Meerjarenplan

Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk gemeentebestuur in Vlaanderen vóór het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan vaststellen. Het meerjarenplan zal starten op 01.01.2020 en loopt af op 31.12.2025.

Het beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

Het meerjarenplan bestaat uit drie luiken:

  • de strategische nota: hierin worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.
  • de financiële nota: hierin wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht zal worden gehandhaafd.
  • de toelichting: dit bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de gemeenteraadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Het gezamenlijke meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het OCMW werd op 20 december 2019 door respectievelijk de gemeenteraad en de OCMW-raad vastgesteld.

Echter, beide rechtspersonen – gemeente en OCMW - blijven voor de eigen verplichtingen en verbintenissen instaan en hebben dus nog eigen kredieten. Dit komt tot uiting in het schema M3 waar de kredieten van de gemeente en het OCMW afzonderlijk worden weergegeven.

Hierna vindt u de desbetreffende documenten.