Gemeentelijke subsidie voor installatie van een warmtepomp in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor de installatie van een warmtepomp in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen in een woning op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Onder woning wordt in dit reglement verstaan:

 • een gebouw bestemd voor de huisvesting van één gezin
 • het gebouw dat één of meerdere wooneenheden omvat of kan omvatten

Een warmtepompsysteem is een systeem dat warmte op een relatief laag temperatuurniveau onttrekt aan lucht, grond of water en door middel van een warmtepomp deze warmte op een hoger temperatuurniveau terug afgeeft voor de verwarming van een woning.
De warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor een klassieke verwarmingsinstallatie die de energie uit fossiele brandstoffen haalt. Een warmtepompinstallatie is bovendien energiezuiniger.
Bij een elektrische warmtepomp in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen kan de energie opgewekt met zonnepanelen gebruikt worden om de warmtepomp aan te drijven. Hierdoor zal de warmtepomp veel minder elektriciteit van het net verbruiken.

Op deze pagina:

Voorwaarden

 1. Indien de aanvrager geen eigenaar is van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn/haar akkoord.
 2. De warmtepomp is geïnstalleerd volgens ‘De code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’ uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE).
 3. De installatie moet geplaatst zijn in een stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte woning gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan.
 4. In de desbetreffende woning of wooneenheid dient minstens één persoon in het bevolkingsregister ingeschreven te zijn.
 5. Voor personen die permanent wonen in recreatiezone dient een positief declaratief attest van woonrecht voorgelegd te worden.
 6. Bij woningen die vallen onder de noemer 'een gebouw dat één of meerdere wooneenheden omvat of kan omvatten', dient de subsidie aangevraagd te worden door de verenigde mede-eigenaars of de syndicus.
 7. De warmtepomp in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormersvermogen van minder dan 10 kVA staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw. Het compressorvermogen van de warmtepomp, gemeten volgens EN 14511 of EN 255 bedraagt minstens 80 % van de normale warmteverliezen van het gebouw, berekend volgens NBN B62-003.
 8. De aanvrager verbindt zich ertoe de installatie goed te onderhouden en minimum 10 jaar te gebruiken op hetzelfde adres.
 9. Enkel facturen met installatiedatum na 01.01.2022 zijn geldig. De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen het jaar na datum van de laatste factuur (eindfactuur).

Komen niet in aanmerking:

 • nieuwbouwwoningen opgeleverd na 01.01.2016
 • installaties geplaatst bij zwembaden en/of wellness
 • een warmtepomp die louter dient voor warmwaterproductie of voor koeling
 • een warmtepompboiler
 • installaties op asbestdaken

Subsidiebedrag

 1. De subsidie bedraagt 20 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en btw) met een maximum van € 1.000,00 voor de installatie van een warmtepomp in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen.
  De subsidie bedraagt 20% op de kostprijs (inclusief plaatsing en btw) met een maximum van € 500,00 voor de installatie een warmtepomp indien reeds fotovoltaïsche zonnepanelen aanwezig zijn.
 2. De aanvragen komen in aanmerking volgens datum van ontvangst.
 3. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de installatie van een warmtepomp in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen geïnstalleerd zijn ten behoeve van een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte dient voor privégebruik.
  Btw-belastingplichtigen mogen in geen geval de betaalde btw inbrengen om deze volledig of gedeeltelijk af te trekken.

De subsidie kan worden toegekend naast:

 • de opknappremie, de subsidie voor de installatie van een zonneboiler en de subsidie voor de installatie van een thuisbatterij, verleend door het gemeentebestuur van De Haan indien een dergelijke premie en/of subsidie wordt toegestaan
 • andere subsidies verleend door de hogere overheid of door de distributienetbeheerder

Procedure

De subsidie wordt toegekend:

 1. Na het digitaal of schriftelijk indienen van het aanvraagformulier voor het bekomen van de subsidie.
 2. Voor wat betreft de installatie van een warmtepomp worden verplicht volgende bijlagen bijgevoegd:
  - een kopie van de identiteitskaart (recto-verso);
  - het bewijs dat de woning minimum vijf jaar oud is;
  - alle facturen en betalingsbewijzen;
  - een foto van de fotovoltaïsche zonnepanelen waarbij het gebouw goed zichtbaar is;
  - een grondplan met aanduiding van de locatie van de warmtepompinstallatie;
  - de technische fiche van de warmtepompinstallatie;
  - het keuringsattest van de warmtepompinstallatie;
  - het certificaat van grondboring bij een geothermische warmtepomp;
  - de melding of de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een warmtepomp (indien van toepassing).
 3. Voor wat betreft de installatie van een warmtepomp in combinatie met nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen worden verplicht bijkomend op punt 2 volgende bijlagen bijgevoegd:
  - alle facturen en betalingsbewijzen;
  - een foto van de fotovoltaïsche zonnepanelen waarbij het gebouw goed zichtbaar is;
  - een schets met aanduiding van de locatie en windrichting van de fotovoltaïsche zonnepanelen;
  - het elektrisch schema van de installatie van de fotovoltaïsche zonnepanelen;
  - de AREI-keuring van de installatie van de fotovoltaïsche zonnepanelen;
  - het bewijs van de verplichte melding van de installatie van de fotovoltaïsche zonnepanelen bij de netbeheerder Fluvius.
 4. Na controle ter plaatse door het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor bijkomende informatie en/of stukken op te vragen.

Instandhouding

De aanvrager die de installatie aanbrengt, verbindt er zich toe de warmtepomp vanaf de installatie goed te onderhouden en minimum 10 jaar te gebruiken op hetzelfde adres op straffe van teruggave van de verleende subsidie.

Eenmalig karakter van de subsidie

De subsidie wordt slechts éénmalig toegekend, aan de eigenaar of huurder - mits toestemming van de eigenaar:

 • per gebouw bestemd voor de huisvesting van één gezin
 • per wooneenheid, deel uitmakend van één gebouw

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 01.01.2022.