Leegstaande gebouwen

1. Algemene bepalingen

1.1. Definities

1. Administratie

De gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt belast met de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van de inventaris bedoeld in 3.1. §1.

2. Beveiligde zending

Een zending met een van de hiernavolgende betekeningswijzen:

 • een aangetekend schrijven
 • een afgifte tegen ontvangstbewijs
 • elke andere door de Vlaamse regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgelegd

3. Gebouw

Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, dat niet beantwoordt aan de definitie van woning zoals bedoeld onder 8. en niet valt onder de toepassing van art. 2, 1° van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Onder gebouw wordt o.a. gerekend: handelsruimten, berging, niet-woongedeelte van een boerderij, hangars, loodsen, opslagruimten, praktijkruimten of ruimten geschikt voor vrije beroepen.

4. Inventarisatiedatum

De datum waarop het gebouw en/of de woning voor de eerste maal in de inventaris bedoeld in 3.1. §1 wordt opgenomen.

5. Kamer

Een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt.

6. Leegstaand gebouw

Een gebouw dat voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan uitgereikte omgevingsvergunning of meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden.

Een nieuw gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien dat gebouw binnen zeven jaar na afgifte van een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet wordt aangewend overeenkomstig de functie van het gebouw.
Een gebouw dat in hoofdzaak heeft gediend voor een economische activiteit, zoals bedoeld in artikel 2, 2° van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont, en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is afsplitsbaar indien het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
De bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten zijn niet onderworpen aan deze gemeentelijke belasting.

7. Leegstaande woning

Een woning die gedurende ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet effectief wordt gebruikt in overeenstemming met de woonfunctie, hetzij elke andere door de Vlaamse regeringomschreven functie die een effectief en niet-occassioneel gebruik van de woning met zich meebrengt. Als effectieve bewoning geldt zowel het effectieve gebruik als hoofdverblijfplaats als het effectieve gebruik als tweede verblijfplaats.

Een nieuwe woning wordt als leegstaand beschouwd indien deze woning binnen zeven jaar na afgifte van een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet wordt aangewend overenkomstig de functie van de woning.

Wordt niet als leegstaande woning beschouwd: een woning boven, achter of naast een handelspand gelegen, dat dient of diende als handelwoonst, op voorwaarde dat:

 • er geen aparte, rechtstreekse toegang is tot de woning vanaf het openbaar domein (men dient het handelspand te betreden om toegang te krijgen tot de woning)
 • het handelspand niet leeg staat

Deze twee voorgaande voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld zijn omdat de woning niet als leegstaande woning zou beschouwd worden.

8. Woning

Elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.

1.2. Belastbare grondslag

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op woningen en gebouwen die voorkomen op de gemeentelijke inventaris zoals bedoeld in 3.1. §1.

2. Belastingplichtige

2.1. Belastingplichtige

§1   Als belastingplichtige wordt beschouwd de houder van een van de hierna vermelde zakelijke rechten met betrekking tot een gebouw en/of woning op het ogenblijk dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd is:

 • de volle eigendom
 • het recht van opstal of erfpacht
 • het vruchtgebruik

In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van eigenaar beoordeeld op de datum van de authentieke akte van de overdracht. Indien er een erfpacht of opstalrecht bestaat, is de belasting verschuldigd door de erfpachter of opstalhouder. In geval van vruchtgebruik, is de vruchtgebruiker belastingplichtig. In geval van recht van bewoning is de rechthebbende belastingplichtig.
In geval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.
In geval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

§2   Zolang het gebouw en/of de woning niet is geschrapt uit de gemeentelijke inventaris, worden de houders van een zakelijk recht, bedoeld in §1, op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt als belastingplichtige van de nieuwe belasting beschouwd.

2.2. Overdracht van zakelijk recht

§1   Degene die een zakelijk recht overdraagt, zoals bedoeld in 2.1. §1, moet de verkrijger ervan uiterlijk op het ogenblik van de overdracht van het zakelijk recht via een aangetekend schrijven en/of tegen ontvangstbewijs in kennis stellen van de opname van het gebouw, de woning en/of het perceel in de gemeentelijke inventaris.

§2   Degene die het zakelijk recht overdraagt, bezorgt binnen de maand na het verlijden van de notariële akte aan de administratie een kopie van de authentieke akte bij aangetekend schrijven.

Deze kopie bevat minstens de volgende gegevens:

 • naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel
 • datum vande akte, naam en standplaats van de notaris
 • nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning en/of gebouw

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, in afwijking van 2.1. §1, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd, voor zover de gemeente op het moment van het verschuldigd worden van de belasting niet op de hoogte is dat er een overdracht van zakelijk recht heeft plaatsgevonden.

3. Inventaris

3.1. Inventaris (ook leegstandsregister genaamd)

§1   De administratie maakt een gemeentelijke inventaris van leegstaande gebouwen en/of woningen.

§2   Woningen die door het Vlaamse Gewest geïnventariseerd zijn als ongeschikt en/of onbewoonbaar, worden niet opgenomen in de gemeentelijke inventaris van leegstaande gebouwen en/of woningen.

§3   Een gebouw dat of een woning die door het Vlaamse Gewest en/of door de gemeente geïnventariseerd is als verwaarloosd, kan eveneens opgenomen worden in de inventaris van leegstaande gebouwen en/of woningen, en omgekeerd.

3.2. Inventarisatie

De inventarisatie van de leegstaande woningen, de geheel of gedeeltelijke leegstaande gebouwen of entiteiten in gebouwen voor economische doeleinden, alsook de leegstaande woningen in gebouwen gebeurt aan de hand van een genummerde administratieve akte tot vaststelling van de leegstand.
Bij deze akte wordt een fotodossier en een beschrijvend verslag gevoegd met vermelding van de elementen die de leegstand staven.
De administratieve akte bevat als besluit de beslissing tot opname in het leegstandsregister. De datum van administratieve akte geldt als de datum van de vaststelling van de leegstand.

3.3 Wijze van inventarisatie van leegstaande gebouwen en/of woningen

§1   Het vermoeden van leegstand van de leegstaande woningen, de geheel of gedeeltelijk leegstaande gebouwen of entiteiten in gebouwen voor economische doeleinden alsook de leegstaande woningen in gebouwen kan mede gebeuren op basis van:

 1. het ontbreken van een inschrijving in de bevolkingsregisters
 2. de onmogelijkheid om het gebouw te betreden
 3. het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als 'te huur' of 'te koop'
 4. het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen
 5. het vermoeden van een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de woonfunctie of het normale gebruik van het gebouw kan worden uitgesloten
 6. het vermoeden van het gebruik van een woonentiteit als domiciliewoning
 7. de vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig art. 15 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
 8. getuigenissen

Dit is geen limitatieve opsomming.

Als uit de feitelijke indicaties niet onmiddellijk kan worden vastgesteld dat de leegstand al minimaal twaalf opeenvolgende maanden aanhoudt, voert de administratie een tweede controme uit.

Alle elementen die de leegstand staven, worden opgenomen in het verslag tot vaststelling van de leegstand bijgevoegd als bijlage bij de administratieve akte vermeld onder §2 van dit punt.

§2   De personeelsleden van de administratie zijn bevoegd om de leegstand van een gebouw en/of woning op te sporen en in een administratieve akte vast te stellen, aan de hand van het verslag vermeld in §1 van dit punt. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.6. §7 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid bezitten de door het college van burgemeester en schepenen of het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid met de opsporing van leegstaande gebouwen en woningen belaste personeelsleden, de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikels 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

§3   De houder van het zakelijk recht wordt bij beveiligde zending in kennis gesteld van de opname op de inventaris van leegstaande gebouwen en/of woningen middels een administratieve akte. In het schrijven worden de mogelijke vrijstellingsmogelijkheden van heffing vermeld, de beroepsprocedure tegen de opname in het leegstandsregister, informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister en de mogelijkheden tot schrapping uit het leegstandsregister.

3.4. Betwistingen inventarisatie leegstand

§1   Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het schrijven, vermeld in 3.3. §3, kan een zakelijk gerechtigde bij het college van burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in de inventaris van leegstaande gebouwen en/of woningen. Het beroep wordt per beveiligde zending bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. Het beroepschrift wordt gedagtekend en bevat minimaal de volgende gegevens:

 1. de identiteit en het adres van de indiener
 2. de aanwijzing van de administratieve akte en van het gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft
 3. één of meer bewijsstukken die de vaststelling van leegstand betwitsen

Als het beroepschrift wordt ingediend door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.
Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet is verstreken, kan een vervangend beroepschrift worden ingediend, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt beschouwd.
De beroepsinstantie registreert elk inkomend beroepschrift in het leegstandsregister en meldt de ontvangst ervan aan de indiener.
De beroepsinstantie toetst de ontvankelijkheid van het beroepschrift. Het beroepschrift is alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen:

 1. het beroepschrift is te laat ingediend of niet ingediend overeenkomstig de bepalingen vermeld in 3.4. §1 - eerste alinea
 2. het beroepschrift gaat niet uit van de zakelijk gerechtigde van de woning en/of het gebouw
 3. het beroepschrift is niet ondertekend

Als de beroepsinstantie vaststelt dat het beroepschrift onontvankelijk is, deelt ze dat mee aan de indiener met vermelding dat de procedure als afgehandeld wordt beschouwd.

De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op stukken als de feiten vatbaar zijn voor de directe, eenvoudige vaststelling, of met een feitenonderzoek. Het feitenonderzoek wordt uitgevoerd door het personeelslid van de administrartie dat door het college van burgemeester en schepenen is belast met de opsporing van leegstaande gebouwen en/of woningen. Dit personeelslid bezit de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in art. 6 van het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.

§2   Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de beveiligde zending van het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.

Als het college van burgemeester en schepenen het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot een nieuwe beslissing tot opname in de inventaris van leegstaande gebouwen en/of woningen.

§3   Indien de beslissing tot opname in de inventaris van leegstaande gebouwen en/of woningen niet tijdig wordt betwist, of het beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de gemeentelijke administratie het gebouw of de woning in de inventaris van leegstaande gebouwen en/of woningen op vanaf de datum van de administratieve akte.

3.5. Schrapping uit de inventaris

Een gebouw wordt uit de inventaris leegstaande gebouwen en/of woningen geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in 1.1. punt 6, eerste lid, aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. De gemeente vermeldt als datum van schrapping de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie, vermeld in 1.1. punt 6.

Een woning wordt uit de inventaris leegstaande gebouwen en/of woningen geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat deze woning gedurende een termiijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt in overeenstemming met de functie, vermeld in 1.1. punt 7. De gemeente vermeldt als datum van schrapping de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie, vermeld in 1.1. punt 7.

Het verzoekschrift tot schrapping wordt gedagtekend en bevat minimaal de volgende gegevens:

 1. de identiteit en het adres van de indiener
 2. de aanwijzing van de administratieve akte en van het gebouw of de woning waarop het verzoekschrift betrekking heeft
 3. één of meer bewijsstukken

Het verzoekschrift wordt per beveiligde zending betekend aan het college van burgemeester en schepenen.

De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit de inventaris op stukken als de feiten vatbaar zijn voor de directe, eenvoudige vaststelling, of met een feitenonderzoek. Het feitenonderzoek wordt uitgevoerd door het personeelslid van de administratie dat door het college van burgemeester en schepenen is belast met de opsporing van leegstaande gebouwen en/of woningen. Dit personeelslid bezit de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in art. 6 van het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. Het verzoek wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.

De administratie neemt een beslissing over het verzoek tot schrapping binnen een termijn van orde van twee maanden na de ontvangst van het verzoek. De administratie brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een beveiligde zending.

Binnen een termijn van 30 dagen, ingaand de dag na ontvangst per beveiligde zending van de beslissing van de administratie, kan de zakelijk gerechtigde bij het college van burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot niet-schrapping. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend.

Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het beroep en maakt zijn beslissing per beveiligde zending over aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na ontvangst van de beveiligde zending van het beroepschrift.

Als het college van burgemeester en schepenen het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn vermeld in vorige alinea, kennis te geven van zijn beslissing, is het beroep ingewilligd met als datum van schrapping het initiële verzoek tot schrapping.

4. Berekening van de belasting

Vanaf 1 januari 2020 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de gebouwen en/of woningen die op datum van 1 januari van het heffingsjaar gedurende minstens twaalf opeenvolgende dagen zijn opgenomen in de inventaris van leegstaande gebouwen en/of woningen.

De belasting bedraagt:

 1. 1.300,00 euro voor een leegstaand gebouw
 2. voor een leegstaande woning:
  1. 1.300,00 euro voor een eengezinswoning
  2. 100,00 euro voor een kamer
  3. 700,00 euro voor elke andere woning dan deze vermeld onder 2.1. en 2.2.

De belasting wordt ten opzichte van het vorig heffingsjaar vermeerderd met 50% per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat het gebouw of de woning op de inventaris van leegstaande gebouwen en/of woningen staat. Het maximum aantal nieuwe temijnen is vastgesteld op zes, dus bedrag eerste heffingsjaar + maximum zes nieuwe termijnen.

5. Vrijstellingen

§1   Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld:

 1. a) de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft. Het bewijs van het verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening waar de belastingplichtige verblijft, met dien verstande dat deze vrijstelling geldt voor een periode van drie jaar volgend op de datum van opname in de ouderenvoorziening.
  b) de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis. Het bewijs van het langdurig verblijf wordt geleverd door de instelling of het ziekenhuis waar de belastingplichtige verblijft, met dien verstande dat deze vrijstelling geldt voor een periode van drie jaar volgend op de datum van opname in de instelling of het ziekenhuis.
  Deze vrijstellingen gelden enkel voor de houder van het zakelijk recht die eigenaar is van één woning, welke hij als laatste bewoner als hoofdverblijfplaats gebruikte.
 2. de belastingplichtige die minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het aanslagjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.
  Deze vrijstelling geldt niet in geval van overdracht aan vennootschappen waarin de vroegere houder van het zakelijk recht participeert, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10% van het aandeelhouderschap.
 3. de belastingplichtige die minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is via erfopvolging of testament van het gebouw of de woning. Deze vrijstelling geldt uitsluitend voor bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad.

§2   Een vrijstelling van leegstandsheffing wordt verleend indien het gebouw of de woning:

 1. gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan
 2. geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld
 3. krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument, voor zover bij de bevoegde overheid een ontvankelijk verklaard restauratiepremiedossier is ingediend. In geval van een ontvankelijk verklaard restauratiepremiedossier, duurt de vrijstelling tot twee jaar na het einde van de termijn van behandeling van het restauratiepremiedossier.
 4. vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging
 5. onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, die het effectief gebruik van het pand onmogelijk maakt, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvraag van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik. Deze vrijstelling kan enkel worden toegekend als de ernst van de zaak de normale ingebruikname van het onroerend goed verhindert.
 6. gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning
 7. het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van art. 18 §2 van de Vlaamse Wooncode (sociaal beheersrecht)
 8. een sociale huurwoning betreft in de zin van art. 2 §1, eerste lid, 22° van de Vlaamse Wooncode, op voorwaarde dat de woning vervat is in een projectdossier dat is besproken op het lokaal woonoverleg

Uitsluitend de in onderhavig reglement vermelde vrijstellingen kunnen toegepast worden.

§3   Een vrijstelling van de heffing dient aangevraagd te worden.

De aanvraag tot vrijstelling moet door de houder van het zakelijk recht minstens 14 kalenderdagen vóór de verjaardag van de registratiedatum schriftelijk ingediend zijn bij de administratie, via het ingevulde formulier 'aanvraag tot vrijstelling' dat ter beschikking wordt gesteld door het gemeentebestuur, samen met de nodige bewijsstukken. De poststempel geldt als bewijs.

6. Overgangsmaatregelen

Gebouwen en/of woningen die werden geïnventariseerd als 'leegstaand' overeenkomstig de bepalingen van het gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande en verwaarloosde gebouwen en/of woningen en indicaties ter bepaling van leegstand en verwaarlozing, aangenomen in de gemeenteraad van 18 november 2010 en die op 31 december 2019 nog niet zijn geschrapt, blijven opgenomen in de inventaris met behoud van de oorspronkelijke inventarisatiedatum.
Gebouwen en/of woningen die werden geïnventariseerd als 'leegstaand' overeenkomstig de bepalingen van het gemeentelijk belastingsreglement leegstaande gebouwen en/of woningen, aangenomen in de gemeenteraad van 19 december 2013 en die op 31 december 2019 nog niet zijn geschrapt, blijven opgenomen in de inventaris met behoud van de oorspronkelijke inventarisatiedatum.