Gecoro

De gecoro is de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening die het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad adviseert inzake het ruimtelijke beleid van de gemeente.
De belangrijkste taken van de gecoro liggen op het vlak van planning. Zo wordt de commissie verschillende keren geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de gecoro advies.
De gecoro kan ook op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die in verband staan met ruimtelijke ordening.

De gecoro bestaat uit:

 • leden die deskundig zijn op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw (en hun plaatsvervangers)
 • leden die organisaties vertegenwoordigen uit het maatschappelijke middenveld (en hun plaatsvervangers)
 • waarnemers van het schepencollege en van de fracties uit de gemeenteraad

Voorzitter
Karel Van Ackere

Secretaris
Carine Willaert

Leden

Deskundigen (effectief):

 • Marc Maenhout (ondervoorzitter)
 • Eveline Pattyn
 • Wim Pauwels
 • Marc Minne

Deskundigen (plaatsvervangend):

 • Bram Van Londersele
 • Katelijne Poelaert
 • Jan Sinnaeve
 • Koen Claeys
 • Elise De Craemer

Maatschappelijke geledingen - Milieu- en natuurverenigingen:

 • Veerle Vanassche (effectief)
 • Luc Lippens (plaatsvervangend)

Maatschappelijke geledingen - Verenigingen van ondernemers/werkgevers/handelaars:

 • Tine Beirens (effectief)
 • Philip Wijnant (plaatsvervangend)

Maatschappelijke geledingen - Land- en tuinbouwers:

 • Patrick De Craemer (effectief)
 • Angelique Sanders (plaatsvervangend)