Gemeentelijke subsidie voor installatie van een thuisbatterij

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor de installatie van een thuisbatterij in een woning op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Onder woning wordt in dit reglement verstaan:

 • een gebouw bestemd voor de huisvesting van één gezin
 • het gebouw dat één of meerdere wooneenheden omvat of kan omvatten

Een thuisaccu is een batterij met een grote capaciteit, die alle elektrische apparatuur in een woning enkele uren tot zelfs dagen van energie kan voorzien. Op deze manier is het mogelijk om veel minder afhankelijk van het energienet te worden.

Op deze pagina:

Voorwaarden

 1. Indien de aanvrager geen eigenaar is van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn/haar akkoord.
 2. Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur (NACE-code 43.211 of 43.212).
 3. De installatie moet geplaatst zijn in een stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte woning gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan.
 4. In de desbetreffende woning of wooneenheid dient minstens één persoon in het bevolkingsregister ingeschreven te zijn.
 5. Voor personen die permanent wonen in recreatiezone dient een positief declaratief attest van woonrecht voorgelegd te worden.
 6. Bij woningen die vallen onder de noemer 'een gebouw dat één of meerdere wooneenheden omvat of kan omvatten', dient de subsidie aangevraagd te worden door de verenigde mede-eigenaars of de syndicus.
 7. De subsidie is van toepassing zowel in bestaande woningen als in nieuwbouwwoningen.
 8. De aanvrager verbindt zich ertoe de installatie goed te onderhouden en minimum 10 jaar te gebruiken op hetzelfde adres.
 9. De aanvraag moet gedaan worden binnen een termijn van één jaar na ontvangst van het attest van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dat de premie werd uitbetaald.
 10. De thuisbatterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen.
 11. Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.
 12. De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben.
 13. De aanvrager moet eigenaar zijn van fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner dan 10 kVA.
 14. Enkel facturen met installatiedatum na 01.01.2022 zijn geldig. De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen het jaar na datum van de laatste factuur (eindfactuur).

Komen niet in aanmerking:

 • een loodbatterij met waternavulmogelijkheid
 • leasecontracten
 • installaties die geplaatst werden na 31.03.2023

Subsidiebedrag

 1. De subsidie bedraagt 20 % op het totale bedrag van de premie thuisbatterij uitgekeerd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap met een maximum van € 500,00.
 2. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de thuisbatterij geïnstalleerd zijn ten behoeve van een particulier in een gebouw waarvan de benutte oppervlakte dient voor privégebruik.
  Btw-belastingplichtigen mogen in geen geval de betaalde btw inbrengen om deze volledig of gedeeltelijk af te trekken.
 3. De aanvragen komen in aanmerking volgens datum van ontvangst.

De subsidie kan worden toegekend naast:

 • de opknappremie, de subsidie voor een warmtepomp in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen en de subsidie voor de installatie van een zonneboiler verleend door het gemeentebestuur van De Haan indien dergelijke premie en/of subsidie wordt toegestaan
 • andere subsidies verleend door de hogere overheid of door de distributienetbeheerder

Procedure

De subsidie wordt toegekend:

 1. Na het digitaal of schriftelijk indienen van het aanvraagformulier voor het bekomen van de subsidie.
 2. Na voorlegging van een verklaring op eer van de elektrotechnische installateur waarin vermeld wordt welk type batterij geplaatst werd, wat de werkelijke capaciteit is en of er een tweerichtingscommunicatie-interface aanwezig is.
 3. Na voorlegging van het attest van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap waaruit blijkt dat de premie werd toegekend en waarop het bedrag is vermeld dat werd uitbetaald.
 4. Na voorlegging van het bewijs van de verplichte melding van de installatie van de thuisbatterij bij de netbeheerder Fluvius.
 5. Na controle ter plaatse door het gemeentebestuur.
 6. Bij het aanvraagformulier worden verplicht volgende bijlagen bijgevoegd:
  - een kopie van de identiteitskaart (recto-verso);
  - alle facturen en betalingsbewijzen;
  - 1 foto van de thuisbatterij;
  - het AREI-keuringsbewijs van de installatie. Op het keuringsbewijs dient volgende vermeld te zijn: het merk, het type, de opslagtechnologie, de gebruikte capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting;
  - een verklaring op eer van de elektrotechnisch installateur met vermelding van het type batterij, de werkelijke capaciteit en of er een tweerichtingscommunicatie-interface aanwezig is;
  - het attest van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dat de premie werd uitbetaald en waarop het bedrag is vermeld;
  - het bewijs van de verplichte melding van de installatie van de thuisbatterij bij de netbeheerder Fluvius.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor bijkomende informatie en/of stukken op te vragen.

Instandhouding

De aanvrager verbindt zich er toe het aangekochte batterijsysteem goed te onderhouden en vanaf de installatie minstens 10 jaar aangesloten te laten op hetzelfde EAN-nummer op straffe van teruggave van de verleende subsidie.

Eenmalig karakter van de subsidie

De subsidie wordt slechts éénmalig toegekend, aan de eigenaar of huurder - mits toestemming van de eigenaar:

 • per gebouw bestemd voor de huisvesting van één gezin
 • per wooneenheid, deel uitmakend van één gebouw

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 01.01.2022 en blijft geldig tot 31.12.2024.