Beleidsplannen

Het beleidsplan 2014-2019 is tot stand gekomen door een hechte samenwerking tussen alle leden van de huidige beleidsploeg alsook door intens en waardevol overleg met de diverse gemeentelijke diensten.
Het beleidsplan verwoordt het beleid dat in de komende zes jaar in De Haan zal worden gevoerd.
Concreet heeft ons bestuur 14 beleidsdoelstellingen geformuleerd die de hoofdlijnen van het beleid duidelijk maken. Voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden 44 actieplannen opgemaakt die verder werden uitgewerkt in 184 concrete acties!

Uit deze beleidsdoelstellingen werden drie prioritaire beleidsdoelstellingen aangeduid:

  • De Haan als familiebadplaats bij uitstek verder uitbouwen en profileren;
  • het versterken van lokale economie en ondernemerschap in De Haan;
  • het gemeentelijk patrimonium versterken via gerichte infrastructurele ingrepen.

Deze drie prioritaire beleidsdoelstellingen zijn de speerpunten van het gemeentelijk beleid.
De overige elf beleidsdoelstellingen worden als overig beleid bestempeld maar zijn daarom niet minder waardevol.

Midden het huidig financieel klimaat werd gepoogd een beleidsplan op te maken dat enerzijds voldoende ambitieus is doch anderzijds ook rekening houdt met de beschikbare financiële middelen.

Met de realisatie van het volledig beleidsplan willen wij De Haan verder profileren als voorname kustgemeente waar het aangenaam leven en vertoeven is, zowel voor de inwoner als voor de meer dan welkome bezoeker.

Indien u als inwoner of toerist na het doornemen van het beleidsplan vragen, opmerkingen of suggesties hebt, aarzel dan niet contact op te nemen met de desbetreffende gemeentelijke diensten. Immers, het voorgestelde beleidsplan is geen statisch gegeven! Waardevolle voorstellen zullen in overweging worden genomen en indien noodzakelijk of wenselijk kunnen reeds geformuleerde acties worden aangepast of nieuwe acties aan het beleidsplan worden toegevoegd.

Ter volledigheid deel ik u mee dat het Meerjarenplan 2014-2019 alsook het Budget 2014 door de gemeenteraad in zitting van 30 december 2013 werd goedgekeurd.

Namens het schepencollege,

De burgemeester,
Peter Breemersch