Gemeentebelasting op uithangborden en lichtreclames

Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de uithangborden en de lichtreclames, zichtbaar vanaf de openbare weg.

Onder uithangbord wordt verstaan:

  1. Opschriften of figuren, onder welke vorm of materiaal dan ook, die op privé-domein en op een bepaalde plaats aangebracht zijn, met het doel het publiek bekend te maken met de aldaar geëxploiteerde handel of industrie, het uitgeoefend beroep en over de werkzaamheden in 't algemeen die aldaar geschieden;
  2. Elke vlag, spandoek met reclame, onder welke vorm of materiaal dan ook, die vanuit commercieel oogpunt op privé-domein wordt geplaatst of op een bepaalde plaats is aangebracht;
  3. Alle borden, constructies met reclame, andere dan vermeld onder punt a. onder welke vorm of materiaal dan ook die vanuit commercieel oogpunt op privé-domein worden geplaatst.

Voor wie?

De belasting is solidair verschuldigd door de uitbater van de handelszaak waar het uithangbord of de lichtreclame is aangebracht, de eigenaar van het uithangbord of de lichtreclame en de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de aankondiging wordt gemaakt.

Procedure

De belasting is verschuldigd voor gans het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van het aanslagjaar waarop het betrokken uithangbord of de lichtreclame wordt geplaatst met uitzondering van uithangborden en lichtreclames die worden geplaatst na 1 december van het aanslagjaar.

Bedrag

De belasting wordt vastgesteld op € 25,00/m² met een minimum van € 30,00.

Als de schikking van het toestel de beurtelingse voorstelling of afbeelding toelaat van uithangborden, beelden of verschillende teksten, wordt de hierboven bepaalde belasting verdubbeld.

Afhandeling

De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vemelde vervaldatum dient teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 1 april van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

De belastingplichtige dient binnen veertien dagen aan het gemeentebestuur aangifte te doen van nieuw geplaatste borden.

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige kan de belasting ambtshalve worden gevestigd op basis van gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vestiging van de belasting, betekent het college van burgemeester en schepenen de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
In geval van aanslag van ambtswege wordt de belasting vermeerderd met een belastingverhoging. Bij ontstentenis van kwade trouw en bij eerste inbreuk wordt een belastingverhoging van 5 % toegepast. Bij kwade trouw en bij een tweede en volgende inbreuk binnen een periode van 3 jaar wordt een belastingverhoging van 25 % toegepast.

De vestiging en de invordering van deze belasting en eventueel de belastingverhoging zal geschieden door middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.

Uitzonderingen

Van de belasting worden ontslagen:

  • de uithangborden en lichtreclames die worden geplaatst na 1 december van het aanslagjaar;
  • de uithangborden en lichtreclames geplaatst op gebouwen, uitsluitend bestemd voor een eredienst door de staat erkend en die betrekking hebben op deze eredienst;
  • de uithangborden en lichtreclames geplaatst op gebouwen gebruikt voor het openbaar onderwijs en die betrekking hebben op dit onderwijs;
  • de uithangborden en lichtreclames geplaatst op gebouwen, gebruikt voor openbaar nut;
  • de aanduiding van hospitalen, dispensaria en verenigingen zonder winstoogmerken;
  • de aanduidingen voorgeschreven door de wetten, besluiten en openbare bestuursverordeningen