Bekendmaking openbaar onderzoek onteigeningen hoek Grotestraat-Groenestraat

De Gemeente De Haan maakt bekend dat haar Gemeenteraad op 16 december 2021 het voorlopig onteigeningsbesluit ‘Gronden hoek Grotestraat/Groenestraat’ heeft vastgesteld.

De Gemeente De Haan maakt bekend dat een openbaar onderzoek geopend wordt overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut met betrekking tot het voornemen van de Gemeente De Haan om over te gaan tot de onteigening van percelen gelegen op de hoek van de Grotestraat met de Groenestraat te 8420 De Haan, kadastraal gekend als De Haan, 2e Afd., Sectie A, nrs. 231B en 229/02A met het oog op de aanleg van een bufferbekken voor oppervlaktewater.

Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen en loopt van 3 januari 2022 tot en met 1 februari 2022. Gedurende het openbaar onderzoek ligt het voorlopig onteigeningsbesluit en haar bijlagen ter inzage op het gemeentehuis van de Gemeente De Haan te 8420 De Haan, Leopoldlaan 24.

Op deze pagina kan u het voorlopig onteigeningsbesluit en diens bijlagen digitaal raadplegen.

Volgende documenten zijn raadpleegbaar:

  • Het voorlopig onteigeningsbesluit;
  • Het onteigeningsplan;
  • De projectnota met bijlagen.

Eventuele standpunten, opmerkingen en bezwaren moeten worden overgemaakt uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek en dit per beveiligde zending aan de Gemeente De Haan op het gemeentehuis van de Gemeente De Haan te 8420 De Haan, Leopoldlaan 24.