Oproep DESKUNDIG LID gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)

Gepubliceerd op vrijdag 15 maart 2019 14 u.

Nu de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is, moet ook de commissie voor ruimtelijke ordening opnieuw worden samengesteld. Indien u gemotiveerd bent om mee te werken in deze commissie, u hebt ervaring met en kennis van de reglementering m.b.t. het onderwerp, dan kan u uw kandidatuur schriftelijk richten aan het College van burgemeester en schepenen.

Dit kan per brief gericht naar het gemeentehuis, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan of per e-mail aan stedenbouw@dehaan.be .

Het is noodzakelijk dat u uw kandidatuur verdedigt.

De belangrijkste elementen waaraan een Gecoro-lid dient te beantwoorden zijn:

  • voeling hebben met wat in de gemeente leeft;
  • voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen: dat houdt niet in dat politieke onafhankelijkheid of volledige ongebondenheid een absolute voorwaarde is: een ‘gelinkt zijn met’ kan perfect samengaan met een ‘voldoende afstand nemen van’;
  • inzicht hebben in, minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening;
  • voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten op korte tijd door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, erover te vergaderen om tot een advies te komen;
  • communicatief en luistervaardig zijn zonder vooringenomenheid;
  • de ruimtelijke beleidsplannen op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau voor ogen houden en elk advies in het kader daarvan uitbrengen.

Het is vanzelfsprekend dat het algemeen belang primeert boven het private belang.

Kandidaturen dienen op het gemeentehuis ontvangen te zijn uiterlijk op 3 april 2019.