Gemeentelijke subsidie voor herbruikbare luiers

Inhoud

Wegwerpluiers zorgen voor een grote hoeveelheid restafval. Wie kiest voor herbruikbare luiers, kan een tegemoetkoming krijgen van de overheid.

Voorwaarden

 • De subsidie kan worden aangevraagd door de ouder(s) of voogd(en) van een kind die allen op hetzelfde adres in het bevolkings- of vreemdelingenregister van De Haan zijn ingeschreven.

 • De aanvraag moet gebeuren vóór de derde verjaardag van het kind.

 • Als aankoopbewijs geldt enkel een op naam van de aanvrager(s) afgeleverde factuur. De datum van de factuur mag niet ouder zijn dan drie jaar te rekenen vanaf de datum van de aanvraag van de subsidie. Een factuur wordt slechts als bewijs aanvaard indien de aanvrager(s) én het kind op het ogenblik van de factuurdatum op hetzelfde adres in het bevolkings- of vreemdelingenregister van De Haan waren ingeschreven.

 • Facturen met een datum vanaf 01.01.2020 kunnen als aankoopbewijs worden aanvaard.

 • De aankoop van tweedehands herbruikbare luiers komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Procedure

 • De subsidie dient digitaal of schriftelijk gericht te worden aan het gemeentebestuur van De Haan - dienst Milieu, aan de hand van het aanvraagformulier.

 • Bij het aanvraagformulier worden verplicht volgende bijlagen gevoegd:
  - de op naam afgeleverde aankoopfactuur van de herbruikbare luiers;
  - het betaalbewijs.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor bijkomende informatie en/of stukken op te vragen.

Regelgeving

Het subsidiereglement werd goedgekeurd op de openbare zitting van de gemeenteraad van donderdag 28 mei 2020.
Het reglement 'aankoop herbruikbare luiers' treedt in werking vanaf 1 juli 2020.

Alle betwistingen over de toepassing van het reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.

Financiële voordelen

 • De subsidie bedraagt maximum 50% van het aankoopbewijs van herbruikbare luiers met een maximum van € 125,00 per kind tot de leeftijd van 3 jaar.

 • De subsidie kan slechts eenmaal per kind worden aangevraagd en toegekend.

Meer info

Binnen de perken van de jaarlijks in het budget opgenomen en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor de aankoop van herbruikbare luiers (inclusief verzendings- en/of leveringskosten).

Onder herbruikbare luiers wordt verstaan elke luier (gaande van de klassieke katoenen luier tot de voorgevormde broekluier) die meermaals gebruikt kan worden. Dit wil zeggen dat deze luiers na gebruik niet weggegooid maar gewassen en hergebruikt worden.
Het gemeentebestuur wil met dit subsidiereglement de inwoners stimuleren om herbruikbare luiers aan te kopen en zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval.