Tijdelijk subsidiereglement coronacompensatie cultuur, jeugd en sport

Aanvraagformulieren

 1. Voor sportverenigingen
 2. Voor cultuurverenigingen

Doel

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Op 2 juni 2020 besliste de Vlaamse regering om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan. 87,3 miljoen euro werd ter beschikking gesteld. Voor De Haan gaat het om een eenmalige subsidie van € 138.618,00. Deze middelen worden toegekend met de grootst mogelijke autonomie en met zo min mogelijke planlast of administratieve verplichtingen. De Haan wil deze middelen gebruiken als injectie voor het verenigingsleven in De Haan in de cultuur-, jeugd- en sportsector. Men wil tegemoet komen daar waar verenigingen zijn getroffen of daar waar ondersteuning nodig is.

Toepassingsgebied

Het gaat om verenigingen uit De Haan die een vrijetijdsaanbod aanbieden in De Haan dat cultuur, jeugd of sport gerelateerd is. Het kan gaan om een feitelijke vereniging of een vereniging met rechtspersoonlijkheid. De vereniging heeft geen partijpolitieke, commerciële of religieuze doelstellingen. Privéinitiatieven en besloten ledenfeesten komen niet in aanmerking.

Voorwaarden voor ontvankelijkheid van de aanvraag

Het aanvraagformulier is volledig ingevuld en waar gevraagd gedocumenteerd.

Subsidiebedrag

1. De subsidie wordt toegekend binnen de grenzen van het daartoe voorziene bedrag op het budget van De Haan. Het gaat hier om de éénmalige subsidie toegekend door de Vlaamse regering op 2 juni 2020. Deze toegekende middelen kunnen overgedragen worden naar komende boekjaren, zolang het subsidiebedrag niet is opgebruikt.

2. De jury kan adviseren om slechts in een deel van de gemaakte kosten tussen te komen.

3. Als kosten worden in aanmerking genomen:

 •  Extra kosten die gemaakt zijn om activiteiten coronaproof te kunnen organiseren (bv. aankoop hygiënisch materiaal, huur extra infrastructuur, extra busvervoerkosten, …) voor de periode 01 januari 2021- 30 juni 2021. Deze komen in aanmerking met een plafond van 50% van de totale som met een maximum van € 1000,00 per vereniging. Maximum subsidiebedrag onder dit punt is dus € 500,00.

 • Vaste kosten die gemaakt zijn door de vereniging (verzekering, huur infrastructuur, lidgeld federatie, trainers…) in de periode 01 juni 2020 – 30 juni 2021.Deze komen in aanmerking met een plafond van 50% van de totale som met een maximum van € 3000,00 per vereniging. Het maximum subsidiebedrag onder dit punt is dus € 1500,00.

4. Een bedrag wordt toegekend op basis van het aantal leden. Hier zijn 4 categorieën:

 1. 20 of minder dan 20 leden: € 50,00
 2. 21 tem 75 leden : € 250,00
 3. 76 tem 200 leden: € 350,00
 4. 201 of meer leden: € 500,00

De jury adviseert deze aanvragen en het college van burgemeester en schepenen keurt deze aanvraag al dan niet goed.

Socio-culturele verenigingen komen enkel in aanmerking voor de bedragen voorzien in punt 4, nl op basis van het aantal leden.

Sportverenigingen kunnen beroep doen op de subsidies voorzien in punt 3 én punt 4, nl de verschillende kosten én op basis van het aantal leden.

Jeugdverenigingen doen geen beroep op een van bovenstaande subsidies, maar krijgen per lid een vergoeding van € 10,00 en per kampganger in 2021 € 15,00.

5. Er wordt enkel overgegaan tot uitbetaling van de subsidies na het voorleggen van de nodige facturen en/of andere bewijsstukken van de gemaakte kosten. De aanvrager geeft -indien gevraagd -toelichting over (bepaalde onderdelen) van de actie. 

Procedure

1. Het aanvraagformulier wordt volledig ingevuld ingediend.

2. Het aanvraagformulier omvat volgende informatie:

 • Contactgegevens van de aanvrager en de contactpersoon
 • Rekeningnummer
 • Aanduiden van het aantal leden
 • Omschrijving en motivering van de kosten

3. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 25 juni 2021 tot en met 31 juli 2021.

4. Een jury gaat de ontvankelijkheid van de aanvraag na en formuleert een gemotiveerd advies over de actie en de toe te wijzen subsidie en legt de uitbetaling voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Samenstelling jury:

 • Afvaardiging dienst sport, afvaardiging dienst jeugd en afvaardiging dienst cultuur

5. Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de subsidie goed.

6. De subsidie uit het gemeentelijk noodfonds vrije tijd wordt uitbetaald binnen de maand na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Slotbepalingen

1. De gemeente De Haan behoudt zich het recht voor de echtheid van de gegevens te controleren en hierover inlichtingen in te winnen, met alle middelen die het nuttig acht.

2. Als blijkt dat de subsidie niet werd aangewend voor het doel waarvoor ze gegeven werd of wanneer onjuiste gegevens werden verstrekt, kan deze (gedeeltelijk) teruggevorderd worden. Zo nodig kan een gerechtelijke invorderingsprocedure worden opgestart.