Gemeentebelasting op aanplakborden

Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de aanplakborden, geplaatst op het grondgebied van de gemeente langs de openbare weg of op een plaats zichtbaar vanaf de openbare weg en bestemd voor het voeren van reclame.

Onder aanplakbord wordt verstaan:
iedere constructie, ongeacht uit welk materiaal deze is vervaardigd, opgericht voor het aanbrengen van reclame, hetzij door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel.
Worden gelijkgesteld met genoemde borden:
de muren of gedeelte van muren, afsluitingen, die in huur of in gebruik worden opgenomen met het oog op het aanbrengen van reclame. Voor de muren of gedeelten van muren waarop de reclame wordt aangebracht, moet de bedekte totale oppervlakte worden beschouwd als één bord, ook indien er verschillende reclames op voorkomen.

Voor wie?

De belasting is solidair verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het aanplakbord, de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de reclame gemaakt wordt, de eigenaar van de grond waarop het aanplakbord is geplaatst of de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop de reclame is aangebracht.

Procedure

De belasting is verschuldigd voor heel het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van het aanslagjaar waarop het betrokken bord wordt geplaatst, in gebruik wordt genomen of wordt weggenomen, met uitzondering van borden die worden geplaatst na 1 december van het aanslagjaar.

Bedrag

De belasting wordt bepaald per bord en wordt vastgesteld op € 50,00 per vierkante meter. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt beschouwd als een volle vierkante meter.

Afhandeling

De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum dient teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 1 april van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

De belastingplichtige die zijn aanplakbord(en) verkoopt of overdraagt, is verplicht dit binnen veertien dagen mede te delen.

De belastingplichtige dient binnen veertien dagen aan het gemeentebestuur aangifte te doen van nieuw geplaatste borden.

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige kan de belasting ambtshalve worden gevestigd op basis van gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vestiging van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
In geval van aanslag van ambtswege wordt de belasting vermeerderd met een belastingverhoging. Bij ontstentenis van kwade trouw en bij eerste inbreuk wordt een belastingverhoging van 5 % toegepast. Bij kwade trouw en bij een tweede en volgende inbreuk binnen een periode van 3 jaar wordt een belastingverhoging van 25 % toegepast.

De vestiging en de invordering van deze belasting en eventueel de belastingverhoging zal geschieden door middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.

Regelgeving

Voor een bord wordt als belastbare oppervlakte, de nuttige oppervlakte in aanmerking genomen, zijnde de oppervlakte die voor aanplakking kan worden gebruikt, met uitzondering van de inlijsting; voor muren en afsluitingen beperkt de belastbare oppervlakte zich tot het beschilderde of beplakte deel ervan of tot de oppervlakte die wordt bekomen door een rechthoek, waarbij de uiterste punten van een op een andere wijze vastgehechte reclame, de raakpunten vormen. Voor constructies waarvan beide zijden zichtbaar zijn, dient de oppervlakte van deze zijden samengeteld.

Uitzonderingen

Zijn vrijgesteld van belasting:

  • De borden geplaatst op of aan de handelshuizen welke dienen voor het maken van reclame, die betrekking hebben op de handel die in deze huizen worden uitgeoefend op voorwaarde dat de afstand tussen het bord en het handelshuis niet meer dan 20 meter bedraagt;
  • de borden die worden geplaatst na 1 december van het aanslagjaar;
  • de borden geplaatst door de openbare besturen of openbare diensten en kerkelijke besturen van een door de staat erkende godsdienst, voor zover geen winstgevend doel wordt nagestreefd;
  • de borden die enkel en alleen worden gebruikt voor notariële aankondigingen;
  • de borden die enkel en alleen worden gebruikt ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen;
  • de borden, alhoewel zichtbaar vanaf de openbare weg, geplaatst op sportterreinen, en gericht naar de plaats van de sportbeoefening.