Meerjarenplan

Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk gemeentebestuur in Vlaanderen vóór het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan vaststellen. Het meerjarenplan zal starten op 01.01.2020 en loopt af op 31.12.2025.

Het beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

Het op te maken meerjarenplan bestaat uit drie luiken:

  • de strategische nota: hierin worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.
  • de financiële nota: hierin wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht zal worden gehandhaafd.
  • de toelichting: dit bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de gemeenteraadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Momenteel is de huidige beleidsploeg, in samenwerking met het managementteam en alle diensten, druk bezig met de opmaak van het meerjarenplan.

Zodra het meerjarenplan is afgewerkt, wordt dit aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn ter goedkeuring voorgelegd.

Nadien zal dit beleidsrapport op deze webpagina worden gepubliceerd zodat iedereen het kan raadplegen.