Appartementsnummering

Artikel 1

§ 1. Alle appartementen op het grondgebied van de gemeente De Haan moeten worden genummerd.

§ 2. Voor de toepassing van onderhavige verordening wordt verstaan onder:

  • appartement: elk aaneengesloten deel van een gebouw dat afzonderlijk kan dienen als bewoning voor een gezin of een alleenstaande, voor zover het niet beschikt over een afzonderlijke toegang tot de openbare weg;
  • ingang: de deur of de hal waarin, of in de onmiddellijke omgeving waarvan, de brievenbussen geplaatst zijn.

Artikel 2

§ 1. Is er één ingang voor het gehele gebouw, dan heeft het gebouw één enkel huisnummer.

§ 2. Zijn er meerdere ingangen voor verschillende delen van het gebouw, dan heeft elk van die delen een verschillend huisnummer, de appartementsnummering gebeurt dan afzonderlijk voor elk van die delen.

§ 3. Eén woongelegenheid die binnen het gebouw over een afzonderlijke ingang beschikt, heeft een eigen huisnummer en wordt derhalve niet als een appartementsgebouw beschouwd.

Artikel 3

§ 1. Het appartementsnummer volgt onmiddellijk op het huisnummer en wordt daarvan gescheiden door een schuine streep.

§ 2. Het appartementsnummer bestaat uit vier karakters. De laatste twee karakters van het appartementsnummer geven steeds de nummering van de appartementen op elke bouwlaag afzonderlijk aan.

§ 3. Aan de bouwlaag waarop zich de ingang bevindt, wordt geen cijfer toegekend. De bouwlagen daarboven of daaronder worden aangeduid door de eerste twee karakters van het appartementsnummer. Voor de bouwlagen gelegen onder die waarop zich de toegang bevindt, wordt de nummering voorafgegaan door een minteken.

§ 4. Indien er zich op een bouwlaag slechts één appartement bevindt, dan eindigt het appartementsnummer op het cijfer 1.

§ 5. Wanneer er meerdere appartementen op één bouwlaag gelegen zijn, worden ze geteld en genummerd, te beginnen met het cijfer 1, naar de voorgevel toe kijkend, van links naar rechts, en vervolgens die welke niet op de voorgevel uitgevend, in tegenwijzerzin.
De gevel waar de gang zich bevindt, geldt als voorgevel.

§ 6. Wanneer aan een appartementsgebouw een huisnummer wordt toegekend, gevolgd door een letter, dan wordt het cijfer van een bouwlaag voorafgegaan door de letter van het desbetreffende appartementsgebouw.

Artikel 4

§ 1. De appartementsnummers worden toegekend door het gemeentebestuur.

§ 2. Wanneer zij daartoe door het college van burgemeester en schepenen worden verzocht, verschaffen de eigenaars of de door hen aangeduide beheerders van de gebouwen het gemeentebestuur alle nuttige inlichtingen voor de toekenning van de appartementsnummers.

Artikel 5

§ 1. Voor alle personen, ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van De Haan op het adres van een appartement dat het voorwerp uitmaakt van een nieuwe appartementsnummering, wordt dat nieuwe nummer door de dienst Bevolking in de registers ingevoerd achter het huisnummer.

§ 2. De aanpassing van de adresgegevens inzake de appartementsnummers op de identiteitskaart en andere documenten waarop de verblijfplaats is vermeld, gebeurt ambtshalve bij de vernieuwing van de betreffende documenten.
In afwachting van die vernieuwing kunnen de houders van die documenten, indien ze het wenselijk achten, de aanpassing ervan bekomen bij de gemeentelijke administratie die de documenten heeft afgegeven.

§ 3. De eigenaars van de gebouwen of de door hen aangewezen beheerders delen het juiste appartementsnummer mede aan elke nieuwe bewoner, met het oog op diens aangifte bij de dienst Bevolking.

Artikel 6

Binnen een maand nadat de eigenaars, eventueel via de door hen aangeduide beheerders door het college van burgemeester en schepenen kennis wordt gegeven van de door het gemeentebestuur toegekende nummering, worden voor het betreffende gebouw de volgende bepalingen van kracht:

  1. in alle contacten met het gemeentebestuur aangaande de appartementen, dienen de eigenaars en beheerders gebruik te maken van de overeenkomstig deze verordening toegekende nummers;
  2. in de gebouwen bestaande uit meer dan één appartement per bouwlaag dienen de eigenaars erop toe te zien dat bij de ingang van elk appartement en naast alle bellen in de ingang het nieuwe toegekende nummer is aangebracht, alsmede dat alle aanduidingen van de oude nummering worden vervangen;
  3. op elke brievenbus wordt het nummer aangebracht van het overeenkomstige appartement; de eigenaars zien erop toe dan de brievenbussen indien nodig worden omgewisseld om de numerieke volgorde te eerbiedigen;
  4. de beheerder van een gebouw in mede-eigendom deelt alle mede-eigenaren in het door hem beheerde gebouw die nieuwe appartementsnummers mede, alsook de op hen toepasselijke bepalingen van dit reglement.

Artikel 7

In de gebouwen die in mede-eigendom zijn, dienen de mede-eigenaars ervoor te zorgen dat naam, adres en telefoonnummer van de beheerder op een duidelijke wijze in de onmiddellijke nabijheid van bellen en brievenbussen worden aangebracht.

Artikel 8

Personen die geen gevolg geven aan de bepalingen van deze verordening worden bestraft volgens de bepalingen vervat onder art. 416 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement De Haan.

De verordening werd goedgekeurd op de openbare zitting van de gemeenteraad van donderdag 1 april 1999.