Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat regenwater ('hemelwater') gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u investeert in een regenwaterinstallatie.

Daarom geeft de gemeente een subsidie als u een regenwaterput installeert.

Voorwaarden

  • De premie wordt aan de eigenaar van een woning of huurder – mits toestemming van de eigenaar – van de woning gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan slechts éénmalig toegekend.
  • De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening zoals bedoeld in art. 2 dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2004).
  • Voor bestaande particuliere woningen indien de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.
  • Het volume van de dient in overeenstemming te zijn met het aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3.000 liter (minimum volume/ dakoppervlakte: zie reglement).
  • Het volledig dakoppervlakte is aangesloten op de put. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering
  • Het hergebruik van het opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met minimaal één aansluiting van 1 wc of wasmachine.
  • Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement of neem hiervoor contact op met de dienst Milieu.

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier teug te vinden in het E-loket of verkrijgbaar bij de dienst Milieu.

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt ingediend vóór de aanleg van de installatie. De aanvrager kan voor vragen over de aanleg van installaties en infiltratievoorzieningen terecht bij de duurzaamheids- of milieuambtenaar.

Bedrag

De subsidie voor hemelwaterputten bedraagt max. € 250,00.