Lege-brooddozenactie voor basisscholen

1. Doel

Recht op onderwijs is een sociaal grondrecht. Het aanbieden van voeding verhoogt de concentratie en het leervermogen en draagt bij tot betere schoolprestaties en meer ontwikkelkansen van kinderen.  

De media spreekt met regelmaat van de klok over ‘lege brooddozen’, een feit dat ook wordt vastgesteld in de Haanse basisscholen. Met dit subsidiereglement beoogt het gemeentebestuur bijzondere aandacht te besteden aan kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.  

Dit reglement biedt financiële ondersteuning aan de Haanse basisscholen die betaalbare (bij voorkeur duurzame en gezonde) voeding aanbieden aan hun leerlingen die in een maatschappelijk kwetsbare situatie verkeren en dit in het kader van de actie tegen lege brooddozen. 

2. Omschrijving

Binnen de perken van de jaarlijks in het budget opgenomen en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen aan de basisscholen in De Haan in het kader van de actie tegen lege brooddozen.  

De financiële toelage per basisschool in De Haan is gelijk aan de kostprijs van een aantal warme maaltijden in functie van het aantal leerlingen per school.

3. Voorwaarden

  • De subsidie wordt eenmaal per jaar uitbetaald aan de basisscholen gelegen op het grondgebied van De Haan. 
  • De subsidie wordt berekend naargelang het leerlingen aantal gekend op 1 februari van het lopend schooljaar.
  • De directie en de zorgleerkrachten dienen per schooljaar het aantal leerlingen die gebruik maken van een de aangeboden maaltijd bij te houden in een register. Indien opgemerkt wordt dat eenzelfde leerling meer dan tweemaal beroep doet op een warme maaltijd dient dit gemeld te worden aan de brugfiguren van het Sociaal Huis/dienst Welzijn De Haan. 

4. Aanvraagprocedure

De subsidie wordt voor een periode van 1 schooljaar aangevraagd: van 1 september tot en met 30 juni.
De indiendatum waarop de school een aanvraag tot subsidie kan indienen is uiterlijk 28 februari.
Vóór 28 februari mailen de basisscholen het leerlingenaantal van het lopende schooljaar door aan de dienst Jeugd (jeugd@dehaan.be).  

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om bijkomende informatie en/of stukken op te vragen. 

5. Bedrag van de jaarlijkse toelage

De toelage per basisschool wordt berekend op basis van één vierde van het totaal aantal leerlingen.  

Bedrag van de toelage:
1/4de van het totaal aantal leerlingen x (maal) twee maaltijden x (maal) de gemiddelde geïndexeerde (aan de gezondheidsindex) kostprijs van een warme maaltijd

6. Betwisting

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavig reglement.
Alle betwistingen over de toepassing van het onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen. 

7. Inwerkingtreding

Het subsidiereglement ‘lege brooddozen’ treedt in werking vanaf 1 januari 2024.