Gemeentelijke subsidie voor aanleg van een groendak

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor de aanleg van groendaken in een woning op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Onder woning wordt in dit reglement verstaan:

 • een gebouw bestemd voor de huisvesting van één gezin
 • het gebouw dat één of meerdere wooneenheden omvat of kan omvatten

Onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een drainagelaag niet noodzakelijk.

Op deze pagina:

Voorwaarden

 1. Indien de aanvrager geen eigenaar is van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn/haar akkoord.
 2. In de desbetreffende woning of wooneenheid dient minstens één persoon in het bevolkingsregister ingeschreven te zijn.
 3. Voor personen die permanent wonen in recreatiezone dient een positief declaratief attest van woonrecht voorgelegd te worden.
 4. Bij woningen die vallen onder de noemer ‘een gebouw dat één of meerdere wooneenheden omvat of kan omvattten’, dient de subsidie aangevraagd te worden door de verenigde mede-eigenaars of de syndicus.
 5. De oppervlakte van een dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
 6. Per aanvraagdossier moet minstens 10m² groendak aangelegd worden.
 7. Minimaal buffervolume: 35 liter water/m2.
 8. De aanvrager engageert zich om vanaf de aanleg het groendak minimum 10 jaar lang in goede staat te behouden. Mislukte aanplantingen dienen hersteld te worden.
 9. De substraatlaag is ≥ 6 cm dik, FLL-gekeurd en bestaat uit niet-chemisch materiaal.
 10. Het dak is geïsoleerd R ≥ 4,5 m2K/W (deze regel geldt voor daken boven verwarmde ruimtes).
 11. De installatie moet geplaatst zijn in een stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte woning gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan.
 12. De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet een omgevingsvergunning voorgelegd worden.
 13. Enkel facturen met factuurdatum na 01.01.2022 zijn geldig. De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen het jaar na datum van de laatste factuur (eindfactuur).
 14. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat en draagkracht van het groendak.
 15. De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.

Komen niet in aanmerking:

 • de afwerking van een dak van ondergrondse garages, gelegen onder het maaiveldpeil
 • alle andere aanplantingen van daktuinen, die meer het karakter hebben van een tuin op begane grond
 • asbestdaken

Subsidiebedrag

 1. De subsidie bedraagt € 30,00/m² per aangelegd groendak met een maximum van € 1.200,00.
 2. Indien de kosten (inclusief btw) van het groendak lager zijn dan € 30,00/m² (incl. btw), wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag, evenwel steeds beperkt tot een maximum subsidiebedrag van € 1.200,00.
 3. De aanvragen komen in aanmerking volgens datum van ontvangst.
 4. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn ten behoeve van een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte dient voor privégebruik. Btw-belastingsplichtigen mogen in geen geval de betaalde btw inbrengen om deze volledig of gedeeltelijk af te trekken.

De subsidie kan worden toegekend naast:

 • de opknappremie, de subsidie voor een warmtepomp in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen, de subsidie voor een installatie van een thuisbatterij en de subsidie voor de installatie van een zonneboiler verleend door het gemeentebestuur van De Haan indien een dergelijke premie en/of subsidie wordt toegestaan
 • andere subsidies verleend door de hogere overheid of door de distributienetbeheerder

Procedure

De subsidie wordt toegekend:

 1. Na het digitaal of schriftelijk indienen van het aanvraagformulier voor het bekomen van de subsidie. De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient vóór de start van de werken te worden ingediend.
 2. Bij het aanvraagformulier worden verplicht volgende bijlagen toegevoegd:
  - een kopie van de identiteitskaart (recto-verso);
  - het aantal m² extensief groendak;
  - een aanduiding op plan van de plaats op het dak;
  - een foto van het dak dat zal ingericht worden als groendak;
  - een schets van de installatie met het aantal m2 en aanduiding van de verschillende lagen;
  - een kopie van de omgevingsvergunning (indien van toepassing);
  - de schriftelijke toestemming van de eigenaar (als deze niet de aanvrager is).
 3. Na controle ter plaatse door het gemeentebestuur.
 4. Het college neemt, na advies van de dienst Milieu, een principiële beslissing omtrent de toekenning van de subsidie. Bij een gunstige principiële beslissing komen de werken in aanmerking voor subsidiëring en ontvangt de aanvrager een uitbetalingsaanvraagformulier.
 5. Na uitvoering van de werken en binnen het jaar na kennisgeving van de principiële goedkeuring dient de begunstigde een uitbetalingsaanvraagformulier samen met alle nodige bewijsstukken in bij het college van burgemeester en schepenen, waarna een controlebezoek plaatsvindt.
 6. Bij het uitbetalingsaanvraagformulier worden verplicht volgende bijlagen toegevoegd:
  - een duidelijk plan van het dak met het aangelegde extensief groendak;
  - een schets van de installatie met aanduiding van de verschillende lagen met gedetailleerde beschrijving van de beplanting;
  - foto’s van het groendak;
  - de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van het extensief groendak;
  - alle facturen en betalingsbewijzen.
 7. Het college neemt een beslissing m.b.t. het uitbetalen van de subsidie. Bij een gunstige beslissing wordt de subsidie uitbetaald.
 8. Indien blijkt dat niet alle voorwaarden werden nageleefd, wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. De aanvrager heeft vanaf de kennisgeving drie maanden tijd om aanpassingen uit te voeren om toch aan alle voorwaarden te voldoen en alsnog uitbetaling van de subsidie te bekomen.

Instandhouding

Indien blijkt dat de bepalingen van dit reglement of eventueel de omgevingsvergunning niet langer worden nageleefd, wordt de subsidie niet uitbetaald of, indien dit reeds gebeurd zou zijn, teruggevorderd.
De aanvrager engageert zich om vanaf de aanleg het groendak minimum 10 jaar lang in goede staat te behouden op straffe van teruggave van de verleende subsidie.

Eenmalig karakter van de subsidie

De subsidie wordt slechts éénmalig toegekend:

 • per gebouw bestemd voor de huisvesting van één gezin
 • per gebouw dat één of meerdere wooneenheden omvat of kan omvatten

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 01.01.2022.