Gemeentelijke subsidie voor een regenwaterinstallatie (regenwaterput)

Inhoud

Met een regenwaterput kan je ‘hemelwater’ gebruiken om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geeft De Haan een subsidie als je investeert in een regenwaterinstallatie.

Ook de Vlaamse overheid geeft een premie via Mijn VerbouwPremie voor sanitair.

Voorwaarden

  • Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de hemelwaterinstallatie aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.

  • De premie wordt aan de eigenaar van een woning of huurder – mits toestemming van de eigenaar – van de woning gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan slechts éénmalig toegekend.

  • De regenwaterinstallatie en de infiltratievoorziening dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2004).

  • Voor bestaande particuliere woningen indien de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.

  • Het volume van de regenwaterput dient in overeenstemming te zijn met het aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3.000 liter (minimum volume/dakoppervlakte: zie reglement).

  • Het volledig dakoppervlakte is aangesloten op de put. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.

  • Het hergebruik van het opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met minimaal één aansluiting van 1 wc of wasmachine.

  • Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement of neem hiervoor contact op met de dienst Milieu.

Het kan zijn dat de gemeente geen subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem verplicht is om de bouwvergunning te krijgen.

Procedure

Aanvragen via het digitaal aanvraagformulier in het e-loket of verkrijgbaar bij de dienst Milieu.

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt ingediend vóór de aanleg van de installatie. De aanvrager kan voor vragen over de aanleg van installaties en infiltratievoorzieningen terecht bij de duurzaamheids- of milieuambtenaar.

Financiële voordelen

De subsidie bedraagt max. € 250,00.