Herbekijk de gemeenteraad van 28.05.2020

Gepubliceerd op dinsdag 2 juni 2020 20 u.

Door de technische problemen met de livestream, hebben we helaas ook het begin van de zitting niet kunnen opnemen. De opname start met de stemming van punt 12:

NASCHOOLSE ACADEMIE - INTERLOKALE VERENIGING 'DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS BLANKENBERGEDE HAAN' - OPRICHTING
Jaarlijks richt ons bestuur een naschoolse gemeentelijke academie voor muziek, podium en kunst in. Door een samenwerking aan te gaan met de Stedelijke Academie van Muziek en Woord Blankenberge (SAMW), kunnen via het Ministerie van Onderwijs subsidies bekomen worden voor de leerkrachten.
Voorgesteld wordt met SAMW een interlokale vereniging 'Deeltijds kunstonderwijs Blankenberge-De Haan' op te richten.

Agendapunt 1 t.e.m. 11:
 1. NOTULEN GEMEENTERAADSZITTING DD. 23.04.2020


 2. VEILIGHEID - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 17.05.2020 INZAKE DE ORGANISATIE VAN HUWELIJKSPLECHTIGHEDEN IN HET GEMEENTEHUIS TIJDENS DE COVID-19-PANDEMIE
  Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 17 mei 2020 tot het organiseren van huwelijksplechtigheden in het gemeentehuis tijdens de COVID-19-pandemie, waarbij de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van kracht zijn.

  Stemming: eenparig goedgekeurd


 3. VEILIGHEID - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 17.05.2020 BETREFFENDE BEHEERSMAATREGELEN INRICHTING STRATEN IN DE HAAN N.A.V. COVID-19-PANDEMIE
  Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 17 mei 2020 tot het nemen van
  beheersmaatregelen op de inrichting van de straten in De Haan tijdens de COVID-19-pandemie, waarbij de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van kracht zijn.

  Stemming: eenparig goedgekeurd


 4. INTERCOMMUNALES - WVI - ALGEMENE VERGADERING - 03.06.2020 - BESPREKING/GOEDKEURING
  Voor bespreking/goedkeuring van de agendapunten van de gewone algemene vergadering dd. 03.06.2020 van WVI.

  Stemming: eenparig goedgekeurd


 5. INTERCOMMUNALES - TMVS DV - ALGEMENE VERGADERING - 16.06.2020 - BESPREKING/GOEDKEURING
  Voor bespreking/goedkeuring van de agendapunten van de gewone algemene vergadering dd. 16.06.2020 van TMVS dv.

  Stemming: eenparig goedgekeurd

 6. INTERCOMMUNALES - IVBO - ALGEMENE VERGADERING - 24.06.2020 - BESPREKING/GOEDKEURING
  Voor bespreking/goedkeuring van de agendapunten van de gewone algemene vergadering dd. 24.06.2020 van I.V.B.O.

  Stemming: eenparig goedgekeurd


 7. INTERCOMMUNALES - IKWV - ALGEMENE VERGADERING - 26.06.2020 - BESPREKING/GOEDKEURING
  Voor bespreking/goedkeuring van de agendapunten van de gewone algemene vergadering dd. 26.06.2020 van I.K.W.V.

  Stemming: eenparig goedgekeurd


 8. FINANCIËLE VASTE ACTIVA - GASELWEST - INTEKENEN UITGIFTE AANDELEN APT
  Gaselwest heeft in december 2019 beslist in te tekenen op nieuwe aandelen Publi-T, de holding die de hoogspanningsnetbeheerder Elia controleert.
  Met aangetekend schrijven dd. 17.04.2020 biedt Gaselwest de mogelijkheid te participeren in deze investering d.m.v. de uitgifte van nieuwe aandelen Apt.
  Aan De Haan worden 9.079 aandelen Apt aangeboden aan een eenheidsprijs van € 26,59 per aandeel voor een totaal bedrag van € 241.410,61.

  Stemming: eenparig goedgekeurd


 9. OVERHEIDSOPDRACHTEN - RENOVATIE WIEKEN HUBERTMOLEN - PRINCIEPSBESLUIT EN WIJZE VAN GUNNEN
  In 2018 werden de wieken van de Hubertmolen verwijderd uit veiligheidsoverwegingen (de wieken waren gebarsten en na een windstoot bestond het risico dat deze op de achterliggende woningen zouden vallen). Er werd een ontwerper aangesteld om restauratiepremies op te vragen en de werken te begeleiden.
  Op heden wordt het bestek ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
  Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  Kostenraming : € 75.000 – btw inbegrepen (21% btw medecontractant)
  Budget : 072000-AR2210007 (IP04-01) (actieplan 2C01) (actie 2C01-06), zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

  Stemming: eenparig goedgekeurd


 10. OVERHEIDSOPDRACHTEN - LEVEREN EN PLAATSEN TOEGANGSZUIL EN BETAALAPPARAAT RECYCLAGEPARK - PRINCIEPSBESLUIT EN WIJZE VAN GUNNEN
  De toegangszuil van het recyclagepark is dringend aan vernieuwing toe en de zuil aan de uitgang dient gemoderniseerd te worden. Hiertoe zal een gespecialiseerde firma de zuil vervangen en voorzien van de nodige software, die voldoet aan alle regels op het vlak van privacywetgeving en veiligheid. Het is de bedoeling dat men aan de zuil bij de uitgang voortaan ook contactloos zal kunnen betalen, communicatie krijgen over de resterende tegoeden, en makkelijker het gratis gedeelte van het containerpark verlaten.
  Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  Kostenraming : € 15.000 – btw inbegrepen
  Budget : bijkomend budget te voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

  Stemming: eenparig goedgekeurd


 11. ONDERWIJS - VEILIGE SCHOOLOMGEVING - REGENBOOG-ZEBRAPAD
  Op 17 mei werd de Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie (IDAHOT) gevierd. Ook ons bestuur heeft naar aanleiding hiervan de regenboogvlag aan het gemeentehuis uitgehangen.
  Om de aandacht blijvend te houden, wordt voorgesteld om op verschillende locaties t.h.v. scholen de zebrapaden te accentueren door het aanbrengen van de regenboogkleuren. Hierdoor worden ook de schoolomgevingen zichtbaarder en veiliger gemaakt.
  Aan de raadsleden wordt gevraagd zich principieel akkoord te verklaren met het accentueren van de zebrapaden d.m.v. het aanbrengen van regenboogkleuren t.h.v. diverse scholen.

  Stemming: eenparig goedgekeurd