Gemeentelijke subsidie voor installatie van een zonneboiler

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor de installatie van een zonneboiler als alternatieve energiebron in een woning op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Onder woning wordt in dit reglement verstaan:

 • een gebouw bestemd voor de huisvesting van één gezin
 • het gebouw dat één of meerdere wooneenheden omvat of kan omvatten

Een zonneboiler is een systeem voor de verwarming van sanitair water en de verwarming van gebouwen.

Op deze pagina:

Voorwaarden

 1. Indien de aanvrager geen eigenaar is van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn/haar akkoord.
 2. De installatie moet geplaatst zijn door een gecertificeerde installateur.
 3. De installatie moet geplaatst zijn in een stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte woning gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan.
 4. In de desbetreffende woning of wooneenheid dient minstens één persoon in het bevolkingsregister ingeschreven te zijn.
 5. Voor personen die permanent wonen in recreatiezone dient een positief declaratief attest van woonrecht voorgelegd te worden.
 6. Bij woningen die vallen onder de noemer 'een gebouw dat één of meerdere wooneenheden omvat of kan omvatten', dient de subsidie aangevraagd te worden door de verenigde mede-eigenaars of de syndicus.
 7. De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen het jaar na datum van de laatste factuur (eindfactuur).
 8. De aanvrager verbindt zich ertoe de installatie goed te onderhouden en minimum 10 jaar te gebruiken op hetzelfde adres.

Komen niet in aanmerking:

 • nieuwbouwwoningen opgeleverd na 01.01.2016
 • woningen met asbestdaken
 • de installatie voor de verwarming van een zwembad

Subsidiebedrag

 1. Het subsidiebedrag bedraagt 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en btw) van de installatie van een zonneboiler met een maximum van € 250,00.
 2. De aanvragen komen in aanmerking volgens datum van ontvangst.
 3. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de zonneboiler geïnstalleerd zijn ten behoeve van een particulier in een woning waarvan de benutte oppervlakte dient voor privégebruik. Btw-belastingplichten mogen in geen geval de betaalde btw inbrengen om deze volledig of gedeeltelijk af te trekken.

De subsidie kan worden toegekend naast:

 • de opknappremie, de subsidie voor de installatie van warmtepompen in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen en de subsidie voor de installatie van een thuisbatterij verleend door het gemeentebestuur van De Haan indien een dergelijke premie en/of subsidie wordt toegestaan
 • andere subsidies verleend door de hogere overheid of de distributienetbeheerder

Procedure

De subsidie wordt toegekend:

 1. Na het digitaal of schriftelijk indienen van het aanvraagformulier voor het bekomen van de subsidie.
 2. Na voorlegging van de subsidietoezegging van de hogere overheid en/of de distributienetbeheerder.
 3. Na voorlegging van de noodzakelijke vereiste vergunningen in het kader van andere wets- of reglementaire bepalingen.
 4. Na controle ter plaatse door het gemeentebestuur.
 5. Bij het aanvraagformulier worden verplicht volgende bijlagen bijgevoegd:
  - een kopie van de identiteitskaart (recto-verso);
  - het bewijs dat de woning minimum vijf jaar oud is;
  - alle facturen en betalingsbewijzen;
  - een grondplan (schets) met aanduiding van de ligging van de zonnecollectoren;
  - een hydraulisch schema van de installatie;
  - 1 foto van de zonnecollectoren waarbij het gebouw goed zichtbaar is;
  - het bewijs van voorlegging van de subsidietoezegging van de hogere overheid en/of de distributienetbeheerder;
  - voorlegging van de noodzakelijke vereiste vergunningen in het kader van andere wets- of reglementaire bepalingen (indien van toepassing).

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor bijkomende informatie en/of stukken op te vragen.

Instandhouding

De aanvrager die de installatie aanbrengt, verbindt er zich toe de zonneboiler vanaf de installatie goed te onderhouden en minimum 10 jaar te gebruiken op hetzelfde adres op straffe van teruggave van de verleende subsidie.

Eenmalig karakter van de subsidie

De subsidie wordt slechts éénmalig toegekend, aan de eigenaar of huurder - mits toestemming van de eigenaar:

 • per gebouw bestemd voor de huisvesting van één gezin
 • per wooneenheid, deel uitmakend van één gebouw

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 01.01.2022.