Gemeentelijke premie voor inbraakpreventie

Inhoud

Als je jouw woning of winkel extra beveiligt tegen inbraak, kun je daarvoor een premie aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

De woning ligt op het grondgebied van de gemeente.

Regelgeving

Artikel 1

§ 1. Binnen de perken van de beschikbare budgetten, voorzien op de jaarlijkse begroting en beperkt tot het bedrag van de door de hogere overheid goedgekeurde kredieten, kent het college van burgemeester en schepenen een premie toe aan personen die technopreventieve maatregelen nemen ter beveiliging van hun woning gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan. De premieaanvraag dient volgens de hiernavolgende voorschriften ingediend te worden.

§ 2. De bepalingen omtrent de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om een dergelijke ondersteuningspremie te ontvangen, zijn opgenomen in dit reglement.

§ 3. De aanvragen, door middel van formulieren die op aanvraag door de diefstalpreventieadviseur ter beschikking van het publiek worden gesteld, worden gericht aan het gemeentebestuur De Haan - t.a.v. de diefstalpreventieadviseur, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan (Klemskerke).

Artikel 2

§ 1. Met een premie wordt in dit reglement bedoeld een terugbetaling van een percentage, met een maximumbedrag van de gemaakte kosten van aankoop en installatie van technopreventieve middelen voor de beveiliging van woningen tegen inbraak.

§ 2. Met woning wordt in dit reglement bedoeld het huis of appartement bedoeld voor private huisvesting van één gezin.

Onder woongebouw wordt verstaan het gebouw dat één of meerdere woningen omvat of kan omvatten.

Handelspanden komen enkel in aanmerking voor zover ze bewoond zijn. Enkel de toegang tot het woongedeelte van een handelspand en de woongedeelten die niet gebruikt worden voor de beroepsbezigheid komen in aanmerking.

Artikel 3

§ 1. Het doel van de toekenning van de premie is de bestaande en op te trekken woningen en woongebouwen daadwerkelijk en grondig te beveiligen om inbraken te voorkomen.

§ 2. De woningen en woongebouwen zijn regelmatig vergund en volledig gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Artikel 4

§ 1. De premie wordt toegekend aan eenieder die eigenaar of huurder is van een woning of woongebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan en die volgens de principes van artikel 6 zijn woning wenst te beveiligen.

§ 2. Voorrang in de behandeling van de aanvraag met het oog op het verlenen van een premie wordt uitdrukkelijk verleend aan in artikel 4 § 2.1. en artikel 4 § 2.2. omschreven groepen:

  1. personen die tijdens het van kracht zijn van dit reglement het slachtoffer werden van inbraak of poging tot inbraak in hun woning, mits aangifte aan de lokale politie of federale politie en het leveren van het bewijs hiervan;

  2. personen die op het ogenblik van de aanvraag van de premie 60 jaar of ouder zijn en hun woning wensen te beveiligen.

§ 3. Behoudens in artikel 4 § 2.1. en artikel 4 § 2.2. omschreven prioritaire groepen, worden de aanvragen van de overige particulieren behandeld in volgorde en datum van aanvraag.

§ 4. Op het desbetreffende woongebouw of de woning dient minstens één persoon te zijn ingeschreven in het bevolkingsregister.

§ 5. Voor personen die permanent wonen in recreatiezone dient een positief declaratief attest van woonrecht voorgelegd te worden.

§ 6. Bij woongebouwen dient de premie aangevraagd te worden door de verenigde mede-eigenaars of de syndicus en is enkel van toepassing op de maatregelen die genomen worden voor de gemeenschappelijke delen van het woongebouw (gemeenschappelijke inkomhal, garage, kelderruimte, terrassen, tuin).

§ 7. Voor op te trekken woongebouwen of woningen zal de premie uitgekeerd worden van zodra voldaan is aan artikel 4 §4.

Artikel 5

De premie bedraagt 25 % van de aankoop- en/of installatiekosten, btw inclusief, met een maximum van € 250,00 per woning.

Artikel 6

§ 1. De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de woning en moeten het risico op inbraak verkleinen.

§ 2. De maatregelen die in aanmerking komen, moeten gericht zijn op de verbetering van de organisatorische en de fysische beveiliging van de woning.

§ 3. Voor de premie komen in aanmerking:

  1. de installatie van de veiligheids- of schrikverlichting;

  2. de beveiliging door inbraakvertragende gevelelementen op alle buitendeuren die direct toegang geven tot de woning;

  3. de beveiliging door inbraakvertragende gevelelementen op ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en -hekken;

  4. de installatie van gepantserde deuren;

  5. de installatie van specifiek inbraakwerend glas.

§ 4. Maatregelen ter beveiliging van garagepoorten, -deuren en -ramen, worden enkel mee in aanmerking genomen voor een premie wanneer de garage aan de woning is aangebouwd en er een directe toegangsdeur is tussen de garage en de woning.

§ 5. Maatregelen ter beveiliging van onbewoonde bijgebouwen, aangebouwd aan de woning, worden enkel mee in aanmerking genomen voor een premie wanneer er een directe toegangsdeur is tussen de bijgebouwen en de woning.

§ 6. De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen en camerasystemen met uitzondering van een parlofoon en videofoon.

Artikel 7

§ 1. Er kan slechts éénmaal per woning een premie worden toegekend.

§ 2. Een natuurlijk persoon, die voldoet aan artikel 4 § 4 t.e.m. § 6, kan voor eenzelfde woning of woongebouw een tweede maal een premie ontvangen bij een regelmatig vergunde uitbreiding van het woonoppervlak, waarbij er een toename is van het aantal gevelopeningen die rechtstreeks toegang verlenen tot de woning. De genomen maatregelen bij de woonuitbreiding moeten voldoen aan artikel 6.

Artikel 8

Voorafgaand aan de aankoop en installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen, is advies door de diefstalpreventieadviseur mogelijk. Dit advies moet verplicht worden gegeven aan eenieder die hierom verzoekt. Het advies beperkt zich tot aanbevelingen over de te nemen maatregelen die in aanmerking komen voor de premie.

Artikel 9

De aanvragen worden gecentraliseerd bij de diefstalpreventieadviseur.

§ 1. De premie kan enkel aangevraagd worden voor kosten gemaakt na de inwerkingtreding van dit reglement. De aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de aankoop- en/of installatiefactuur waarmee de gemaakte kosten worden bewezen.

De datum op de aankoop- en/of installatiefactuur, waarmee de gemaakt kosten worden bewezen, mag uiterlijk één kalenderjaar verschillen met de aanvraagdatum van de premie. Bij nieuwbouwprojecten is de periode tussen de datum op de aankoop- en/of installatiefactuur en de aanvraagdatum van de premie maximum twee kalenderjaren.

§ 2. Op de aankoop- en/of installatiefactuur moet een duidelijk onderscheid zijn tussen de kosten die betrekking hebben op de inbraakwerende maatregelen en de kosten van de gevelelementen. Enkel de kosten voor de inbraakwerende maatregelen komen in aanmerking voor de premie.

§ 3. De diefstalpreventieadviseur voert een technische en administratieve controle uit. De administratieve controle omvat een controle van de bewijsstukken, d.w.z. de facturen op hun echtheid controleren en vergelijken met de originelen, nagaan of de periode van aanvraag werd gerespecteerd.

De technische controle omvat het ter plaatse nakijken of de beveiligingsmaatregelen, die het voorwerp zijn van de premieaanvraag, daadwerkelijk zijn uitgevoerd en/of het inbraakwerend effect betrekking heeft op de hele woning.

§ 4. De diefstalpreventieadviseur maakt een verslag op van de controle. Het verslag en het advies betreffende het al dan niet toekennen van de premie worden overgezonden aan het college van burgemeester en schepenen, dat beslist over de toekenning van de premie.

§ 5. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ter kennis gebracht aan de aanvrager van de premie. Een weigering moet gemotiveerd worden.

Artikel 10

Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag, zullen worden teruggevorderd, ongeacht van eventuele gerechtelijke vordering.

Artikel 11

Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht op 01.01.2013.

Het reglement werd goedgekeurd op de openbare zitting van de gemeenteraad van donderdag 7 maart 2013.

Financiële voordelen

De premie bedraagt 25% van de aankoop- en/of installatiekosten, btw inclusief, met een maximum van 250,00 euro per woning.

Ook interessant