Gemeentebelasting op het gebruik van de openbare weg voor publicitaire doeleinden

Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden.

Onder openbare weg wordt verstaan:
alle openbare wegen, pleinen en domeingronden (strand, bos, duin).

Voor wie?

De belasting is solidair verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de publiciteit wordt gemaakt, door de natuurlijke of rechtspersoon die ze maakt en door de verantwoordelijke uitgever.

Bedrag

De belasting wordt op volgende grondslag vastgesteld:

 • het inrichten van openluchtvertoningen of -manifestaties, zoals strandspelen of -wedstrijden, vertoningen, enz.:
  - per éénmalige vertoning of prestatie:
   * wijk Vosseslag: € 50,00;
   * wijk Harendijke: € 50,00;
   * rest van de gemeente: € 250,00;
 • publiciteit door middel van personen, dieren, dragers van vaandels, spandoeken of andere publiciteitsmiddelen:
  - per persoon of dier en per kalenderdag: € 25,00.
 • publiciteit door het ronddelen van prospectussen, monsters, strooibiljetten of andere reclameartikelen (met uitsluiting van de huis aan huisbedeling):
  - per verdeler en per kalenderdag: € 250,00.
 • het rondrijden van reclamevoertuigen, aankondigingsvoertuigen, aanhangwagens of gelijkaardige voertuigen:
  1) die GEEN gebruik maken van luidspreker(s):
   - per kalenderdag en per voertuig: € 50,00;
   - per week en per voertuig: € 250,00;
   - per maand en per voertuig: € 745,00;
   - per 3 maand en per voertuig: € 1.240,00.
  2) die WEL gebruik maken van luidspreker(s):
   - per kalenderdag en per voertuig: € 150,00.
  De maximum zendtijd per kalenderdag bedraagt 4 uren, d.w.z. twee uren in de voormiddag tussen 10 uur en 12 uur en twee uren in de namiddag tussen 16 uur en 18 uur. Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als één volle dag.
 • het parkeren van reclamevoertuigen, aanhangwagens of gelijkaardige voertuigen: € 100,00/m²/jaar. De belastbare oppervlakte is de oppervlakte die voor publiciteit kan worden gebruikt.
 • het plaatsen op de openbare weg, vanuit commercieel oogpunt, van een bord, constructie, spandoek, onder welke vorm of materiaal dan ook: € 125,00 per zichtbare zijde/per jaar.
 • het plaatsen op de openbare weg, vanuit commercieel oogpunt van een vlag: € 125,00/per jaar.

Uitzonderingen

Zijn van de betaling der belasting vrijgesteld:

 • de reclame uitgaande van of bevolen door de staat, het gewest, de provincie, de gemeente of door de gemeente gepatroneerde organisaties of openbare instellingen;
 • de reclame gemaakt door instellingen van openbaar nut of door liefdadige instellingen met het oog op een werking, die ingericht is zonder winstbejag en waarvan de opbrengst aangewend wordt voor een liefdadig doel;
 • de publiciteit gemaakt naar aanleiding van wijkfeesten, braderieën, beurzen, kunsttentoonstellingen en andere sport- of culturele manifestaties georganiseerd door of met medewerking van het gemeentebestuur De Haan;
 • de publiciteit gemaakt bij de organisatie van sport- of culturele manifestaties in andere gemeenten, door toedoen van de desbetreffende gemeentebesturen;
 • de reclamevoertuigen die de gemeente doortrekken, zonder vrijwillig stil te houden, langs de Blankenbergsesteenweg, de Ringlaan, de Brugsesteenweg, de Nieuwe Rijksweg, de Koninklijke Baan, de Brugse Baan;
 • de reclamevoertuigen die koopwaar moeten laden of lossen bij plaatselijke handelaars of als verkoopwagen fungeren op de plaatselijke markten;
 • de kiespropaganda uitsluitend gevoerd ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen.

De vrijstellingen bedoeld onder punt 2, 3 en 4 en ten voordele van de door de gemeente gepatroneerde organisaties worden toegestaan bij besluit van het college van burgemeester en schepenen, op uitdrukkelijke aanvraag van de belanghebbende inrichting, vereniging, persoon, comité of raad.