Sociale huisvesting

Wie op zoek is naar informatie over sociale huur, klik op deze link:
www.wonenvlaanderen.be/sociale-huur

Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociaal verhuurkantoor werkzaam in onze gemeente:

Vlaamse woonlening

Het Vlaams Woningfonds verstrekt de Vlaamse woonlening aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor:

  • de aankoop van een woning of appartement eventueel gecombineerd met werken;
  • het behoud van een woning of appartement ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning eventueel gecombineerd met werken;
  • werken aan een woning of appartement.

Energetische renovatielening

Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor een renteloze energetische renovatielening wanneer je een niet energiezuinige woning of appartement via een Vlaamse woonlening aankoopt.

Huurwaarborglening

Het Vlaams Woningfonds verstrekt huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg zouden kunnen betalen bij het huren van een woning/appartement.

De huurwaarborgleningen zijn onderworpen aan het besluit van de Vlaamse Regering dd. 7 december 2018 tot instelling van een huurwaarborglening.

Belangrijk is op te merken dat elke persoon die de huurovereenkomst ondertekent of zal ondertekenen wordt beschouwd als aanvrager én aan de voorwaarden moet voldoen om in aanmerking te komen voor een huurwaarborglening.

Verzekering Gewaarborgd Wonen

Wie een hypothecaire lening bij gelijk welke kredietinstelling afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit. Deze verzekering helpt je dan bij de aflossing van de lening.

Sociaal huren

Het Vlaams Woningfonds verhuurt sociale woningen die verspreid zijn over de stedelijke centra van het Vlaams Gewest. Met als doel de verkrotting te bestrijden, worden sterk verwaarloosde en langdurig leegstaande panden aangekocht en gerenoveerd of vervangen. Daarbij wordt bewust gekozen voor een kleinschalige aanpak met het oog op een duurzaam gebruik van ruimte en materiaal enerzijds en het tot stand brengen van een sociale mix anderzijds.

Het Vlaams Woningfonds verhuurt voornamelijk woongelegenheden geschikt voor de huisvesting van 5 of meer personen. Na inschrijving kom je terecht op een wachtlijst. Je wordt schriftelijk gecontacteerd zodra er een woning vrijkomt.