Duinen in de Zandpanne worden hersteld

Gepubliceerd op vrijdag 19 november 2021 11.36 u.
Dit najaar vinden in natuurreservaat De Zandpanne grote natuurinrichtingswerken plaats. Tijdens deze werkzaamheden zal om veiligheidsredenen de toegang op het wandelpad in het reservaat tijdelijk gesloten zijn. 

In het Noordelijk deel van het gebied wordt het oorspronkelijke duinreliëf hersteld. Hierbij zullen twee ellipsvormige depressies of duinpannes worden uitgegraven. Vervolgens zal met het vrijgekomen zand twee nieuwe duinen worden gevormd. Voor deze afgravingen zullen ook enkele bosjes met uitheemse bomen worden verwijderd.

Door dit reliëfherstel proberen we authentieke duinvegetatie terug te herstellen wat vervolgens ook ten goede zal komen aan diverse insecten die gebonden zijn aan dit soort habitat.

Over De Zandpanne

Eind 19° eeuw werd dit duingebied aangelegd als vloeiveld voor huishoudelijk afvalwater uit Blankenberge en Wenduine. Voordien werd afvalwater van deze kustdorpen gewoon geloosd in zee, maar dit was een belemmering voor de ontwikkeling van het kusttoerisme.

Het gebied werd volledig geëffend: duinen werden afgegraven en de valleien met dit zand opgevuld. Er werden greppels aangelegd om het afvalwater over het gebied te verspreiden. Deze ingreep was een zware slag voor de natuur van dit duingebied.

De decennialange bevloeiing kwam tot een einde toen meer moderne waterzuiveringstechnieken werden ontwikkeld, maar had intussen gezorgd voor een zware aanrijking van de bodem. Omdat beheer ontbrak, verruigde het gebied en was het in niets meer vergelijkbaar met een echt duingebied.

Een aantal jaren geleden nam NATUURPUNT dit gebied in beheer. Door middel van extensieve begrazing met galloway-runderen en kort ook met shetland-pony’s, werd de verruiging en vervilting van de begroeiing langzaam teruggedrongen. 

Met het herstel van de duinen zetten we nu een extra stap vooruit voor de biodiversiteit van het gebied.