Onteigeningen

Inhoud

De verschillende overheden in Vlaanderen kunnen gebouwen en gronden onteigenen om redenen van openbaar nut of algemeen belang, bijvoorbeeld om gebouwen op te richten of wegen en rioleringen aan te leggen. De besturen mogen enkel onteigenen voor projecten binnen hun bevoegdheidssfeer.

Regelgeving

Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut ('het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017')