Gemeentebelasting op het te huur stellen van kamers

Er wordt een jaarlijkse belasting geheven ten laste van de personen (eigenaars, verhuurders of onderverhuurders, uitbaters) die in villa's, studio's, appartementen, hotels, B & B’s, pensions, en andere verblijfsgelegenheden kamers voor toeristen te huur stellen, ongeacht of ze daartoe een vergunning hebben bekomen of aan de meldingsplicht hebben voldaan in het kader van andere reglementaire bepalingen.
De onvergelde terbeschikkingstelling van voornoemde kamers aan andere personen dan bloed- en aanverwanten van de eerste graad van de eigenaars, verhuurders of onderverhuurders of uitbaters wordt met inhuurgeving gelijkgesteld.

Voor wie?

In dit reglement wordt verstaan onder:

Categorie hotels

 • beschermde benamingen: hotel, hostellerie, motel, pension, gasthof, auberge;
 • vergunningsplichtig.

Categorie gastenkamers

 • beschermde benamingen: gastenkamer, bed & breakfast, B&B, gastenverblijf, gastenwoning, gastenhuis;
 • vergunningsplichtig (minstens drie kamers en voor minstens negen toeristen);
 • meldingsplichtig (maximum twee kamers en voor maximum acht toeristen).

Categorie vakantielogies

 • geen beschermde benaming;
 • vergunningsplichtig (minstens drie kamers en voor minstens negen toeristen);
 • meldingsplichtig (maximum twee kamers en voor maximum acht toeristen).

Categorie vakantiecentra met een erkenning “Toerisme voor Allen”

 • een accommodatie ingericht en uitgebaat voor het inrichten van vakanties met de bedoeling de vakantiedrempel te verlagen door zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om met vakantie te gaan, in het bijzonder jeugd, personen met een handicap en kansarmen;
 • hebben een erkenning door toerisme Vlaanderen als sociaal-toeristische vereniging.

Bedrag

De belasting wordt als volgt vastgesteld:

 1. kamers die behoren onder de categorie hotels, de categorie gastenkamers en de categorie vakantielogies: € 135,00 per kamer;
 2. kamers die behoren onder de categorie vakantiecentra met een erkenning “Toerisme voor Allen”: € 80,00 per kamer;
 3. kamers die ter beschikking worden gesteld door erkende jeugdverblijfcentra’s: € 25,00 per kamer;
 4. kamers die noch onder a., b. en c. behoren: € 135,00 per kamer.

De opgegeven aanslagvoeten zijn verschuldigd per aanslagjaar, en bijgevolg niet deelbaar. De centra’s bedoeld onder punt c. moeten een erkenning kunnen voorleggen vanwege de Vlaamse Overheid.

Afhandeling

De vestiging en de invordering van deze belasting zal geschieden door middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.

Regelgeving

Deze belasting wordt geheven op grond van het aantal slaapkamers dat te huur wordt gesteld. Voor slaapzalen wordt het bedrag van de belasting vastgesteld per aanwezige vloeroppervlakte van 12m² van de slaapzaal. Een fractie die gelijk is aan of meer is dan 6 m² tot maximum 12m² wordt als volledige fractie van 12 m² beschouwd. Een fractie van de vloeroppervlakte van de slaapzaal dat minder is dan 6 m² wordt niet aangerekend.

De belastingplichtigen en de personen, die bij de tehuurstelling van kamers in woongelegenheden, als tussenpersoon optreden (houders van verhuurkantoren, agentschappen, e.d.) moeten te allen tijde de met de controle belaste personeelsleden van het gemeentebestuur toegang verlenen om de nodige vaststellingen te doen i.v.m. de grondslag van de belasting.