Budget, budgetwijziging en jaarrekening

Het budget is een raming van alle ontvangsten en uitgaven die het bestuur denkt te realiseren in een kalenderjaar. Tijdens het jaar kan een budget worden aangepast ingevolge gewijzigde omstandigheden, nieuwe inzichten, onvoorziene opportuniteiten, …

Het budget en de budgetwijziging worden vastgesteld door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

De jaarrekening omvat de definitieve realisatie van de geraamde ontvangsten en uitgaven van een kalenderjaar, en wordt goedgekeurd door de respectievelijke raden.

Tot en met 31.12.2019 zijn deze beleidsrapporten van het gemeentebestuur en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn afzonderlijke documenten. Vanaf 01.01.2020 vormen zij een geïntegreerd geheel.