Gemeentelijke Openbare Bibliotheek

Gemeentelijke openbare bibliotheek - dienstreglement - herziening

Artikel 1

In de gemeentelijke openbare bibliotheek Canticleer kan elke burger terecht met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie. Ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

Artikel 2

De dagen en uren van opening zijn:

Hoofdbibliotheek, Grotestraat 10

 • maandag: 9.00u. tot 12.00u. en van 16.00u. tot 18.00u.
 • dinsdag: 9.00u. tot 12.00u. en van 16.00u. tot 18.00u.
 • woensdag: 9.00u. tot 12.00u. en van 14.00u. tot 18.00u.
 • donderdag: 9.00u. tot 12.00u. en van 16.00u. tot 18.00u.
 • vrijdag: 9.00u. tot 12.00u. en van 16.00u. tot 18.00u.
 • zaterdag: 9.00u. tot 12.00u. en van 14.00u. tot 17.00u.

Uitleenpost Poseidon, Markt 1

 • dinsdag: 16.00u. tot 18.00u.
 • woensdag: 15.00u. tot 18.00u.
 • donderdag: 10.00u. tot 12.00u.
 • zaterdag: 10.00u. tot 12.00u.

Artikel 3

Wie materialen van de bibliotheek wil ontlenen of gebruik wil maken van bepaalde bibliotheekdiensten, moet als lid ingeschreven zijn. De lezer wordt ingeschreven op voorlegging van zijn identiteitskaart. Van vakantiegangers en/of eigenaars van een tweede verblijf wordt zowel het vast als het vakantieadres opgeschreven.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5,00 voor één lopend jaar vanaf datum van inschrijving. Tot en met de leeftijd van 17 jaar is de inschrijving kosteloos. Minderjarigen die zich inschrijven en objecten in leen ontvangen, worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Bij zijn inschrijving ontvangt de lezer onderhavig reglement en zijn gratis bibliotheekpas (indien geen gebruik wordt gemaakt van inschrijving met de Eid-kaart. Bij verlies van deze pas of bij onbruikbaarheid door beschadiging, betaalt de lezer € 1,00 voor een nieuwe pas. De lener blijft verantwoordelijk voor het gebruik van zijn pas tot hij het verlies ervan gemeld heeft in de bibliotheek.
Teruggevonden kaarten worden niet terugbetaald.

Door zijn inschrijving verklaart de gebruiker zich akkoord met onderhavig dienstreglement. Het reglement is te raadplegen op de website van het gemeentebestuur via https://dehaan.bibliotheek.be/bibliotheekreglement.

Artikel 4

Adresveranderingen dienen door de betrokken lezer onmiddellijk aan de bibliotheek te worden meegedeeld.

Artikel 5

Materialen worden enkel ontleend aan leden van de bibliotheek. Het ontlenen van alle materialen is gratis, maar moet aan de uitleenbalie geregistreerd worden. Er kunnen maximum 20 materialen gelijktijdig ontleend worden per kaart, zonder onderscheid op het vlak van materiaalsoort. Het is mogelijk om tegelijk te lenen in de uitleenpost en in de hoofdbibliotheek.
Elk personeelslid is gerechtigd de herkomst van een alarmsignaal aan de uitgang na te gaan. Eventueel kan de hulp van de politie ingeroepen worden.

Overzicht:

Materiaal Uitleentermijn Verlenging Boete
Boek 4 weken 1 x 0,20 euro/dag
Strip 4 weken 1 x 0,20 euro/dag
Dvd 4 weken 1 x 0,20 euro/dag
Cd 4 weken 1 x 0,20 euro/dag
Taalcursus 4 weken 1 x 0,20 euro/dag
Vertelplaten 4 weken 1 x 0,20 euro/dag

Naslagwerken, kranten, documentatiemappen en materieel die als dusdanig zijn aangegeven, worden niet uitgeleend. Van tijdschriften wordt nooit het laatst verschenen nummer uitgeleend.

Leerkrachten

Leerkrachten en studenten in de lerarenopleiding kunnen op vertoon van hun lerarenkaart of studentenkaart een klaskaart bekomen met speciale uitleenvoorwaarden:
- ontlening van alle materialen voor een termijn van 2 maanden;
- er kan een maximaal aantal van 50 materialen worden ontleend;
- fundels en vertelplaten kunnen slechts voor 4 weken worden ontleend met een maximum van 2 per kaart.

Instellingen

Onder instellingen wordt verstaan: rust- en verzorgingscentra, OCMW-centra, …
- het lidgeld voor instellingen is gratis;
- er worden maximaal 100 materialen uitgeleend;
- ontlening van alle materialen voor een termijn van 3 maanden. Speelfilms kunnen slechts 4 weken worden ontleend.

Materialen die uitgeleend zijn, kunnen kosteloos worden gereserveerd. Gereserveerde werken blijven maximum 10 dagen beschikbaar voor de aanvrager, vanaf de datum waarop de aanvrager op de hoogte werd gebracht van de beschikbaarheid van het materiaal.

Het ticket dat de gebruiker ontvangt, geeft een overzicht van de geleende titels en de uiterste datum waarop deze teruggebracht moeten worden.

De lener kan een verlenging aanvragen aan de balie of per telefoon tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Online verlengen kan 24u op 24u. Verlengingen gebeuren niet automatisch en blijven de verantwoordelijkheid van de lener. Er dient een verlenging te worden gevraagd per kaart. Verlengen is alleen mogelijk als het materiaal niet door een andere gebruiker werd gereserveerd.

Iedere verlenging geldt als een nieuwe ontlening. De leentermijn is opnieuw zoals de oorspronkelijke leentermijn of, indien de verlenging te laat wordt aangevraagd, de rest van de leentermijn.

Artikel 6

Het terugbrengen van materialen kan enkel aan de balie tijdens de openingsuren van de bibliotheek. In de hoofdbibliotheek kan dit ook buiten de openingsuren, via de inleverbus. De daaropvolgende werkdag worden deze materialen ingenomen.

Wie de geleende werken te laat inlevert, betaalt daarvoor € 0,20 per item en per dag. De lezer die de geleende materialen niet tijdig terug brengt, ontvangt drie weken na elkaar een aanmaning. De portkosten voor het versturen van maningsbrieven vallen eveneens ten laste van de lener.

Indien de lener na het versturen van vier maningsbrieven niet reageert, zal de lener een vergoeding moeten betalen, die gelijk is aan de vervangingswaarde van de ontleende materialen, verhoogd met de manings- en administratieve kosten. In dit geval kan de dienst Financiën om tussenkomst worden gevraagd. Er kunnen enkel materialen ontleend worden, als voorafgaande betalingen vereffend zijn.

Artikel 7

Het lenen van gedrukte en audiovisuele materialen is persoonlijk. De geleende materialen mogen niet aan derden worden doorgegeven. De oorspronkelijke lener blijft aansprakelijk indien hij toch materialen doorgeeft.

Artikel 8

De lener dient zorg te dragen voor de geraadpleegde en geleende werken. Indien hij beschadigd materiaal ontvangt, moet hij het personeel zo vlug mogelijk verwittigen. Zo niet kan hij zelf aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9

Bij verlies, vervuiling of beschadiging van een werk of een onderdeel ervan, moet hij het volledige werk en de kosten van de labelling vergoeden. Bij te herstellen beschadiging dient de lezer de herstelkosten samen met de kosten van de labelling te betalen.

Artikel 10

Ontleende audiovisuele materialen mogen niet gekopieerd worden of in het openbaar gebruikt. De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele misbruiken.

De bibliotheek is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan afspeelapparatuur door het gebruik van ontleende audiovisuele materialen.

Artikel 11

De gebruiker kan voor informatie en begeleiding steeds een beroep doen op de bibliotheekmedewerkers.

Artikel 12

Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het interbibliothecair leenverkeer worden aangevraagd tegen € 3,00 per titel. De kosten voor het aanvragen van werken uit wetenschappelijke bibliotheken vallen volledig ten laste van de aanvrager.
Het aanvragen van materialen via IBL is gratis voor:

 • uitleningen op een klaskaart (met andere woorden: ontleningen voor educatieve doeleinden);
 • uitleningen voor een leeskring.

De lener wordt verwittigd wanneer hij het gevraagde mag komen afhalen.

Artikel 13

Als lid van de bibliotheek kun je je aanmelden met je Mijn Bibliotheek-profiel op het e-boekenplatform cloudLibrary. Je kan 2 boeken lenen, 2 boeken reserveren en elk boek maximaal 6 weken houden.

Er worden geen boetes uitgeschreven, een boek verdwijnt na de uitleentermijn vanzelf van je toestel.

De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers.

Artikel 14

In de bibliotheek kan het internet worden geraadpleegd op de publiekscomputers of via de wifi. Enkel leden van de bibliotheek in het bezit van een geldige lenerspas kunnen gebruik maken van het internet.

Artikel 15

Het gebruik van het internet is gratis, maar beperkt tot 1 uur per lid per dag, opgedeeld in blokken van minimum 15 en maximum 30 minuten, en dit enkel tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Artikel 16

Informatie van het internet kan worden afgeprint. Bibliotheekmaterialen mogen ook gekopieerd worden.

A4 zwart-wit 0,05 euro
A4 kleur 0,50 euro
A3 zwart-wit 0,10 euro
A3 kleur 1,00 euro

Artikel 17

Om redenen van privacy, beveiliging en efficiëntie is de toegang tot bepaalde websites beperkt. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de internetverbinding.

Artikel 18

Volgende zaken zijn verboden:

 • het gebruiken van internet voor illegale doeleinden;
 • inbreuken op het auteursrecht;
 • het schenden van het beveiligingssysteem van de computers;
 • het vernietigen, veranderen of aanpassen van computerinstellingen of software;
 • het vernietigen, veranderen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of andere gebruikers;
 • het aansluiten van externe toestellen op de computers van de bibliotheek.

Het niet naleven van de richtlijnen met betrekking tot het internetgebruik in de bibliotheek leidt tot de volgende sancties:

 • het vergoeden van de veroorzaakte schade;
 • tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van het internet;
 • tijdelijke of definitieve uitsluiting uit het ledenbestand van de bibliotheek;
 • bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging.

Artikel 19

De bezoeker mag de studiesfeer in de bibliotheek niet verstoren en andere personen op geen enkele wijze hinderen of aanstoot geven.

Artikel 20

Eten, het gebruik van hinderlijke voorwerpen of storend gsm-gebruik zijn niet toegestaan.

Dieren worden niet toegelaten in het bibliotheekgebouw. Geleidehonden vormen op deze regel een uitzondering.

De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke voorwerpen.

Artikel 21

Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek.

Het lidgeld wordt in dit geval niet terugbetaald. Die bevoegdheid berust bij het beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek op voorstel van de bibliothecaris.

Omstandigheden niet voorzien in dit reglement worden door de bibliothecaris geregeld en besproken op de eerstvolgende vergadering van het beheersorgaan.

Het dienstreglement werd goedgekeurd op de openbare zitting van de gemeenteraad van donderdag 12 januari 2023.