Gemeentelijke subsidieregeling voor de installatie van zonneboilers en de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen subsidies verlenen voor de installatie van zonneboilers en fotovoltaïsche zonnepanelen als alternatieve energiebron op woningen en woongebouwen op het grondgebied De Haan.

Onder woongebouw wordt verstaan het gebouw dat één of meerdere woningen omvat of kan omvatten.
Onder woning wordt verstaan een huis of appartement hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting van één gezin.

Voorwaarden

 • De plaatsing moet in overeenstemming zijn met de regels van goed vakmanschap.
 • De installatie moet geplaatst zijn in een regelmatig vergund gebouw volledig gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan.
 • Op het desbetreffend woongebouw of de woning dient minstens één persoon te zijn ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Voor personen die permanent wonen in een recreatiezone dient een positief declaratief attest van woonrecht voorgelegd te worden.
 • Bij woongebouwen dient de subsidie aangevraagd te worden door de verenigde mede-eigenaars of de syndicus.
 • De installatie voor de verwarming van een zwembad komt niet in aanmerking.

Procedure

De betoelaging wordt toegekend:

 • na het indienen van het aanvraagformulier voor het bekomen van de subsidie, samen met het plan en de betrokken factuur
 • na voorlegging van de subsidietoezegging van de hogere overheid en/of de distributienetbeheerder
 • na voorlegging van de noodzakelijke vereiste vergunningen in het kader van andere wets- of reglementaire bepalingen
 • na controle ter plaatse door het gemeentebestuur

Bedrag

Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:

 • 15% op de kostprijs (incl. plaatsing en btw) van een systeem voor de verwarming van sanitair water en gebouwen (zonneboiler), met een maximum van € 250,00 per woongebouw
 • 5% op de kostprijs (incl. plaatsing en btw) van een fotovoltaïsch systeem, met een maximum van € 250,00 per woongebouw

Per woongebouw kan maximaal één subsidie vallend onder een fotovoltaïsch systeem of een verwarmingssyteem worden toegekend, met telkens een maximum van € 250,00 per systeem per woongebouw.

De subsidie komt bovenop de bouw- en/of renovatiepremie verleend door de gemeente indien dergelijke premie wordt toegestaan.
De subsidie komt bovenop andere subsidies verleend door de hogere overheid of de distributienetbeheerder.

Regelgeving

Instandhouding

De eigenaar die de installatie aanbrengt verbindt er zich toe de zonneboiler of de fotovoltaïsche zonnepanelen minimum 10 jaar te gebruiken en derhalve de woningfunctie binnen het woongebouw niet op te geven binnen de 10 jaar na toekenning van de premie op straffe van teruggave van de verleende subsidie.

Eénmalig karakter van de subsidie

De subsidie wordt per woongebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan slechts éénmalig toegekend, aan de eigenaar of huurder - mits toestemming van de eigenaar.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking vanaf 01.01.2012.