Ringlaan Wenduine

Gepubliceerd op woensdag 29 augustus 2018 12 u.

Sinds eind 2017 is het Agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met de gemeente De Haan, FARYS en de NV AQUAFIN, gestart met voorbereidende werken voor de heraanleg van de N34 Ringlaan in Wenduine, en dit tussen de Drift en het kruispunt met de de Smet de Naeyerlaan. De werken worden gefaseerd uitgevoerd en zullen in totaal 3 jaar duren.

Zowel onder alsook boven de grond zal de gewestweg een grondige vernieuwing ondergaan. Ondergronds wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waardoor het vuilwater en regenwater afzonderlijk kunnen worden afgevoerd. De hierbij geplande collectorwerken zijn zeer complex en vereisen, vanwege de aanwezige bodemgesteldheid te Wenduine, een grondige monitoring en voorbereiding. Bovengronds krijgt de weg een eigentijdse indeling, rekening houdend met de verwachtingen van de bewoners en de noden van alle andere weggebruikers.

In de maand mei 2018 is de aannemer ACLAGRO gestart met de eigenlijke wegenwerken en kwam de gefaseerde heraanleg van het kruispunt Leopold-II-laan / Drift / Koninklijke Baan als eerste aan de beurt. Deze werken zijn nog volop in uitvoering en hebben tussentijds beperkte impact op zowel lokaal alsook doorgaand verkeer.

Vanaf 4 september 2018 start de aannemer echter eveneens met de werken, tussen het kruispunt Manitobahelling en de de Smet de Naeyerlaan. In eerste instantie is dit tot net voor het kruispunt Langestraat / Manitobastraat. De werken , bestaande uit rioleringswerken, afkoppelingen aan de woningen en heraanleg van de weg zelf met inbegrip van de bouw van een rotonde, zullen – behoudens weersomstandigheden – duren tot maart 2019. De werken zullen vanaf heden ongetwijfeld heel wat verkeershinder met zich mee brengen. Om dergelijk project te kunnen realiseren is het instellen van een passende verkeersomlegging dan ook noodzakelijk. De omlegging voor het doorgaand verkeer zal – en dit voor de volledige duurtijd van de werken - in voege treden vanaf dinsdag 4 september. Deze omlegging situeert zich meer naar het hinterland toe en dient om het verkeer ( doorgaand verkeer, vrachtverkeer ) tussen de steden en gemeenten onderling via parallelle gewestwegen af te wikkelen. De lokale omlegging, voor het verkeer op en rond Wenduine, zal in voege treden vanaf 4 september. We vermijden hiermee dus de eerste schooldag. Deze omlegging is louter bestemd voor het bestemmingsverkeer van en naar Wenduine. De voorziene omleggingen zijn goed doordacht, en houden steeds rekening met diverse randfactoren ( capaciteit, doorstroming, verkeersveiligheid, coördinatie met andere projecten ).

Kort na het bekendmaken van deze ingrijpende wijzigingen op de verkeerssituatie rezen echter via diverse kanalen heel wat vragen vanwege bewoners, weggebruikers, bedrijven en handelaars. In het verleden werden door de diverse besturen dan wel reeds de nodige infomomenten voorzien, doch als het moment van onderbreking effectief voor de deur staat is het toch even schrikken.

De laatste week van augustus werd dan ook nogmaals benut om in onderling overleg diverse afwegingen te maken, bijkomende vragen te beantwoorden, scholen, handelaars en hulpdiensten opnieuw mee te betrekken in het verhaal. Een verkeersomlegging is dan ook best voor iedereen duidelijk, wijzigt liefst niet te vaak, maar dient desondanks steeds geëvalueerd te worden. Zo bood zicht zeer recent nog, vanwege het tijdelijk onderbreken van een andere opdracht, een opportuniteit aan om de lokale omlegging uit te breiden en om zo het verkeer van en naar Wenduine aan de kant Blankenberge vlotter te laten verlopen. Zo zal een tijdelijke ventweg aan de noordkant van de werfzone worden aangelegd waarbij het verkeer geregeld wordt door middel van driekleurige werflichten. In overleg met de besturen, politiediensten en de aannemer werden hier op korte termijn de nodige beslissingen genomen. Op deze wijze proberen wij gehoor te geven aan de constructieve verzuchtingen van éénieder die te lijden zou kunnen hebben onder de gevolgen van deze werken.

Voor meer info inzake het project verwijzen wij u door naar de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. Volg verder ook zeker de wijzigingen via sociale media zoals bvb. gecommuniceerd door de lokale politie.

wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-doortocht-n34-ringlaan-wenduine