Duurzame evenementen

Gemeentelijke verordening betreffende duurzame evenementen en horeca op het strand, duinen, bos en openbare parken en het verbieden van niet-recycleerbare plastic voorwerpen

Artikel 1: Definities

Evenement

Publieke gebeurtenis met al dan niet betalende bezoekers/deelnemers op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, kermis, en andere die plaats grijpen op het strand, de duinen, het bos en openbare parken.

Horeca

 • Alle inrichtingen op het strand: strandparken voor commercieel-recreatieve ruimten, badkarhouders, verbruiksruimten met het oog op de consumptie van gekochte dranken en eten, raamverkoop door professionele stranduitbaters, watersportclubs en ambulante handel.
 • Alle inrichtingen in de duinen, bos en openbare parken: verbruiksruimten met het oog op de consumptie van gekochte dranken en eten, raamverkoop door professionele uitbaters en ambulante handel.

Organisator

De publieke of private rechtspersoon of natuurlijke persoon die een evenement organiseert.

Uitbater

De publieke of private rechtspersoon of natuurlijke persoon die horeca uitbaat.

Afval

Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, van plan is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

PMD-afval

Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons die voor ophaling moeten worden aangeboden in voorgeschreven recipiënten.

Herbruikbare beker

Beker uit kunststof al dan niet voorzien met logo en/of tekstopdruk die ontworpen is om meerdere keren gebruikt te worden. Hierbij kan al dan niet gewerkt worden met een statiegeldsysteem.

Bevoegde personen

 • door het college van burgemeester en schepenen gemachtigd en/of beëdigd ambtenaren;
 • de burgemeester;
 • de leden van de politie;
 • de personen die bevoegd zijn om controles uit te voeren en eventuele inbreuken vast te stellen en maatregelen te nemen zoals voorzien in de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties dd. 24.06.2013 en latere wijzingen.

Artikel 2: Opmaak afvalplan

Elke organisator van een evenement moet een formulier met afvalplan invullen dat deel moet uitmaken van zijn/haar vergunningsaanvraag.
Elke uitbater dient een formulier met afvalplan in te vullen en neer te leggen bij de milieudienst elk jaar tegen uiterlijk eind februari.
De organisator of uitbater kan digitaal een scan uitvoeren om een duurzaam event te organiseren via www.ovam.be/degroenevent.

Artikel 3: Algemene verplichtingen

Elke organisator en/of uitbater zorgt voor een goed afvalbeleid, met de nadruk op afvalpreventie, de selectieve inzameling van recycleerbaar afval, het vermijden van zwerfvuil en het verbieden van niet-recycleerbaar plastiek materiaal.
Elke organisator is verplicht:

 • aan de standhouders en de sponsors duidelijke restricties op te leggen in verband met wegwerpmaterialen;
 • aan de standhouders duidelijke richtlijnen te geven i.v.m. de selectieve inzameling van afvalstoffen;
 • glas, PMD, papier en karton apart in te zamelen en zelf te zorgen voor het verwijderen van de fracties van het terrein;
 • medewerkers toezicht te laten houden op de zuiverheid van de afvalstromen;
 • het afvalproject duidelijk kenbaar te maken aan het publiek;
 • voldoende, goed bereikbare en duidelijk zichtbare afvalrecipiënten te voorzien, die voldoende en regelmatig geledigd worden. De afvalcontainers te duiden met grote opvallende borden en wegwijzers;
 • een milieuploeg in te zetten die regelmatig het afval op het evenement opruimt.

Artikel 4: Specifieke verplichtingen

 • Het gebruik van plastic voor éénmalig gebruik (bestek, wegwerpbekers, roerstaafjes, rietjes) en plastic zakjes is verboden.
 • Het gebruik (oplaten van) van ballonnen is verboden.
 • Het gebruik van plastic snippers is verboden.

Artikel 5: Controle

De controle op de naleving van deze verordening en de toepassing ervan wordt uitgeoefend door de bevoegde personen van het gemeentebestuur.

Artikel 6: Gemeentelijke administratieve sancties

Ongeacht alle andere mogelijke sancties worden de overtredingen van de bepalingen van deze verordening bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties:

 • een administratieve geldboete die maximaal 350,00 euro bedraagt.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

De verordening werd goedgekeurd op de openbare zitting van de gemeenteraad van donderdag 20 september 2018.