Muziek

Geluidsnormen

Wie muziek wil spelen op een openbaar evenement, moet rekening houden met de geluidsnormen en een vergoeding betalen voor de auteursrechten.

Geluidsniveaus bij activiteiten met elektronisch versterkte muziek worden geregeld door de Vlaamse Milieuregelgeving (VLAREM).

Er zijn 3 verschillende categorieën van geluidsniveaus:

  • Categorie 1 = 85 dB(A) LAeq,15min, met een piek van 92 dB(A) LAmax, slow. Dit is de standaardnorm.
  • Categorie 2 = 95 dB(A) LAeq,15min.
  • Categorie 3 = 100 dB(A) LAeq,60min.

In principe behoort de muziekactiviteit van een evenement tot categorie 1 en is het maximaal geluidsniveau 85 dB(A) LAeq, 15min. Wil je gedurende een evenement luider spelen dan 85 dB(A) LAeq, 15min, dan moet je een aanvraag tot afwijking doen bij het college van burgemeester en schepenen. Wijk je als vaste inrichting, vb. een danscafé, op regelmatige basis af van de standaardnorm, vraag dan een omgevingsvergunning aan.

Als je tijdens je evenementaanvraag ook aangeeft gebruik te willen maken van elektronisch versterkte muziek, wordt dit door 2 autoriteiten beoordeeld.

  1. Burgemeester: beslist als er muziek mag gespeeld worden op het openbaar domein én eventueel na 22u. (Hij baseert zich hiervoor hoofdzakelijk op het Algemeen Politiereglement van De Haan. Dit staat los van het geluidsniveau.)
  2. College van burgemeester en schepenen: bepaalt welk geluidsniveau mag gehanteerd worden. Dit noemen we de Bijzondere Muziekvergunning. (Het college baseert zich hiervoor op de VLAREM II-wetgeving).

Geluidshinder beperken

Je kan als organisator verschillende maatregelen treffen om geluidshinder te beperken: gebruik een geluidsbegrenzer, verspreid de luidsprekers over de ruimte, laat de geluidshinder controleren aan de in- en uitgang van je evenement, breng buurtbewoners vooraf op de hoogte, geef de contactgegevens in geval van hinder, volg een afbouwscenario om geleidelijk de geluidshinder te verminderen.

UNISONO

Voor het afspelen van muziek op je evenement, moet je vooraf een licentie aanvragen bij UNISONO om boetes te vermijden. Het bedrag dat je moet betalen, hangt af van het soort evenement, de inkomprijs, de oppervlakte van de ruimte,…