Budget en budgetwijziging

Het budget is een raming van alle ontvangsten en uitgaven die het bestuur denkt te realiseren in een kalenderjaar. Tijdens het jaar kan een budget worden aangepast ingevolge gewijzigde omstandigheden, nieuwe inzichten, onvoorziene opportuniteiten, …

Het budget en de budgetwijziging worden vastgesteld door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Tot en met 31.12.2019 zijn deze beleidsrapporten van het gemeentebestuur en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn afzonderlijke documenten.

Sinds 01.01.2020 worden geen budgetten en budgetwijzigingen meer opgemaakt. Deze werden geïntegreerd in het meerjarenplan en de aanpassingen aan het meerjarenplan.