Subsidie voor het behoud van zwaluwkolonies

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen ter bevordering van het broedsucces van zwaluwen, met name huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw.

De subsidie heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen, gelegen op het grondgebied van de gemeente De Haan en zal worden uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waarin de kolonie zich bevindt. Er is maar één aanvraag per persoon en per adres mogelijk. In geval van een meergezinswoning wordt de subsidie uitbetaald aan de vereniging van mede-eigenaars.

Voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 1 t/m 2 nesten (kleine kolonie) wordt een subsidie verleend van € 25,00 per jaar. Bestaat de kolonie uit 3 t/m 5 nesten (middelgrote kolonie), dan bedraagt de subsidie € 37,50 per jaar. Bij meer dan 5 nesten (grote kolonie), is dit € 50,00 per jaar.
De subsidie wordt enkel verleend indien er effectief huis-, boeren of gierzwaluwen in nestelen en onder de voorwaarde dat de nesten na het broedseizoen niet verwijderd worden.
De subsidie wordt pas uitbetaald op het ogenblik dat de kolonie wordt vastgesteld door de toezichthoudende milieuambtenaar van de gemeente of door zijn/haar plaatsvervanger.

Aanvragen voor het bekomen van deze subsidie dienen schriftelijk ingediend, op het hiervoor door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulier, of via het digitaal formulier.

De subsidie moet worden aangevraagd in de periode van het broedseizoen, zijnde van 1 mei t/m 30 juni, opdat controle mogelijk zou zijn.

De subsidie wordt toegekend binnen de perken van de daartoe op de gemeentebegroting uitgetrokken kredieten.

Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.