Gewestplan | BPA's | RUP's

Klik hier voor het Geoloket

Via het geoloket 'Leefomgeving' van de provincie West-Vlaanderen Giswest is het mogelijk om de stedenbouwkundige bestemmingplannen (gewestplan, BPA's, gewestelijke RUP's, provinciale RUP's en gemeentelijke RUP's) en de bijkomende stedenbouwkundige voorschriften online te consulteren.

Digitale geografisch gegevens hebben geen juridische waarde en kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als officële reproductie van originele en analoge juridische documenten. De ruimetelijke uitvoeringsplannen hebben een informatieve waarde. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen vervangen wordt door zogenaamde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP?s). Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming en de bouwmogelijkheden vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Uitvoeringsplannen vertrekken bovendien steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan.

Een RUP bevat o.a. een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is en de bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften die verordenende kracht hebben.
De ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen langzamerhand de vroegere gewestplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA?s) vervangen. Het is echter niet de bedoeling dat de RUP?s meteen alle gewestplannen en BPA?s gaan vervangen. Pas als de overheid vindt dat een bepaalde situatie niet langer voldoet, zal ze er een ruimtelijk uitvoeringsplan voor opstellen. Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo?n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Tijdens een openbaar onderzoek krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen. Om geen lacunes te laten ontstaan, blijven de nu bestaande gewestplannen en BPA?s geldig zolang een Vlaams, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ze niet vervangt. Geldt een ruimtelijk uitvoeringsplan uitsluitend voor een deelgebied van het bestemmingsplan (bijvoorbeeld een tracé van een gewestweg), dan valt het bestemmingsplan ook alleen weg voor dat deel.
Bij de vaststelling van een RUP kunnen ook bestaande, niet-vervallen verkavelingen opgeheven worden.

Er worden in Vlaanderen op drie verschillende bestuursniveaus ruimtelijke uitvoeringsplannen aangemaakt:

  • op gewestelijk niveau: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
  • op provinciaal niveau: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
  • op gemeentelijk niveau: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Overzicht van de RUP's

Overzicht van de BPA's

Meer info

AANKONDIGING OPENBARE ONDERZOEKEN

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Er zijn momenteel geen RUP's in openbaar onderzoek die betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Er zijn momenteel geen provinciale RUP's in openbaar onderzoek die betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Er zijn momenteel geen gewestelijke RUP's in openbaar onderzoek die betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Einde publieke raadpleging Ventilus

Op donderdag 27 juni 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus af. Ventilus moet de energie van de extra windmolenparken op zee via kabels aan land brengen. Men denkt aan Zeebrugge, Oostende of De Haan.

De verschillende reacties worden tegen het najaar 2019 verwerkt.

Het schepencollege van De Haan sloot zich aan bij het standpunt van de Milieu- en Natuurraad, die zich verzet tegen De Haan als aanlandingsplaats.

Binnenkort zal u de verslagen van de infomarkten wel al kunnen nalezen op de website van het Departement Omgeving en op ventilus.be.