Starten als zelfstandige

Voorwaarden

Wie wil starten als zelfstandige of van plan is om een bedrijf op te richten, moet voldoen aan een aantal voorwaarden, waarvoor soms eerst een procedure moet worden doorlopen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen via een erkend ondernemingsloket
 • inschrijven bij de btw-administratie
 • aansluiten bij een ziekenfonds
 • aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
 • eventuele bijkomende verplichtingen met betrekking tot de aard van het beroep, zoals een milieuvergunning, een toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVV), vergunning voor het schenken van sterke drank, …

Een volledig overzicht van de verschillende stappen vindt u bij het Agentschap Ondernemen en de FOD Economie.
Daarnaast zet ook de Provincie West-Vlaanderen zwaar in op de ondersteuning van starters met de steun van Vlaanderen en Europa via het project “Actie voor Starters”.

Procedure

Kies een ondernemingsvorm

Als ondernemer moet u bepalen onder welk juridische vorm u uw onderneming wenst op te richten (eenmanszaak of vennootschap). In uw beslissingsproces en bij het oprichten van een bepaalde rechtspersoon kan u zich laten bijstaan door een boekhouder en notaris. Een oprichtingsakte dient steeds door de notaris te worden opgesteld.

Open een zichtrekening

Als nieuwe ondernemer moet u op uw naam of op naam van uw vennootschap een zichtrekening openen bij een financiële instelling die in België is gevestigd. Voor een vennootschap moet de rekening op naam van de vennootschap staan.

Vraag een ondernemingsnummer aan

Om en handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet u zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hiervoor wendt u zich tot een ondernemingsloket naar keuze. Dit loket verifieert of de onderneming voldoet aan de gestelde vereisten en voert de gegevens in de KBO in.

Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige bent u onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandige. Ten vroegste 6 maanden voor het begin van de activiteit en ten laatste bij de start moet elke zelfstandige, bestuurder, zaakvoerder, werkende vennoot, vennootschap, … zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze of bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen. De bijdrageplicht begint vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de zelfstandige zich vestigt.

Door het betalen van sociale bijdragen creëert de zelfstandige sociale rechten:

 • u heeft recht op gezinsbijslag;
 • u heeft recht op tussenkomst bij ziekte en invaliditeit;
 • u heeft recht op pensioen;
 • u heeft recht op palliatief verlof;
 • u heeft recht op een voortgezette verzekering bij stopzetting;
 • u heeft recht op een faillissementsverzekering.

Sluit je aan bij een ziekenfonds

Op het ogenblik dat u zich als zelfstandige of als helper aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds dient u zich ook aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze of bij een gewestelijke dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Vanaf de aansluiting zijn u en uw gezin verzekerd voor kleine (raadplegingen huisarts, aankoop geneesmiddelen, …) en grote risico’s (bepaalde ziekten, ziekenhuisopname, bevallingen, …).

Bedrag

De kosten van inschrijving bij een ondernemingsloket bedragen € 81,50.

Wat meebrengen

Welke documenten moet u voorleggen in een ondernemingsloket?

 • identiteitskaart (naam, voornaam, rijksregisternummer aanvrager);
 • bankrekeningnummer;
 • bewijzen kennis van het bedrijfsbeheer en/of beroepskennis van de zaakvoerder of aangestelde;
 • indien nodig bijzondere vergunningen;
 • voor vennootschappen*: uittreksel van de statuten en attest inzake beheermandaat.

* Vennootschappen worden geregistreerd in de Kruispuntbank door de griffier van de rechtbank van koophandel (na het neerleggen van de oprichtingsakte). Automatisch wordt er aan de vennootschap dan ook een ondernemingsnummer toegekend. Nadien moet de vennootschap zich alsnog wenden tot een ondernemingsloket om zich te laten inschrijven als handels- of ambachtsonderneming.

Meer info

Nuttige websites:

Agentschap Innoveren & Ondernemen: www.vlaio.be

FOD Economie: economie.fgov.be

Innovatiecentrum: www.innovatiecentrum.be

Pom West-Vlaanderen: www.pomwvl.be

VDAB: www.vdab.be

Actie voor Starters: www.actievoorstarters.be

Ondernemersloketten (in Oostende):

Acerta Ondernemingsloket
Vijverstraat 47
8400 Oostende
olk.oostende@acerta.be
059 34 10 60

Eunomia
Troonstraat 40-42
8400 Oostende
james@liberale-middenstand.be
059 56 03 30

Formalis
Zandvoordeschorredijkstraat 289
8400 Oostende
oostende@formalis.be
059 51 65 90

H.D.P. Ondernemingsloket
Torhoutsesteenweg 313
8400 Oostende
Loket.oostende@hdp.be
059 56 88 30