Ontwerp marien ruimtelijk plan 2020 - 2026

Gepubliceerd op dinsdag 21 augustus 2018 8 u.

Openbare raadpleging en informatievergadering op 5 september 2018

Van 29 juni tot en met 28 september 2018 kunt u uw mening geven over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgisch deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026 en over het milieueffectenrapport.

Het Belgisch deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en zoveel meer zijn activiteiten die dagelijks plaatsvinden in een gebied dat slechts 0,5% van de ganse Noordzee beslaat. Om al deze activiteiten probleemloos te laten samengaan, is het nodig om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende gebruikers van de Noordzee.

Dit is precies wat een marien ruimtelijk plan poogt te doen. Omdat de wereld snel verandert, wordt het MRP om de zes jaar herzien. Het eerst MRP dateert van 2014 en loopt tot 2020.
Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Noordzee, heeft het nu voorliggende ontwerp van MRP opgesteld dat moet gelden voor de periode 2020-2026.

Wat is nieuw?

De voornaamste veranderingen ten opzichte van het huidige MRP zijn:

  • bijkomende zones voor hernieuwbare energie
  • het nieuwe natuurgebied “Vlakte van de Raan”
  • zones voor industriële en commerciële activiteiten (waaronder zone D die deelsgesitueerd is voor onze badplaats De Haan)
  • een zone voor kustwering
  • optimalisatie van bestaande zones voor defensie, baggerstorten en zandwinning.

Openbare raadpleging

De Noordzee is van ons allemaal, daarom is het belangrijk om de mening van het grote publiek te kennen en hiermee rekening te houden om zo tot een breed gedragen MRP te komen.
Vanaf 29 juni vindt u het ontwerp van MRP, het milieueffectenrapport en meer info over de raadpleging op www.consult-leefmilieu.be . Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Op deze site vindt u ook informatie hoe u uw opmerkingen en bijdragen over het ontwerp MRP en /of milieueffectenrapport kunt bezorgen aan het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De opmerkingen moeten uiterlijk 28 september 2018 in het bezit zijn van voornoemde federale overheidsdienst.

Openbare overlegvergadering

Op 9 juli 2018, om 14, werd door de voornoemde Staatssecretaris een openbare overlegvergadering georganiseerd over dit onderwerp in het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu te Brussel. Staatssecretaris Philippe De Backer was aanwezig om het MRP toe te lichten en om vragen te beantwoorden.

Openbare informatievergadering

Omdat het voor de meeste mensen niet mogelijk was om de overlegvergadering te Brussel bij te wonen en het gemeentebestuur zijn bewoners, tweede verblijvers en alle geïnteresseerde burgers optimaal wil informeren, wordt op woensdag 5 september 2018 om 20 uur in het Sport- en Recreatiecentrum Haneveld, Nieuwe Steenweg 74, 8420 De Haan een bijkomende informatievergadering gehouden, waarop iedereen welkom is.