Op de digitale infoborden

Op drie verschillende plaatsen in onze gemeente staan digitale infoborden, waarop gemeentelijke informatie en activiteiten verschijnen. Ook verenigingen kunnen gebruik maken van de digitale infoborden, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen.

Locaties

 • De Haan: op de kruising van de Koninklijke Baan met de Tramlijn-Oost
 • Wenduine: op de kruising van de De Bruynehelling en de Floorhelling
 • Vosseslag: op het Kennedyplein

Voor wie

 • De digitale infoborden dienen in de eerste plaats voor gebruik door het gemeentebestuur, de gemeentelijke diensten en de gemeentelijke adviesraden, voor de verspreiding van sensibiliserende boodschappen, mededelingen en aankondigingen van activiteiten.
 • Ook verenigingen kunnen gebruik maken van de digitale infoborden, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, er beschikbaarheid is en mits het indienen van het aanvraagformulier.

Voorwaarden

De activiteiten die op de digitale infoborden verschijnen, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De informatie heeft betrekking op activiteiten van plaatselijke verenigingen of op activiteiten van plaatselijke onderwijsinstellingen.
 • De activiteiten vinden plaats op het grondgebied van de gemeente De Haan of vertrekken vanuit de gemeente De Haan.
 • De activiteit is niet commercieel van aard.
 • De activiteiten staan voor iedereen open en spreken dus een ruimer/breder publiek aan dan enkel de eigen leden en/of sympathisanten.
 • De activiteiten dragen geen politieke, ideologische, filosofische of religieuze boodschap uit.
 • De activiteiten hebben een occasioneel (en geen repetitief) karakter (vinden niet wekelijks of maandelijks plaats).
 • De boodschap bevat geen uitingen die strijdig zijn met de wet (beledigend, indruisend tegen de goede zeden, …).

Elke vereniging of onderwijsinstelling kan maximaal vier activiteiten per kalenderjaar promoten via de digitale informatieborden. Bijkomende activiteiten kunnen enkel opgenomen worden indien er ruimte vrij is.

Een activiteit kan maximum 2 weken gepubliceerd worden.

De beschikbaarheid van de borden is niet gegarandeerd. De dienst Communicatie beoordeelt de aanvraag rekening houdend met andere aanvragen tot publicatie in dezelfde periode.

Het gemeentebestuur behoudt het recht om berichten aan te passen of te weigeren indien die in strijd zijn met het reglement of de openbare orde.

Hoe aanvragen

 • Wie gebruik wil maken van de digitale infoborden, dient hiervoor een aanvraag in via het online aanvraagformulier (één activiteit per aanvraagformulier).
 • Aanvragen tot publicatie moeten maximaal 2 maanden en minimaal 3 weken voor de gewenste startdatum van de publicatie ingediend worden.
 • De organisatie levert een opgemaakt beeld aan met volgende specificaties:
  o Beeldformaat: jpeg
  o Duidelijke vermelding van titel, datum, locatie.
  (De gemeente kan het ontwerp eventueel aanpassen, indien de kwaliteit/aard van de aangeleverde bestanden dit toelaat.)

Bedrag

Het gebruik van de digitale infoborden is gratis.

Verantwoordelijkheid

 • De dienst Communicatie beoordeelt de inkomende aanvragen. Bij twijfel neemt het college van burgemeester en schepenen de eindbeslissing.
 • Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor het niet verschijnen van een bericht op de lichtkranten door problemen, defecten, te veel berichten, ander prioriteiten zoals grote evenementen of calamiteiten.
 • De dienst Communicatie behoudt zich het recht voor de boodschappen aan te passen aan de eigen huisstijl en de leesbaarheid.
 • De informatie die door de gemeente De Haan op de digitale infoborden wordt geplaatst, is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is, of fouten bevat. De gemeente De Haan kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden en is niet aansprakelijk voor enige schade of ander negatief gevolg dat hieruit voortvloeit.
 • Het aanvragen van een publicatie op de digitale infoborden houdt het aanvaarden van dit reglement in.