Gemeentelijke premie voor startende handelszaken in handelscentra en buurtwinkels

1. Algemene begrippen

Buurtwinkel

Winkel met een kleine of middelgrote oppervlakte met een assortiment van courante consumptiegoederen, hoofdzakelijk voedingsproducten.

Handelszaak

Een horeca- of kleinhandelsactiviteit waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank noodzakelijk is met een rechtstreekse en persoonlijke verkoop van goederen aan eindgebruikers en rechtstreeks contact met het publiek.

Handelaar

De uitbater, natuurlijke persoon of rechtspersoon van een handelszaak of buurtwinkel.

Handelspand

Een onroerend goed, waarin de handelszaak en/of buurtwinkel wordt uitgebaat door de handelaar met uitsluiting van alle delen van een onroerend goed die niet uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de uitbating van de handelszaak en/of buurtwinkel.

Leegstaand handelspand

Een handelspand dat al 6 maanden niet voor handelsdoeleinden is gebruikt.

2. Voorwaarden

De premie kan aangevraagd worden door een handelaar die kan aantonen dat hij/zij uitbater wordt van een handelszaak of buurtwinkel in een door hem/haar gehuurd of gekocht handelspand.

Voorwaarden voor het verkrijgen van de premie

 • De handelaar moet een handelszaak onderbrengen in een leegstaand handelspand in het handelscentrum zoals omschreven in punt 3, gebiedsomschrijving.
 • De handelaar moet een buurtwinkel onderbrengen in Klemskerke-dorp of in Vlissegem-dorp.
 • De handelaar doet beroep op de diensten van een erkend boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor voor het boekhoudkundige, fiscale en financiële beheer van de onderneming.
 • Het handelspand voldoet aan de voorwaarden van de omgevingsvergunning.
 • Er is voldaan aan de wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak of buurtwinkel.
 • De handelaar heeft voor het gebruik van het pand een handelshuurovereenkomst van minstens 9 jaar afgesloten of beschikt over een authentieke notariële aankoopakte van het pand.

Uitsluitingen

Volgende panden komen niet in aanmerking:

 • Dienstverleners, de uitoefening van medische, paramedische en vrije en intellectuele beroepen, of kantoorfuncties met dergelijk karakter (bv. boekhouders/fiscalisten, juristen, accountants, verzekeringsmakelaars, landmeters, agenten en makelaars in bank- en beleggingsproducten, … ).
 • Nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, automatenshops, wedkantoren, erotische diensten.
 • Andere (kantoor)functies zonder voor publiek vrij toegankelijke commerciële ruimte, zijnde een effectieve verkoopruimte.
 • Een handelszaak die ontstaat door een loutere wijziging van de rechtsvorm van een reeds bestaande handelszaak.
 • Groothandelszaken.

3. Gebiedsomschrijving

Het ingenomen leegstaand handelspand voor het onderbrengen van een handelszaak dient gevestigd te zijn in een van de volgende straten:

De Haan-Centrum:

 • Driftweg (huisnr. 1 t.e.m. 31)
 • Dürerhelling
 • Grotestraat 1
 • Koninklijke Baan (huisnr. paar 24 t.e.m. 32 - huisnr. onpaar 15 t.e.m. 29)
 • Koninklijk Plein
 • Leopoldlaan
 • Leopoldplein
 • Marktstraat
 • Maria-Hendrikalaan (huisnr. 2 en 20)
 • Nieuwe Steenweg (huisnr. 244, 361, 363)
 • Stationsstraat
 • Wenduinesteenweg (huisnr. 13 t/m 27)
 • Zeedijk-De Haan (huisnr. 1 t/m 26)

Wenduine:

 • de Smet de Naeyerlaan (huisnr. 1 t.e.m. 4)
 • Floorhelling
 • Kerkstraat (huisnr. paar 2 t.e.m. 60 - huisnr. onpaar 1 t.e.m. 51)
 • Leopold II-laan (huisnr. 1 t.e.m. 10)
 • Zeedijk-Wenduine (huisnr. 1 t.e.m. 38)

Klemskerke:

 • Driftweg (huisnr. 136 t.e.m. 147)

Vosseslag:

 • Vosseslag (huisnr. 106 t.e.m. 138)

Een buurtwinkel dient te worden ondergebracht en gevestigd te zijn in Klemskerke-dorp of Vlissegem-dorp.

4. Subsidieerbare werken voor handelszaken in het handelscentrum

Een subsidie kan enkel bekomen worden door startende handelszaken in het handelscentrum voor het uitvoeren van volgende werken in een leegstaand handelspand:

 • behang- en schilderwerken
 • pleisterwerken
 • bevloering
 • binnenschrijnwerk
 • plafondwerken
 • elektriciteitswerken (keuringsattest door erkend keuringsbureau vereist)
 • ventilatiesysteem
 • verwarming en verwarmingsinstallaties
 • isolatie
 • plaatsen of vervangen van sanitair in de publiek toegankelijke ruimte

5. Bedrag van de premie

Handelszaak

 • De subsidieerbare uitgaven voor de inrichting en uitstraling van het handelspand moeten ten minste 2.500,00 euro bedragen.
 • De premie bedraagt 50% van de investeringskosten met een maximum van 5.000,00 euro.
 • De gemeentelijke premie wordt berekend op het investeringsbedrag zonder btw en het premiebedrag wordt ook niet verhoogd met het btw-bedrag.

Buurtwinkel

 • De subsidieerbare uitgaven voor de inrichting en uitstraling van het handelspand moeten ten minste 2.500,00 euro bedragen.
 • De premie bedraagt 50% van de investeringskosten met een maximum van 7.500,00 euro.
 • De gemeentelijke premie wordt berekend op het investeringsbedrag zonder btw en het premiebedrag wordt ook niet verhoogd met het btw-bedrag.

6. Aanvraag van de premie

De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen door middel van een aanvraagformulier ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur van De Haan. Het indienen van de aanvraag kan zowel online, schriftelijk gericht aan het gemeentebestuur van De Haan, Leopoldlaan 24 te 8420 De Haan, als ter plaatse worden afgegeven tegen ontvangstbewijs bij het loket van de dienst Lokale Economie gelegen in het gemeentehuis De Haan.

De aanvraag gebeurt binnen zes maanden na ondertekening van het handelshuurcontract of na het verlijden van de authentieke notariële aankoopakte van het handelspand.

Volgende documenten dienen bij de aanvraag te worden gevoegd:

 • volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend aanvraagformulier
 • een toelichting betreffende het concept van de handelszaak, een omschrijving van de toekomstvisie en een beknopt businessplan
 • een kopie van het geregistreerde handelshuurcontract of een kopie van de authentieke notariële aankoopakte
 • een bewijs voor het verlenen van een omgevingsvergunning indien vereist voor de uit te voeren werken
 • een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren werken
  (Dit kan aan de hand van een bestek met een beschrijving van materialen, kleuren,… aangevuld met stalen of duidelijke representatieve afbeeldingen van de te gebruiken materialen.)

De aanvragen van de premie worden behandeld in chronologische volgorde van indiening en tot uitputting van het goedgekeurd budget van 30.000 euro/jaar.

Wanneer er sprake is van een samenvoeging van panden, worden de samen te voegen panden beschouwd als één pand. Hiervoor is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Een handelaar die reeds actief een handelspand uitbaat gelegen in het handelscentrum (zoals omschreven in punt 3, Gebiedsomschrijving) en verhuist naar een andere locatie in het handelscentrum komt niet in aanmerking voor het bekomen van een premie.

Een handelaar die reeds actief een handelspand uitbaat gelegen in het handelscentrum (zoals omschreven in punt 3, Gebiedsomschrijving) en een bijkomende handelszaak wenst onder te brengen in een leegstaand handelspand in het handelscentrum kan in aanmerking komen voor een premie mits zij/hij voldoet aan de voorwaarden, beschreven in punt 2.

7. Volledig- en ontvankelijkheidsverklaring

Binnen 45 dagen na indiening zal de bevoegde ambtenaar het dossier volledig en ontvankelijk verklaren of zal bijkomende informatie worden opgevraagd.

Bij een onvolledig dossier dient de vraag om bijkomende informatie binnen een termijn van 30 dagen door de aanvrager te worden beantwoord. Bij niet-naleving van deze termijn wordt het dossier als onontvankelijk beschouwd.

8. Beoordeling van de aanvraag – principiële goedkeuring

Binnen 45 dagen na de volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring beslist het college van burgemeester en schepenen op voorstel van de bevoegde gemeentelijke dienst over het al dan niet principieel toekennen van de premie en het bedrag ervan.

Het college van burgemeester en schepenen kan alle onderzoeken laten uitvoeren die vereist zijn voor de behandeling van de aanvraag. Indien de aanvrager hierbij medewerking weigert, vervalt het recht op de premie.

9. Definitieve toekenning

De aanvrager dient de uitgevoerde investeringen te bewijzen aan de hand van rechtsgeldige facturen: omschrijving van de werkzaamheden, met duidelijke vermelding van de locatie van de werken, op naam van de aanvrager, voor voldaan ondertekend of vergezeld van een geldige betalingsbewijs, foto’s voor/na de werken. Deze documenten dienen ten laatste zes maanden na de principiële goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, aan de dienst Lokale Economie te worden bezorgd.

Facturen kunnen (gedeeltelijk) geweigerd worden omdat de werkzaamheden waarop ze betrekking hebben niet in aanmerking komen. Daarom is het belangrijk dat de aanvrager op de facturen aanduidt welke werken in aanmerking komen. Facturen die onduidelijk zijn of waarvan niet af te leiden valt over welke werken het precies gaat, worden onontvankelijk verklaard.

De premie wordt definitief door het college van burgemeester en schepenen toegekend nadat door de bevoegde gemeentelijke dienst is vastgesteld dat in het handelspand effectief een handelszaak of een buurtwinkel wordt uitgebaat, en de werken zijn uitgevoerd.

10. Uitbetaling premie

Na de definitieve toekenning door het college van burgemeester en schepenen zal de premie binnen 60 dagen worden uitbetaald door overschrijving op het rekeningnummer van de gerechtigde.

11. Verval van recht op de premie

Het recht op de premie vervalt van rechtswege wanneer tussen de aanvraag en de uitbetaling van de premie één van volgende feiten plaatsvindt:

 • het overlijden, de ontbinding of het faillissement van de aanvrager
 • de onteigening van de houders van zakelijke rechten op het handelspand of de buurtwinkel
 • het volledig of gedeeltelijk tenietgaan van de commerciële ruimte van het handelspand of de buurtwinkel

12. Overdraagbaarheid

Principieel toegekende premies kunnen niet overgedragen worden naar een andere persoon dan de aanvrager.

13. Gebruik van de gegevens

Het gemeentebestuur van De Haan behoudt zich het recht om de toekenning van de premie te communiceren via diverse kanalen. Voor deze communicatiedoeleinden mag het gemeentebestuur gebruik maken van de aangeleverde foto’s.

14. Terugvorderen van de premie

Het college van burgemeester en schepenen kan de volledige terugvordering van de premie eisen:

 • indien de premie toegekend en uitbetaald werd op basis van onjuiste gegevens of valse verklaringen afgelegd met het oog op het onrechtmatig genieten van de premie
 • indien de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd
 • wanneer achteraf blijkt dat de uitgevoerde werken die al dan niet betoelaagd werden niet conform de stedenbouwkundige voorschriften en/of vergunning werden uitgevoerd

Het college van burgemeester en schepenen kan binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld op de ondertekening van de handelshuurovereenkomst of op de aankoopakte van het pand, beslissen een gedeelte van de premie terug te vorderen indien tijdens deze periode wordt vastgesteld dat niet meer aan de voorwaarden van onderhavig reglement wordt voldaan.

15. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2021 en loopt tot en met 31 december 2025.