Gebruik gemeentegebouwen

Deze vergoeding is niet van toepassing op gebruik van Wielingencentrum, Recreatiecentrum Torrekin, O.C. d’Annexe, en Sport- en Recreatiecentrum Haneveld.

1. Tarieven

Vanaf 1 juli 2015 wordt de gebruiksvergoeding met betrekking tot gemeentegebouwen, andere dan het Wielingencentrum, Recreatiecentrum Torrekin, O.C. d’Annexe, en Sport- en Recreatiecentrum Haneveld, als volgt vastgesteld:

 1. gebruik voor de leden van een vereniging of groepering (o.a. herhalingen, bestuursvergaderingen van max. 3 uur)
  • gevestigd in de gemeente De Haan: 10,00 euro per lokaal en per activiteit
  • niet gevestigd in de gemeente De Haan: 20,00 euro per lokaal en per activiteit
 2. gebruik voor een breed publiek (o.a. voordracht, toneelopvoering, kleinkunstavond)
  • gevestigd in de gemeente De Haan: 25,00 euro per lokaal en per activiteit
  • niet gevestigd in de gemeente De Haan: 100,00 euro per lokaal en per activiteit
 3. gebruik voor een tentoonstelling voor 14 dagen
  • kunstenaar(s) of verenigingen gevestigd in de gemeente De Haan: 125,00 euro per tentoonstelling
  • kunstenaar(s) of vereniging niet gevestigd in de gemeente De Haan: 375,00 euro per tentoonstelling
 4. gebruik voor feesten in gemeentegebouwen andere dan het gemeenschapshuis ’t Schelpestik en O.C. Ons Huis
  • gebruiker gevestigd in de gemeente De Haan: 100,00 euro per activiteit
  • gebruiker niet gevestigd in de gemeente De Haan: 200,00 euro per activiteit
 5. gebruik voor feesten in het gemeenschapshuis ’t Schelpestik en O.C. Ons Huis
  • gebruiker gevestigd in de gemeente De Haan: 150,00 euro per activiteit
  • gebruiker niet gevestigd in de gemeente De Haan: 300,00 euro per activiteit
 6. gebruik voor syndicvergaderingen in gemeentegebouwen andere dan het gemeenschapshuis ’t Schelpestik en O.C. Ons Huis
  • 200,00 euro per syndicvergadering
 7. gebruik voor syndicvergaderingen in het gemeenschapshuis ’t Schelpestik en O.C. Ons Huis
  • 300,00 euro per syndicvergadering

2. Tentoonstellingskosten voor organisator

Alle andere kosten van de tentoonstelling (drukwerk, vernissage, verzekering, publiciteit) vallen ten laste van de inrichtende kunstenaar(s).

3. Pedagogische en toeristische activiteiten

Activiteiten met pedagogische of toeristische inslag, georganiseerd in de in artikel 1 bedoelde gemeentegebouwen kunnen worden vrijgesteld van vergoeding. Het interpretatierecht ter zake hoort toe aan het college van burgemeester en schepenen.

4. Activiteiten (op vraag) van het gemeentebestuur

Activiteiten georganiseerd in de in artikel 1 bedoelde gemeentegebouwen door toedoen of op vraag van het gemeentebestuur zijn eveneens vrijgesteld van de gebruiksvergoeding.

5. Mogelijke afwijkingen

Het college van burgemeester en schepenen kan steeds op gemotiveerd verzoek beslissingen treffen omtrent gebruiksvergoedingen die afwijken van onderhavig reglement.

6. Onderhoud

Na gebruik van de lokalen en het meubilair moet de gebruiker zelf zorgen voor het onderhoud en bijgevolg deze in nette en behoorlijke staat achterlaten. Wanneer nalatigheid wordt vastgesteld, zal de schoonmaak ambtshalve door de gemeente worden uitgevoerd op kosten van de gebruiker volgens de tarieven vastgesteld in het retributiereglement 'Tarieven voor prestaties personeel en gebruik materiaal' en van de waarborg worden afgetrokken.

7. Gebruik

 • Lokalen, meubilair en apparatuur worden steeds in behoorlijke staat ter beschikking gesteld van de gebruiker. Het plaatsen van bijkomend meubilair en/of toestellen door toedoen van de gebruiker, mag enkel gebeuren met toelating van het verantwoordelijke diensthoofd of zijn afgevaardigde. Elke opmerking ter zake zal aan de verantwoordelijke van het desbetreffend centrum vóór de aanvang van de activiteit worden medegedeeld. Iedere schade of abnormale bevuiling, veroorzaakt door de gebruiker, moet onmiddellijk worden gemeld aan het verantwoordelijke diensthoofd of zijn vervanger en zal ambtshalve op kosten van de gebruiker worden hersteld.

 • Er mogen niet meer personen toegelaten worden dan bepaald is door het gemeentebestuur.

 • Roken is verboden.

 • De toegang is verboden voor dieren (met uitzondering van geleidehonden).

8. Betaling

De gebruiker zal, binnen de maand na ontvangst van de factuur, het verschuldigde bedrag betalen door overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur van De Haan. Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn zullen nalatigheidsintresten berekend volgens het wettelijk tarief, aangerekend worden.

9. Waarborg

Voor alle activiteiten (met uitzondering van vergaderingen) wordt een waarborg van 150,00 euro gevraagd bij het afhalen van de sleutel.

10. Sanctie bij incorrecte aanvraag

Bij een onjuiste opgave van de activiteit zal het werkelijk toepasselijk tarief x 2 worden aangerekend.

11. Aanvraagprocedure

Elke aanvraag tot gebruik van de gebouwen zal schriftelijk gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen.

Belastingen en retributies