Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven

Inhoud

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet je - na je terugkeer in België - het huwelijk laten registreren. De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Voorwaarden

Geldigheid van een buitenlands huwelijk

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken, is in België geldig als:

  • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen

  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in jouw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden.

Ben je geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Buitenlandse huwelijksakte laten erkennen in België

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen, moet de akte:

  • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.

  • gelegaliseerd zijn.

  • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans of Duits, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. U moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

Je moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

In België kun je de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Procedure

Je laat de buitenlandse huwelijksakte best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven bij de burgerlijke stand van

  • jouw plaats van (laatste) inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister

  • of bij gebrek hieraan, van Brussel.

Laat je de huwelijksakte niet overschrijven in België, dan moet je de uittreksels opvragen in het buitenland.

Kostprijs

De overschrijving is gratis.

Meer info

Voor een huwelijk met een niet-Europeaan wordt advies gevraagd aan DVZ en eventueel aan de Procureur des Konings.