Belastingen en retributies

Bezwaarprocedure

Elke belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen een op zijn naam gevestigde belasting.
De termijn is bij decreet vastgelegd.

Uiterste datum voor kohierbelastingen: binnen drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.

Voor contante belastingen: binnen drie maanden vanaf de datum van inning van de belasting.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden. Het moet gedagtekend zijn en ondertekend door de indiener van het bezwaar of zijn vertegenwoordiger.

Verplichte vermeldingen:

  • De naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige; indien een derde bezwaar indient, dan moet een volmachtformulier door de belastingplichtige ondertekend worden toegevoegd.
  • De belasting, het kohierartikel en het aanslagjaar van de belasting waartegen bezwaar wordt ingediend.
  • De motieven en de argumenten waarom het bezwaar ingediend wordt.

Indien je wenst gehoord te worden, dan moet je dat schriftelijk melden in je bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift wordt toegestuurd aan:
Gemeentebestuur De Haan
Het College van Burgemeester en Schepenen
Leopoldlaan 24
8420 De Haan

Vervolg van de procedure

Je ontvangt een kennisgeving van ontvangst van je bezwaar.

Je bezwaar wordt onderzocht.

Indien je in je bezwaarschrift hebt aangegeven gehoord te willen worden, dan word je per schrijven uitgenodigd tot een niet-openbare hoorzitting.

Indien je wenst gehoord te worden, moet je dit meedelen ten laatste zeven kalenderdagen voor de hoorzitting plaatsvindt.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt per aangetekende brief betekend.

Indien je met deze beslissing akkoord gaat of er niet tegen in beroep gaat, wordt deze beslissing definitief.

Indien je met deze beslissing niet akkoord gaat, moet je overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen beroep aantekenen binnen de drie maanden van de betekening van deze beslissing bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.