Strandtenten

1. Definiëring begrippen

Staanplaats

Een zandstrook waarvan de private ingebruikgeving is vergund aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, ongeacht de bestemming.

Vrije zones

Strandstroken die niet zijn vergund en aldus bestemd voor het gebruik door alle strandbezoekers zonder onderscheid van persoon.

Strandtent

Een strandtent is een houten of kunststoffen constructie die beantwoordt aan de bepalingen gesteld in het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement. De kunststoffen strandtent mag zichtbaar niet verschillen van de bestaande houten strandtenten. De strandtent moet goed in de verf staan, waarbij enkel het gebruik van het kleur RAL 9010 is toegelaten.

Strandtenten mogen volgende afmetingen niet overtreffen:

 • breedte: 2,20 m
 • hoogte: 2,20 m
 • diepte: 1,80 m

en moet een hellend dak hebben.

Bedekking met teerpapier of golfplaten op de daken is verboden. In de ramen van de strandtenten mag om veiligheidsreden geen glas geplaatst worden.

Op datum van onderhavig reglement zijn er strandtenten die bovenstaande afmetingen overschrijden. Dit betreft een feitelijke toestand uit het verleden die echter als uitdovend dient te worden beschouwd.
Het gebruik van golfplaten of een andere kleur buiten RAL 9010 dient als uitdovend beschouwd te worden en wordt na 2015 niet meer toegelaten.

Duur zomerseizoen

Van 15 maart tot 15 oktober.

2. Indeling strand

Wat betreft de staanplaatsen voor strandtenten wordt het strand van de gemeente De Haan ingedeeld in vier strandgedeelten:

2.1. Vosseslag

Een zone van 125 meter vóór de duinen, gelegen onmiddellijk ten oosten van de strandingang van de Vosseslag.

2.2. De Haan-Centrum

 1. Een zone gelegen vóór de zeedijk van De Haan-Centrum, vanaf de vroegere grens van de deelgemeenten Klemskerke-Vlissegem tot aan het westelijk uiteinde van deze zeedijk.
 2. Een zone van 200 meter vóór de duinen, gelegen onmiddellijk vanaf het westelijk uiteinde van de zeedijk van De Haan-Centrum.

2.3. Vlissegem

 1. Een zone gelegen vóór de zeedijk van De Haan-Centrum, vanaf de vroegere grens van de deelgemeenten Klemskerke-Vlissegem tot aan het oostelijk uiteinde van deze zeedijk.
 2. Een zone van 50 meter vóór de duinen, gelegen onmiddellijk ten oosten van de watersportclub.

2.4. Wenduine

 1. Een zone van 330 meter vóór de westdijk van Wenduine, gelegen onmiddellijk ten westen van de Rotonde.
 2. Een zone gelegen vóór de zeedijk van Wenduine, tussen de Rotonde en het oostelijk uiteinde van deze zeedijk.
 3. Een zone van 80 meter vóór de duinen, gelegen onmiddellijk ten oosten van de bestaande concessie van de watersportclub.

3. Categorieën houders van een strandtentstaanplaats

3.1. Professionele stranduitbater

Een natuurlijke persoon of vennootschap die én strandzeilen én strandzetels én parasols én strandtenten verhuurt op het strand van de gemeente De Haan én in het bezit is van een ondernemingsnummer (in hoofd- of in bijberoep).

3.2. Semiprofessionele stranduitbater

Een natuurlijke persoon of vennootschap die strandtenten verhuurt op het strand van de gemeente De Haan én in het bezit is van een ondernemingsnummer voor het verhuren van strandtenten (in hoofd- of in bijberoep).

3.3. Particulier

Elke houder van een strandtentstaanplaats die niet behoort tot één der andere categorieën.

4. Houder van een strandtentstaanplaats

4.1. Professionele stranduitbater

Per strandgedeelte kunnen professionele stranduitbaters meerdere strandtentstaanplaatsen op hun naam aanhouden.

4.2. Semiprofessionele stranduitbater

Per strandgedeelte kunnen semiprofessionele stranduitbaters meerdere strandtentstaanplaatsen op hun naam aanhouden mits volgende beperking: het gezamenlijk aantal strandtentstaanplaatsen van alle semiprofessionele stranduitbaters samen kan het voor hen voorziene contingent per strandgedeelte nooit overschrijden.

4.3. Particulier

Een particulier mag slechts één strandtentstaanplaats op zijn/haar naam op het strand van gemeente De Haan aanhouden en er kan slechts één strandtentstaanplaats per hoofdverblijfplaats toegekend worden.
Op datum van onderhavig reglement zijn er particulieren die op het strand van de gemeente De Haan meer dan één strandtentstaanplaats aanhouden. Dit betreft een feitelijke toestand uit het verleden die echter als uitdovend dient te worden beschouwd. De desbetreffende lijst wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld.

5. Lijst houders strandtentstaanplaats

Jaarlijks zal per strandgedeelte de volledige lijst van de houders van een strandtentstaanplaats door het college van burgemeester en schepenen worden vastgesteld. De lijsten vermelden de naam en het volledig adres van de houders van een strandtentstaanplaats en in voorkomend geval het ondernemingsnummer alsook het nummer van de strandtentstaanplaats op het strand.
Het vaststellen van deze lijsten door genoemd college impliceert dat alle erop vermelde natuurlijke personen en vennootschappen voor het desbetreffende jaar een vergunning krijgen voor het plaatsen van een strandtent op het naast hun naam vermelde nummer.

6. Overdragen strandtentstaanplaatsen

Bij het overdragen van strandtentstaanplaatsen gelden volgende regels:

 • Een particulier kan een strandtentstaanplaats enkel overdragen aan de partner (gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk) of aan een bloedverwant in eerste graad en dit beperkt tot éénmaal per kalenderjaar.
  Een strandtentstaanplaats van een particulier gaat bij zijn overlijden automatisch over naar de langstlevende partner (gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk) of bij afwezigheid van een partner, aan een bloedverwant in eerste graad. Bij gebreke aan een bloedverwant in eerste graad komt de strandtentstaanplaats onmiddellijk en onherroepelijk ter beschikking van het gemeentebestuur.

 • Een semiprofessionele stranduitbater kan een strandtentstaanplaats overdragen aan:
  1. een professionele stranduitbater waardoor het contingent strandtentstaanplaatsen van de semiprofessionele stranduitbaters in dat strandgedeelte onherroepelijk daalt;
  2. de partner (gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk) of een bloedverwant in eerste graad mits zij op het ogenblik van de overdracht, aan de voorwaarden van een semiprofessionele stranduitbater zoals gesteld in 3. van onderhavig reglement voldoen;
  3. een particulier op voorwaarde dat deze nog geen strandtentstaanplaats op het strand van de gemeente De Haan heeft, waardoor het contingent strandtentstaanplaatsen van de semiprofessionele stranduitbaters in dat strandgedeelte onherroepelijk daalt.

 • Een professionele stranduitbater kan een strandtentstaanplaats overdragen aan:
  1. in eerste rang: een andere professionele stranduitbater. De overdrager dient schriftelijk bewijs te leveren dat alle andere professionele stranduitbaters betreffende de overdracht werden gecontacteerd;
  2. in tweede rang: een particulier op voorwaarde dat deze nog geen strandtentstaanplaats op het strand van de gemeente De Haan heeft. Geen overdracht kan worden toegestaan zonder strikte naleving van punt 1 hiervoor.

Particulieren bedoeld in 4.3. van onderhavig reglement kunnen hun strandtentstaanplaatsen enkel overdragen aan een partner (gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk) of aan een bloedverwant in eerste graad; deze overdrachten zijn beperkt tot één strandtentstaanplaats per partner of per bloedverwant in eerste graad. Bij gebreke aan voldoende bloedverwanten in eerste graad komen de desbetreffende strandtentstaanplaatsen onmiddellijk en onherroepelijk ter beschikking van het gemeentebestuur.

Bij overdracht van een strandtentstaanplaats aan een natuurlijke persoon dient deze op datum van ondertekening van het desbetreffende verzoek meerderjarig of ontvoogd te zijn. Eenzelfde strandtentstaanplaats kan slechts éénmaal per jaar worden overgedragen; een overdracht ingevolge een overlijden wordt niet meegeteld.

Bij het gebeurlijk overlijden van een professionele of een semiprofessionele stranduitbater zal het college van burgemeester en schepenen de nodige beslissingen treffen.

7. Wachtlijsten

 1. Een particulier die middels een schriftelijke aanvraag het gemeentebestuur verzoekt om een strandtentplaats op het strand van de gemeente De Haan en aan wie wegens plaatsgebrek geen strandtentstaanplaats kan worden toegekend, komt op een wachtlijst.

 2. Per strandgedeelte zal een wachtlijst voor particulieren worden bijgehouden. Professionele en semiprofessionele stranduitbaters kunnen niet op deze wachtlijsten worden opgenomen. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door het ontvangst van de aanvraag (poststempel geldt als bewijs) waarbij de eerst ontvangen aanvraag de eerste plaats op de lijst krijgt toegewezen. De tweede ontvangen aanvraag krijgt de tweede plaats, enzoverder.

 3. Een particulier op een wachtlijst die door het gemeentebestuur een strandtentstaanplaats wordt aangeboden, heeft het recht om deze te weigeren mits deze weigering schriftelijk wordt bevestigd. Bij gebreke aan een schriftelijke bevestiging binnen de 14 dagen, wordt de betrokkene van de wachtlijst geschrapt. Indien de eerste particulier op de wachtlijst de strandtentstaanplaats weigert, wordt deze aangeboden aan de tweede particulier op de wachtlijst. Bij verdere weigering wordt telkens de volgende particulier op de wachtlijst gecontacteerd.

 4. Eens een strandtentstaanplaats aan een particulier wordt toegewezen, wordt hij van de wachtlijst geschrapt.

 5. Jaarlijks worden de per strandgedeelte bijgehouden wachtlijsten door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld.

8. Inname van strandtentstaanplaats

De strandtentstaanplaats mag ten vroegste worden ingenomen vanaf 15 maart.
De strandtentstaanplaats dient jaarlijks vóór 15 juni te worden ingenomen middels het plaatsen van een strandtent. Bij niet-inname voor de gestelde datum komt de strandtentstaanplaats onmiddellijk en onherroepelijk ter beschikking van het gemeentebestuur.
Bij het uitvoeren van werken op het strand en/of de zeedijk door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust of door het gemeentebestuur, kan het college van burgemeester en schepenen de hierboven vermelde data wijzigen.

8bis. Toekenning van identificatieplaatje

Elke houder van een strandtentstaanplaats in de gemeente De Haan dient een identificatieplaatje, afgeleverd door het gemeentebestuur, op de linker bovenhoek van de achterzijde van de strandtent te bevestigen. De houder van een vergunning is verantwoordelijk voor de strandtent waarvoor een identificatieplaatje werd afgeleverd en deze zal gebruikt worden als referentie voor de toepassing van het reglement.
Bij opzeg van de strandtentstaanplaats dient het identificatieplaatje bij het gemeentebestuur ingeleverd te worden. Bij verlies moet het identificatieplaatje vergoed worden tegen kostprijs.

9. Ontruimen van strandtentstaanplaats

De strandtentstaanplaats dient jaarlijks uiterlijk tegen 15 oktober te worden ontruimd. Strandtenten die zich na deze datum nog op het strand bevinden, kunnen ambtshalve en op kosten van de houder van de strandtentstaanplaats worden afgebroken en verwijderd.
Het is echter niet toegestaan de strandtentstaanplaatsen te ontruimen vóór 1 september. Tijdens de periode 15 juni-31 augustus dienen de strandtentstaanplaatsen blijvend te zijn ingenomen.
Bij het uitvoeren van werken op het strand en/of de zeedijk door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust of door het gemeentebestuur, kan het college van burgemeester en schepenen de hierboven vermelde data wijzigen.

10. Gemeentebelasting

De houders van een strandtentstaanplaats zijn er jaarlijks toe gehouden een gemeentebelasting aan het gemeentebestuur te betalen waarvan het tarief wordt bepaald in het desbetreffend belastingreglement.
Geen strandtentstaanplaats mag worden ingenomen vooraleer de verschuldigde belasting werd vereffend.
Bij het niet betalen van de strandtentstaanplaats vóór de uiterste betaaldatum, wordt de toewijzing van de staanplaats onmiddellijk en onherroepelijk ingetrokken en komt de strandtentstaanplaats ter beschikking van het gemeentebestuur.

11. Vergunning verhuren strandtenten en strandmeubilair

De specifieke richtlijnen betreffende de vergunningen voor het verhuren van strandtenten en strandmeubilair op de stranden van de gemeente De Haan zijn opgenomen in het voor deze vergunningen van toepassing zijnde lastenboek.

12. Controle op de houders van een strandtentstaanplaats

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om met alle voorziene en toegelaten wettelijke middelen na te gaan als een particuliere strandtentstaanplaats geen verdoken professionele of semiprofessionele strandtentstaanplaats is. In voorkomend geval komt de strandtentstaanplaats onmiddellijk en onherroepelijk ter beschikking van het gemeentebestuur.

13. Aangifte aan FOD Financiën

De naam van iedere strandtentstaanplaatshouder die per kalenderjaar meer dan één strandtentstaanplaats op het strand van de gemeente De Haan aanhoudt, tot welke categorie hij ook behoort, wordt jaarlijks aan FOD Financiën – Ontvangkantoor der Directe Belastingen te Blankenberge medegedeeld.

14. Duur - toewijzing

De strandtentstaanplaatsen worden telkens toegekend voor één badseizoen.

15. Jaarlijkse aanvraag

Jaarlijks moet een strandtentstaanplaats op straf van nietigheid worden aangevraagd op het daartoe vastgesteld formulier. De aanvrager moet meerderjarig of ontvoogd zijn op de dag van de ondertekening van het aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld én ondertekend zijn door de aanvrager. De uiterste datum voor het indienen van het aanvraagformulier wordt jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld.

16. Netheid

De houder van een strandtentstaanplaats is verantwoordelijk voor de netheid op de strandtentstaanplaats in en rond de strandtent. Ook wordt er verwacht de strandtentstaanplaats op het einde van het badseizoen opgekuist achter te laten.

17. Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade in, aan of door strandtenten, welke ook de oorzaak mag zijn.

18. Schadevergoeding

De houder van een strandtentstaanplaats kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of vermindering van de gemeentebelasting in volgende gevallen:

 • schade wegens onweer, overstroming, storm of om het even welk geval van overmacht
 • een tijdelijke ingebruikname van het strand voor het houden van feesten, plechtigheden, toeristische manifestaties en sportactiviteiten, ingericht door of met de medewerking van het gemeentebestuur of de hogere overheid
 • intrekken of het niet toekennen van de strandconcessie aan het gemeentebestuur door de hogere overheid
 • verbod, beperking of schorsing van de vergunning opgelegd door het college van burgemeester en schepenen of door de bevoegde federale en gemeenschapsdiensten omwille van bepaalde redenen (bv. werken, onvoldoende zand,… )

19. Lasten

De houder van een strandtentstaanplaats draagt alle rechtstreekse en niet-rechtstreekse betalingen van welke aard, omslag of vorm zij mogen wezen en die ten bate van de staat, het gewest, de gemeenschap, de provincie of de gemeente zijn ingevoerd of ingevoerd kunnen worden en die in verband staan met de bekomen toewijzing.

20. Algemeen gemeentelijk politiereglement

Alle toepasselijke bepalingen van het algemeen gemeentelijk politiereglement zijn onverminderd van toepassing.

21. Onvoorziene omstandigheden

Elk geval, dat in onderhavig reglement niet wordt voorzien, zal zonder mogelijkheid tot het instellen van beroep door het college van burgemeester en schepenen worden beslecht, met uitzondering van de gevallen die bij wet tot de bevoegdheid van andere overheden of van rechtscolleges behoren.

22. Vosseslag - Contingent strandtentstaanplaatsen

Het totaal contingent van strandtentstaanplaatsen in de Vosseslag wordt als volgt bepaald:

 • strandtentstaanplaatsen voor particulieren: 2 strandtenten

De strandtenten die worden geplaatst in de bestaande vergunning voor het verhuren van strandtenten en strandmeubilair zijn niet in dit aantal begrepen.

23. Vosseslag - Vaste strandtentstaanplaatsen

In de Vosseslag is het principe van de 'vaste strandtentstaanplaats' van toepassing. Dit betekent dat een houder van een strandtentstaanplaats, mits het naleven van de gestelde voorwaarden, elk jaar opnieuw dezelfde strandtentstaanplaats wordt toegewezen.

24. De Haan-centrum - Contingent strandtentstaanplaatsen

Het totaal contingent van strandtentstaanplaatsen in De Haan-centrum wordt als volgt bepaald:

 • strandtentstaanplaatsen voor professionele stranduitbaters: minimum 155 strandtenten
 • strandtentstaanplaatsen voor semiprofessionele stranduitbaters: maximum 7 strandtenten
 • strandtentstaanplaatsen voor particulieren: minimum 33 strandtenten

De strandtenten die worden geplaatst in de bestaande vergunning voor het verhuren van strandtenten en strandmeubilair zijn niet in dit aantal begrepen.

25. De Haan-centrum - Vaste strandtentstaanplaatsen

In De Haan-Centrum is het principe van de 'vaste strandtentstaanplaats' van toepassing. Dit betekent dat een houder van een strandtentstaanplaats, mits het naleven van de gestelde voorwaarden, elk jaar opnieuw dezelfde strandtentstaanplaats wordt toegewezen.

26. Vlissegem - Contingent strandtentstaanplaatsen

Het totaal contingent van strandtentstaanplaatsen in Vlissegem wordt als volgt bepaald:

 • strandtentstaanplaatsen voor professionele stranduitbaters: minimum 54 strandtenten
 • strandtentstaanplaatsen voor semiprofessionele stranduitbaters: maximum 3 strandtenten
 • strandtentstaanplaatsen voor particulieren: minimum 61 strandtenten

De strandtenten die worden geplaatst in de bestaande vergunning voor het verhuren van strandtenten en strandmeubilair zijn niet in dit aantal begrepen.

27. Vlissegem - Vaste strandtentstaanplaatsen

In Vlissegem is het principe van de 'vaste strandtentstaanplaats' van toepassing. Dit betekent dat een houder van een strandtentstaanplaats, mits het naleven van de gestelde voorwaarden, elk jaar opnieuw dezelfde strandtentstaanplaats wordt toegewezen.

28. Wenduine - Contingent strandtentstaanplaatsen

Het totaal contingent van strandtentstaanplaatsen in Wenduine wordt als volgt bepaald:

 • strandtentstaanplaatsen voor professionele stranduitbaters: minimum 50 strandtenten
 • strandtentstaanplaatsen voor semiprofessionele stranduitbaters: maximum 284 strandtenten
 • strandtentstaanplaatsen voor particulieren: minimum 234 strandtenten

De strandtenten die worden geplaatst in de bestaande vergunning voor het verhuren van strandtenten en strandmeubilair zijn niet in dit aantal begrepen.

29. Wenduine - Vaste strandtentstaanplaatsen

In Wenduine is het principe van de 'vaste strandtentstaanplaats' van toepassing. Dit betekent dat een houder van een strandtentstaanplaats, mits het naleven van de gestelde voorwaarden, elk jaar opnieuw dezelfde strandtentstaanplaats wordt toegewezen.

Het reglement werd goedgekeurd op de openbare zitting van de gemeenteraad van donderdag 18 december 2014.