Strandvisserij en kusthengelen

Kusthengelen

Kusthengelen is het vissen met een hengel vanaf het strand. 

Dit is gedurende het gehele jaar toegelaten, met uitzondering van de bewaakte zones en insteekzones voor brandingsporten.

Hiervoor heb je dus geen vergunning nodig. De andere strandgebruikers mogen wel niet gehinderd worden door de activiteit van de hengelaar of diens lijnen of haken.

Opgelet: voor hengelen vanaf de Rotonde in Wenduine geldt momenteel een uitzondering: wegens de aanleg van de nieuwe strandhoofden is hengelen daar momenteel niet toegelaten in de werfzone.

Strandvisserij

Regelgeving

 • Platte ingegraven netten en kartennetten dienen minimale maaswijdte van 70mm te hebben. Het gebruik van deze tuigen beneden de laagwaterlijn is verboden.
 • De strandvissers worden er op gewezen dat ze aansprakelijk blijven voor letsels en schade veroorzaakt door de door hen uitgezette staken, ankers, netten, lijnen met haken en enig ander vismateriaal.
 • Alle netten of strandvisserijconstructies (uitgezette staken, ankers, netten, lijnen met haken en enig ander vismateriaal) moeten op voldoende wijze zichtbaar gemaakt worden met gele boeien. Alle constructies voor strandvisserij moeten een registratienummer dragen.
 • Netten die niet voorzien zijn van een identificatienummer, of die buiten de toegelaten tijd opgesteld staan, zullen als achtergelaten beschouwd worden en ambtshalve worden weggenomen door de overheidsdiensten, eventueel op kosten van de overtreder, mocht diens identiteit worden achterhaald.
 • Jaarlijkse registratie is verplicht.
 • Per gezin, wonende onder één dak, kan maar één identificatienummer worden toegekend.
 • Het registratienummer is strikt persoonlijk.
 • Het plaatsen en lichten van iemand anders zijn netten is niet toegelaten.
 • Visafval hoort niet thuis op het strand en/of in de zee (= sluikstorten). Het is eveneens verboden om visafval te deponeren in de openbare afvalmanden.
 • Bij manifeste misbruiken door oneigenlijk gebruik wordt de registratie ingetrokken.
 • Alle toegang met voertuigen tot het strand en in de duinen is verboden over de volledige lengte en breedte.
 • Minimum aanvoerlengte van de vis moet gerespecteerd worden.

Algemeen Gemeentelijk Politiereglement

 • Het plaatsen van warrelnetten is het hele jaar verboden.
 • Het strandvissen met andere netten dan warrelnetten, uitgezonderd kruien, is verboden tijdens het badseizoen.
 • Het plaatsen van netten wordt beperkt tot 50 meter per strandvisser. Deze strook is vrij te kiezen. De lengte wordt gemeten evenwijdig met de waterlijn, en wordt als aaneengesloten beschouwd.
 • Het plaatsen van netten en gebeurlijk bijhorende staken of ankertuigen dient zo te gebeuren dat ze geen gevaar vormen voor vaartuigen en strandgebruikers, en vaartuigen van overheden niet mogen hinderen bij het uitoefenen van hun activiteiten.
 • De netten moeten identificeerbaar zijn zodat de eigenaar of plaatser ervan opgespoord kan worden. De netten en staken of ankertuigen die voor strandvisserij worden gebruikt, moeten zichtbaar gemaakt worden met gele boeien en een registratienummer dragen.
 • De strandvisserij is het ganse jaar door verboden in de zone die aangeduid werd voor surfsport of zeilsport. Dit zijn de volgende zones:
  • in De Haan-Centrum naast de badzone 200 meter richting Wenduine vanaf de Prinses Josephinelaan;
  • in Wenduine tussen de strandhoofden 5 en 6, einde Zeedijk-Wenduine-oostzijde;
  • in Harendijke tussen de strandhoofden 11 en 12, onder het beheer van BLOSO.
 • De netten moeten minstens éénmaal om de vierentwintig uur gelicht worden.

(badseizoen: regeling die van kracht is vanaf 1 juni tot en met 15 september)