onbebouwde gronden

Inhoud

De activeringsheffing is een heffing op onbebouwde percelen met als doel grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te hebben.

Voorwaarden

Je bent eigenaar van de onbebouwde grond en komt niet in aanmerking voor een vrijstelling.

Het perceel is onbebouwd, dit wil zeggen dat er geen bouwwerken begonnen zijn of dat er op het perceel geen constructie gebouwd is overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming.

Procedure

Elke eigenaar van een onbebouwd perceel dat in aanmerking komt voor de activeringsheffing ontvangt een aangifteformulier. Heb je toch geen aangifteformulier ontvangen, dan vraag je het zelf aan. Het ingevulde aangifteformulier bezorg je terug.