Gewestplan | BPA's | RUP's

Via het geoloket 'Leefomgeving' van de provincie West-Vlaanderen Giswest is het mogelijk om de stedenbouwkundige bestemmingplannen (gewestplan, BPA's, gewestelijke RUP's, provinciale RUP's en gemeentelijke RUP's) en de bijkomende stedenbouwkundige voorschriften online te consulteren.

Ga naar het Geoloket

Digitale geografisch gegevens hebben geen juridische waarde en kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als officële reproductie van originele en analoge juridische documenten. De ruimetelijke uitvoeringsplannen hebben een informatieve waarde. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen vervangen wordt door zogenaamde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP?s). Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming en de bouwmogelijkheden vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Uitvoeringsplannen vertrekken bovendien steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan.

Een RUP bevat o.a. een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is en de bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften die verordenende kracht hebben.
De ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen langzamerhand de vroegere gewestplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA?s) vervangen. Het is echter niet de bedoeling dat de RUP?s meteen alle gewestplannen en BPA?s gaan vervangen. Pas als de overheid vindt dat een bepaalde situatie niet langer voldoet, zal ze er een ruimtelijk uitvoeringsplan voor opstellen. Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo?n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Tijdens een openbaar onderzoek krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen. Om geen lacunes te laten ontstaan, blijven de nu bestaande gewestplannen en BPA?s geldig zolang een Vlaams, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ze niet vervangt. Geldt een ruimtelijk uitvoeringsplan uitsluitend voor een deelgebied van het bestemmingsplan (bijvoorbeeld een tracé van een gewestweg), dan valt het bestemmingsplan ook alleen weg voor dat deel.
Bij de vaststelling van een RUP kunnen ook bestaande, niet-vervallen verkavelingen opgeheven worden.

Er worden in Vlaanderen op drie verschillende bestuursniveaus ruimtelijke uitvoeringsplannen aangemaakt:

  • op gewestelijk niveau: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
  • op provinciaal niveau: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
  • op gemeentelijk niveau: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Overzicht van de RUP's

Overzicht van de BPA's

Meer info

AANKONDIGING OPENBARE ONDERZOEKEN

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Er zijn momenteel geen RUP's in openbaar onderzoek die betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Het ontwerp-PRUP ‘Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon Bredene’ werd op donderdag 5 maart 2020 voorlopig vastgesteld door de provincieraad van West-Vlaanderen. Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van maandag 16 maart tot en met vrijdag 17 juli 2020. Tijdens dit openbaar onderzoek kan iedereen de plannen inkijken of/en een reactie, opmerking of een bezwaar indienen. Er wordt ook een zitdag georganiseerd waar u vragen kunt stellen aan vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen.

Voor meer informatie klik hier: https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-zonevreemd-jeugdverblijf-de-horizon-bredene

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Er zijn momenteel geen gewestelijke RUP's in openbaar onderzoek die betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Tweede procesnota omschrijft verdere stappen voor GRUP Ventilus

De Vlaamse Regering nam op vrijdag 20 december 2019 akte van de tweede procesnota over het hoogspanningsproject Ventilus. Er komt een bijkomende tussenstap in de procedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Op basis van de verzamelde reacties tijdens het inspraaktraject worden enkele bijkomende initiatieven gelanceerd die meer duiding en inzicht moeten geven rond de vragen die nog leven. Dit gebeurt onder andere rond de technologiekeuze, gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers en waardevermindering van patrimonium.

Wil je meer weten over het project Ventilus? Of de procesnota in detail lezen? Dat kan op www.ventilus.be.