Publieke inspraak over het plan-MER voor Kustvisie

Gepubliceerd op dinsdag 2 mei 2023 0 u.
Met Kustvisie wil de Vlaamse overheid ook bij een stijgende zeespiegel een beschermde, toekomstgerichte en aantrekkelijke kuststreek, voor minstens de komende 100 jaar.

Omdat de uitvoering van sommige kustbeschermingsmaatregelen wel 10 tot 20 jaar kan duren, moet hiervoor op tijd de nodige ruimte gereserveerd worden. Daarom maakt de Vlaamse overheid een langetermijnstrategie en een concreet kortetermijnactieplan op. Die worden verankerd in een “strategisch beleidsplan Kustvisie’’. Zo wil de Vlaamse overheid onze kust en het achterland ook op lange termijn stapsgewijs en blijvend beschermen tegen een stijgende zeespiegel.

Een onderzoeksnota met kennisgeving bundelt de belangrijkste inzichten uit de studies die hiervoor al werden uitgevoerd en beschrijft de methodieken voor de verdere uitwerking van Kustvisie.

Om de mogelijke effecten van het plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een planmilieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten ervan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt bij deze van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

U kunt van 2 mei 2023 tot en met 2 juli 2023 de kennisgevingsnota (en bijhorende onderzoeksnota) inkijken en opmerkingen geven.

U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.
Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De nota inzien

  • omgeving.vlaanderen.be
  • inkijken op het gemeentehuis van De Haan
  • Inkijken bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (www.kustvisie.be)
  • Inkijken bij het Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage in Brussel

Er worden ook 4 infomarkten georganiseerd, voorafgegaan door een online infosessie. Meer info kan u vinden op www.kustvisie.be.

Opmerkingen bezorgen

Tot en met 2 juli 2023 kunt u uw opmerkingen bezorgen:

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.