Inname openbaar domein

Het gaat over een tijdelijke inname van het openbaar domein buiten de normale gang van zaken zoals geregeld in het verkeersreglement. Zo is het dikwijls nodig bij een verhuis één of meerdere parkeerplaatsen vrij te houden en is het bij werken soms nodig om een container of stelling op het voetpad te plaatsen. Ook wanneer u slechts een paar tegels van het voetpad of een halve meter van de rijbaan inneemt, spreken we over een inname openbaar domein. Er wordt vaak gesproken over ‘inname openbare weg’, maar het is dus meer dan dat.

U dient hiervoor een toelating aan te vragen.

Procedure

U dient de inname openbaar domein minimaal 3 weken op voorhand aan te vragen bij de dienst Openbaar domein.

Voor inname van (een) parkeerplaats(en) (dus geen rijweg of voetpad of fietspad) voor maximaal 5 kalenderdagen, volstaat het om 5 werkdagen op voorhand een digitale of schriftelijke melding in te dienen bij de dienst Openbaar domein.

Bedrag

 1. De belasting is verschuldigd vanaf de eerste dag van de inname van het openbaar domein.
 2. Het reserveren van het openbaar domein door voertuigen voor het laden en lossen van goederen en/of voor (een) verhuiswagen(s) gedurende een tijdsduur van meer dan 30 minuten wordt beschouwd als een inname van het openbaar domein.
 3. Het bedrag van de belasting op het innemen van het openbaar domein wordt bepaald op:
  1. in de periode van 1 september t/m 30 juni: € 0,25 per m² per kalenderdag inname van het openbaar domein, met een minimale aanslag van € 15,00 per inname;
  2. in de maanden juli en augustus: € 0,50 per m² per kalenderdag inname van het openbaar domein, met een minimale aanslag van € 30,00 per inname, uitgezonderd de straten en periode vermeld in punt 3. c. van onderhavig reglement;
  3. in de periode van 15 juli t/m 15 augustus: € 1,00 per m² per kalenderdag inname van het openbaar domein, met een minimale aanslag van € 60,00 per inname van het openbaar domein in de volgende straten:
   • Zeedijk-De Haan
   • Dürerhelling
   • Leopoldplein
   • James Ensorlaan
   • Goethehelling
   • Christianaplein
   • Prinses Josephinelaan
   • Duinenpad
   • Koninklijke Baan (N34) gedeelte tussen het Duinenpad en het kruispunt met de Nieuwe Rijksweg (N34y)
   • de straten van de concessiewijk (straten gelegen tussen de Koninklijke Baan (N34) en de Nieuwe Rijksweg (N34y))
   • Stationsstraat
   • Grotestraat (gedeelte tussen de Duinenweg en de de Stationsstraat)
   • Nieuwe Steenweg (gedeelte tussen de Ringlaan-Zuid en de Stationsstraat)
   • Driftweg (gedeelte tussen de Hugo Verriestlaan en de Stationsstraat)
   • Marktstraat
   • Wenduinesteenweg (gedeelte tussen de Marktstraat en de Duinenweg)
   • Zeedijk-Wenduine
   • Graaf Jansdijk
   • Rochehelling
   • Floorhelling
   • De Bruynehelling
   • Vanden Berghehelling
   • Pienshelling
   • Demeyhelling
   • Van Gansberghehelling
   • Manitobahelling
   • de Smet de Naeyerlaan
   • Leopold II-laan
   • de straten tussen de Ringlaan (N34) en de Leopold II-laan en de Smet de Naeyerlaan
 4. Iedere begonnen dag wordt aangerekend als een volle dag.
 5. Voor het plaatsen van een kraan gedeeltelijk of volledig op het openbaar domein bedraagt de belasting:
  1. in de periode van 1 september t/m 30 juni : € 30,00 /dag/kraan;
  2. in de maanden juli en augustus : € 40,00 /dag/kraan, uitgezonderd de straten en periode vermeld in punt 3 c. van onderhavig reglement;
  3. in de periode van 15 juli t/m 15 augustus : 100,00 euro/dag/kraan in de straten vermeld in punt 3.c.
 6. Voor de berekening van de belasting wordt rekening gehouden met de effectieve inname van het openbaar domein en is gelijk aan de oppervlakte van een polygoon waarbinnen alle voorwerpen (inclusief het rollend materieel) dienen geplaatst te worden. De totale oppervlakte wordt naar boven afgerond tot een volle vierkante meter. Een begonnen kalenderdag wordt aangerekend als een volledige kalenderdag. De breedte van het werkelijk gebruikte gedeelte van het openbaar domein wordt steeds in aanmerking genomen, de ingangen worden niet afgetrokken. Buiten de vergunde oppervlakte mogen geen voorwerpen worden geplaatst (vb. vlaggenmasten, infoborden).
 7. Ten einde alle betwistingen bij het opmeten en het berekenen van de belastbare oppervlakte te vermijden, is al wie gebruik maakt van het openbaar domein voor bouwwerken gedurende gans de duur van de bouwtijd verplicht het bouwwerk af te bakenen met een stevige afsluiting van minstens 2 m hoogte. Alle bouwstoffen en de nodige aangevoerde voorwerpen en materialen moeten onmiddellijk binnen de afsluiting worden gelegd.
 8. De gemeentelijke diensten verrichten de opmetingen en vaststelling van de belastbare oppervlakte. De belastingplichtige of hun vertegenwoordigers moeten te allen tijde op verzoek van de met controle belaste persoon van het gemeentebestuur de nodige inlichtingen verstrekken.
 9. De belasting blijft verschuldigd tot de volledige ontruiming van het ingenomen gedeelte.
 10. De voormelde tarieven worden vanaf 1 januari 2021 gekoppeld aan de evolutie van de gezondheidsindex en stemt overeen met de index van december 2019. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat.

Formule: (huidig tarief) x gezondheidsindexcijfer van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat/gezondheidsindexcijfer van december 2019.

Het bedrag wordt afgerond naar boven, naar de eerstvolgende euro.

Hiervoor wordt de gezondheidsindex met betrekking tot het jaar 2013 als basisjaar (= 100) als referentie gebruikt.

Regelgeving

Gaat het om een gewestweg, dan dient u eveneens toestemming te vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV), Duinkerkseweg 10, 8400 Oostende.
De gewestwegen in De Haan zijn:
 • N9 (Brugse Baan): Oostende – Brugge
 • N307 (Brugsesteenweg): Wenduine – Strooienhaan
 • N34 (Blankenbergsesteenweg – Ringlaan – Koninklijke Baan): Blankenberge – Oostende en Wenduine – Blankenberge
 • N34y (Nieuwe Rijksweg – Drift): Oostende – Wenduine
 • N317 (Drift): weggedeelte tussen de tramsporen en het Zeecentrum Duneroze
 • N329f (Vosseslag): weggedeelte tussen de Driftweg en de Koninklijke Baan (N34)
 • N377: Vlissegem (Vijfwege) – Jabbeke
AWV rekent een toeslag aan die onder meer afhankelijk is van de oppervlakte die u inneemt.
Bij een gewestweg is er dus zowel een gemeentelijke als een gewestelijke vergunning nodig.
 
Gaat het om werken op de Zeedijk-De Haan of Zeedijk-Wenduine, dan dient u eveneens toestemming te vragen aan het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust (MDK), Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende.
T 059 55 42 11
F 059/50 70 37
De wegen die in De Haan onder het beheer vallen van MDK zijn:
 • Zeedijk-De Haan
 • Zeedijk-Wenduine
 • Rochehelling
 • Manitobahelling
Afhankelijk van de aard van de bezetting zal MDK desgevallend eveneens retributie vorderen voor de inname van het openbaar domein.

Uitzonderingen

In het geval er een aannemer bij betrokken is, dan dient deze de aanvraag te doen.