Gecoro

De gecoro is de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening die het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad adviseert inzake het ruimtelijke beleid van de gemeente.
De belangrijkste taken van de gecoro liggen op het vlak van planning. Zo wordt de commissie verschillende keren geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de gecoro advies.
Tot slot kan de gecoro op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die in verband staan met ruimtelijke ordening.

De gecoro bestaat uit:

  • leden die deskundig zijn op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw (en hun plaatsvervangers);
  • leden die organisaties vertegenwoordigen uit het maatschappelijke middenveld (en hun plaatsvervangers);
  • waarnemers van het schepencollege en van de fracties uit de gemeenteraad.

Voorzitter:
Karel Van Ackere

Secretaris:
Carine Willaert

Leden:

Deskundigen (effectief):
Marc Maenhout (ondervoorzitter)
Bram Van Londersele
Rik Zwaenepoel
Dirk Haegebaert
Eveline Pattyn
Katelijne Poelaert
Maria-Theresia Vannieuwenborgh

Deskundigen (plaatsvervangend):
Johan Michielssens
Brigitte Baeten-Hochs
Marc Minne
Annick Vermeire
Wim Pauwels
Wim Vyncke
Jessie Vanmassenhove

Maatschappelijke geledingen - Milieu- en natuurverenigingen:
Marc Janssens (effectief)
Filip Vanhee (plaatsvervangend)

Werkgeversorganisaties:
Vincent Vandenbussche (effectief)
Pascal Vandenbussche (plaatsvervangend)

Handelaarsverenigingen:
Ingrid Meyers (effectief)
Yves Van Moorter (plaatsvervangend)

Landbouwersverenigingen:
Rudy Rotsaert (effectief)
Fien Van Damme (plaatsvervangend)