Herwaarderingsplan Concessie

Op 5 december 2011 keurde Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois het herwaarderingsplan voor het beschermd dorpsgezicht ‘Concessie’ in De Haan goed.

Op 3 maart 2012 werden de eigenaars van de panden gelegen binnen dit dorpsgezicht uitgenodigd op een informatievergadering, waarop uiteengezet werd waarom een herwaarderingsplan werd opgemaakt, hoe de individuele fiches van de panden werden opgebouwd, welke werken meldingsplichtig zijn of voor welke werken een toelating dient te worden aangevraagd, welke werken betoelaagbaar zijn, wie een premie kan aanvragen, hoeveel de premie bedraagt, hoe de onderhoudspremie (standaardpremie) dient aangevraagd, wat het premiedossier dient te bevatten, hoe de premieaanvraag administratief wordt behandeld, hoe de premie wordt uitbetaald…

Eigenaars kunnen op de dienst Ruimtelijke Omgeving van de gemeente de fiche van hun pand aanvragen, waarop wordt vermeld welke werken voor subsidie in aanmerking komen.

Voor wie?

 • eigenaar, huurder, erfpachthouder…
 • de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de kosten van de werkzaamheden draagt

In de praktijk betekent dit dat zowel privé-personen, bedrijven als instellingen de premie kunnen aanvragen.

Voorwaarden

Er kan een premie aangevraagd worden voor:

 • onderhoud: onderhoudswerken aan wat nog in goede staat is
 • herstel: herstellen wat niet meer in goede staat is
 • herwaardering: terugbrengen van wat niet meer aanwezig is

In het herwaarderingsplan werd per woning een fiche opgemaakt waarop de specifieke erfgoedelementen van de woning en de tuin zijn aangeduid: typische pannen, kleurgebruik, materiaalafwerking, tuinafsluitingen… aangevuld met oude en recente foto’s en eventuele plannen. Voor onderhoud, herstel en herwaardering van deze erfgoedelementen kan een premie worden aangevraagd.

Procedure

Bij de dienst Ruimtelijke Omgeving kunt u het herwaarderingsplan raadplegen en kijken welke werkzaamheden voor uw onroerend goed in aanmerking komen voor een onderhoudspremie. U kunt ook de fiche van uw woning opvragen.
Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw erfgoedconsulent bij Onroerend Erfgoed. Indien nodig wordt op afspraak een plaatsbezoek gebracht.
Nadat u een dossier heeft samengesteld, maakt u dit in tweevoud over aan Onroerend Erfgoed – West-Vlaanderen.

Bedrag

De premie bedraagt 40% van de realistische kostenraming of de offerte van de werken waarvan het bedrag minimum 1.000 euro moet bedragen. De premie is evenwel beperkt tot een premiebedrag van maximum 10.000 euro.

Elk kalenderjaar kan opnieuw een premie aangevraagd worden.

Afhandeling

Wat bevat uw onderhoudspremiedossier?

 1. Een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier vindt u:
  - op www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/standaardprocedure/
  - bij de gemeente De Haan
 2. Een motivatie waaruit blijkt dat de onderhouds- of herwaarderingswerkzaamheden waarvoor u een premie vraagt en die opgenomen zijn in de lijst van werkzaamheden in het goedgekeurde herwaarderingsplan, verantwoord zijn. Bij deze motivatie voegt u ook de fiche van uw gebouw.
 3. Een beschrijving van de werkzaamheden en een kostenraming of één of meer offertes van één of meer aannemers.

Het dossier dient in tweevoud te worden opgemaakt. Eventuele tekeningen, plannen en/of foto’s in één exemplaar.

Wat gebeurt er nadat u een dossier heeft ingediend?

 • De erfgoedconsulent gaat na of uw aanvraag inhoudelijk voldoet aan de doelstellingen van het herwaarderingplan en aan de wettelijke voorschriften van de onderhoudspremie.
 • U krijgt een brief waarin u wordt meegedeeld of uw dossier inhoudelijk wordt goedgekeurd. Opgelet: u mag dan nog niet starten met de werkzaamheden. Voldoet het dossier niet, dan kunt u het volgens de opgegeven opmerkingen aanpassen en aanvullen en opnieuw indienen.
 • De bevoegde Vlaamse minister kent de onderhoudspremie toe in de volgorde waarin de voor goedkeuring in aanmerking komende dossiers worden voorgelegd. Hierna, en niet eerder, mag u met de uitvoering van de werkzaamheden starten. (zorg ervoor dat u beschikt over een stedenbouwkundige vergunning als die vereist is).

Hoe wordt de onderhoudspremie uitbetaald?

De premie wordt in één keer uitbetaald op basis van de facturen en de betalingsbewijzen. Die stuurt u in drievoud naar het team Onroerend Erfgoed waar u de premie hebt aangevraagd. Kosten van materialen en diensten worden eveneens aangetoond met facturen. Tot twee jaar na datum van de toekenning van de premie hebt u de tijd om de werkzaamheden uit te voeren en de uitbetaling van de premie aan te vragen, zo niet vervalt de premie. Onroerend Erfgoed onderzoekt of de werkzaamheden volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd. De premie wordt eventueel herberekend op basis van het werkelijk gefactureerde bedrag, maar kan nooit verhoogd worden. Vervolgens wordt het bedrag gestort op uw rekeningnummer.

Wat als u geen premie aanvraagt?

Voor het uitvoeren van werken aan of in een beschermd monument of van werken aan een goed gelegen in een beschermd dorpsgezicht, heeft u naargelang het geval een toelating nodig of dient u een melding in te dienen.

Opgepast: Deze toelatingen of meldingen gebeuren in toepassing van het onroerend erfgoeddecreet en de uitvoeringsbesluiten. Informeer bij het gemeentebestuur steeds of er voor de werken ook een omgevingsvergunning of melding in het kader van de regelgeving inzake Ruimtelijke Ordening, Bos, Natuur of Milieu nodig is.

Voor investeringen aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed kunnen particuliere eigenaars een erfgoedlening - type consumentenkrediet - aanvragen. De erfgoedlening heeft een lage interestvoet.

Investeer je als eigenaar, erfpachthouder, vruchtgebruiker of opstalhouder in de restauratie en het onderhoud van je beschermd onroerend erfgoed, dan kunnen je uitgaven voor de uitgevoerde werken in aanmerking komen voor belastingvermindering.