Herwaarderingsplan Beschermde dorpsgezichten

Op 5 december 2011 keurde Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois het herwaarderingsplan voor het beschermd dorpsgezicht ‘Concessie’ in De Haan goed.

Op basis van dit herwaarderingsplan konden eigenaars van panden de voorbije 10 jaar een beroep doen op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid om bepaalde onderhouds-, herstellings- en/of herwaarderingswerken uit te voeren aan hun eigendom gelegen binnen dit beschermd dorpsgezicht.

De geldigheidsdatum van het herwaarderingsplan is verstreken. Het gemeentebestuur heeft in 2020 een studiebureau aangesteld om voor dit beschermd dorpsgezicht en voor het beschermd dorpsgezicht “Huizenrij Stationsstraat 1 en Driftweg 1 t/m 12” een nieuw beheersplan op te maken opdat bepaalde werken opnieuw in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring.

Door de Covid-maatregelen konden de beheersplannen niet tijdig afgewerkt en goedgekeurd worden. De studieopdracht is daarom verlengd en is momenteel in een eindfase.

Na goedkeuring van de twee beleidsplannen door de gemeenteraad en de bevoegde Vlaamse overheid zullen de eigenaars opnieuw een erfgoedpremie kunnen aanvragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen.

Meer informatie volgt later.