Gemeentelijke opknappremie

Inhoud

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een premie verlenen aan eigenaars die hun woning renoveren en hiervoor genieten van een Vlaamse Renovatiepremie/Mijn VerbouwPremie, verleend door Agentschap Wonen in Vlaanderen.

De premie is van toepassing op woningen op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Onder woning wordt in dit reglement verstaan:

 • een gebouw bestemd voor de huisvesting van één gezin

 • het gebouw dat één of meerdere wooneenheden omvat of kan omvatten

Eigenaar-verhuurders die hun woning renoveren en verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) komen eveneens in aanmerking voor de opknappremie.

Voorwaarden

 1. De renovaties moeten uitgevoerd zijn in een stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte woning gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan.

 2. In de desbetreffende woning of wooneenheid dient minstens één persoon in het bevolkingsregister ingeschreven te zijn.

 3. Het betreft particulieren die in de eigen woning-hoofdverblijfplaats werken hebben uitgevoerd of particulieren die een woning hebben gerenoveerd om ze te verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK). Vennootschappen, vzw’s en andere rechtspersonen kunnen geen aanvraag indienen.

 4. De aanvraag moet gedaan worden binnen een termijn van één jaar na uitbetaling van de Vlaamse Renovatiepremie/Mijn VerbouwPremie door Agentschap Wonen-Vlaanderen (de datum van betaling vermeld op het rekeninguittreksel geldt).

 5. Er dient een attest van Agentschap Wonen-Vlaanderen voorgelegd te worden waaruit blijkt dat de Vlaamse renovatiepremie/Mijn VerbouwPremie werd toegekend en waarop het bedrag is vermeld dat werd uitbetaald.

 6. Onderhavig reglement is van toepassing op woningen bestemd voor de huisvesting van een gezin. Bedrijfsgebouwen, handelszaken of andere gebouwen die niet bestemd zijn voor permanente huisvesting komen niet in aanmerking.

 7. De opknappremie is van toepassing op de eigen woning-hoofdverblijfplaats. De eigenaar of één van de eigenaars dient de woning minimum 9 jaar te bewonen vanaf de datum van toekenning van het attest van Agentschap Wonen-Vlaanderen.
  OF
  De woning van de eigenaar-verhuurder dient voor minimum 9 jaar (vanaf de datum van toekenning van het attest van Agentschap Wonen-Vlaanderen) verhuurd te worden via een Sociaal Verhuurkantoor. Een overeenkomst voor minstens 9 jaar met het sociaal verhuurkantoor dient voorgelegd te worden.

Procedure

Je ontvangt de toelage:

 1. na het digitaal of schriftelijk indienen van het aanvraagformulier voor het bekomen van de opknappremie

 2. als je bij het aanvraagformulier volgende bijlagen voegt:
  - een attest van Agentschap Wonen-Vlaanderen waaruit blijkt dat de Vlaamse renovatiepremie/Mijn VerbouwPremie werd toegekend en waarop het bedrag is vermeld dat werd uitbetaald
  - een rekeninguittreksel als bewijs van de storting door Agentschap Wonen-Vlaanderen
  - een kopie van de overeenkomst met het SVK (indien van toepassing)
  - een kopie van de identiteitskaart(en) (recto-verso)
  - een kopie van de eigendomsakte van de woning
  - een kopie van de omgevingsvergunning (indien van toepassing)
  - een kopie van de facturen en betaalbewijzen van de werken

De bijkomende premie voor jongeren wordt toegekend indien aan de maximumleeftijdsvoorwaarde wordt voldaan, vermeld bij Financieel voordeel.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor bijkomende informatie en/of stukken op te vragen.

Regelgeving

Instandhouding

De eigenaar-bewoner verbindt zich ertoe de woning minimaal 9 jaar te bewonen vanaf de datum van toekenning van het attest van Agentschap Wonen-Vlaanderen op straffe van teruggave van de verleende premie.
OF
De eigenaar-verhuurder dient vanaf de datum van toekenning van het attest van het Agentschap Wonen-Vlaanderen voor minimaal 9 jaar de woning te verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor op straffe van teruggave van de verleende premie.

Eenmalig karakter van de subsidie

De premie wordt per woning gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan slechts eenmalig toegekend aan de eigenaar.

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 01.01.2022 en werd gewijzigd op 20.04.2023.

Financiële voordelen

 1. De premie bedraagt 20 % op het totale bedrag van de Vlaamse Renovatiepremie/Mijn VerbouwPremie uitgekeerd door Agentschap Wonen-Vlaanderen met een maximum van 2.000,00 euro.

 2. Indien de aanvrager op het tijdstip van de aanvraag van de Vlaamse Renovatiepremie/Mijn VerbouwPremie maximaal 35 jaar is, wordt de onder artikel §1 berekende premie verdubbeld (+ 100%).
  Indien getrouwd of wettelijk samenwonend, moeten beide personen ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en mag hun leeftijd elk afzonderlijk maximaal 35 jaar zijn.

 3. De aanvragen komen in aanmerking volgens de datum van ontvangst.

De premie kan worden toegekend naast andere subsidies verleend door de hogere overheid of door de distributienetbeheerder.